Barnpsykolog.Com Psych Up Business| Psych Up Artist| In English

Bli mer självsäker, kreativ och glad - bli en Psych Up Artist!

Psych Up Family™
för bättre och tryggare familj, skola, föräldraskap, hälsa, psykologisk miljö i det unga barnets liv

eliazon ger handledning till familjer, föräldrar och lärare i många av världens större städer, t ex:

London, New York, Beijing, Copenhagen, Hollywood, Jakarta Moscow, Seoul, Seattle, Stockholm, Tokyo, Hong Kong, Kuwait City Rio de Janeiro New Delhi, Brussels, Dubai, Milano, Monaco, Paris, Riyadh, Rome, Warszawa

Eliazon - Now Promoting Swarowski Exquisite Fashion Products, Fragrance, Perfume Make Up Articles and more!

Om elevhälsan i Sverige.

Skollagen anger att skolhälsovård skall anordnas för alla elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall kostnadsfritt ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet och beslut om sådant särskilt stöd fattas av rektorn, om inte något annat följer av 5 och 10 §§ i Grundskoleförordningen. Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Utbildningsutskottet har i särskilt betänkande ansett det som högst angeläget att skolorna har tillgång till specialistkompetens när sådant åtgärdsprogram upprättas, och eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.

Personella resurser avseende psykologisk specialistkompetens saknas idag helt i många kommuner. P g a stora pensionsavgångar inom psykologyrket är nyrekryteringen av kunniga erfarna skolpsykologer en svår uppgift i hela landet. Med mycket långvarig erfarenhet inom psykologins område, som bl a barnpsykolog inom barnhabilitering och skolhälsovård, kan eliazon nu erbjuda följande tjänster för dig, din skola och dina barn. Med detta tjänsteutbud och ditt engagemang i skolans uppgifter kan vi förhoppningsvis gemensamt avhjälpa de mest grundläggande bristerna och de akuta behov som du säkert dagligen noterat eller mött. eliazon arbetar kontinuerligt och långsiktigt med höga kvalitativa krav på eget tjänsteutbud och för optimering av varje barns psykologiska välbefinnande i skolmiljön.

ERBJUDNA TJÄNSTER:

 • Psykometrisk utredning (inkl. 2 st Föräldrasamtal + psykometri)
 • Utlåtandeskrivning
 • Åtgärdsprogram
 • Elevvårdskonferens (EVK)
 • Föräldrahandledning och elevsamtal
 • Vårdnadsfrågor o tvister
 • Handledning till personal som arbetar med barn (enskilt eller grupper)
 • Urval, rekrytering, och fortbildning av olika personalkategorier i barns närhet
 • Nätverks- och utvecklingsarbete
 • Föräldramöten o konferenser

  UTBILDNINGSINSLAG:

 • POJKENS OCH FLICKANS PSYKOLOGISKA UTVECKLING
 • SPRÅKUTVECKLINGENS BETYDELSE
 • INTELLIGENS OCH BEGÅVNING
 • BARN OCH STRESS
 • KOGNITIV- EMOTIONELL- OCH SOCIAL KOMPETENS
 • TALANG- OCH FÄRDIGHETSUTVECKLING
 • BETEENDEPROBLEM OCH PSYKOLOGISKA HANDIKAPP,
 • KOMPLIKATIONER, TRAUMAN o SVÅRIGHETER
 • FÖRÄLDRAAUKTORITET och ROLLERNA SOM MAMMA OCH PAPPA
 • SKILSMÄSSOR, VÅRDNADSTVISTER och VÅRDNADSFRÅGOR
 • FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL SKOLAN, KAMRATER och BARNETS/TONÅRINGENS ÖVRIGA BETYDELSEFYLLDA OMVÄRLD

  KONTAKTPERSON: TORBJÖRN ELIASSON 063 - 10 32 50

  The three graces - Beauty Aging Therapy for Successful Mother's and Prosperity Career Women

  ÖVRIGT:

 • Tjänsterna erbjuds mot olika arvodesnivåer beroende av tidsmässig omfattning (restidsarvode, timarvode, dag- eller halvdagsarvode). Material-, administrations, - och personal-omkostnadstillägg tillkommer och beräknas med särskilda procentsatser. Tjänster avropas löpande efterhand av rektor, lärare, enhetschef eller motsvarande. Kontantbetalning eller fakturering.
 • Företaget Qilin Psykologkonsult HB (916594-8523) innehar F-Skattsedel och är momsredovisningsbefriat, moms kan dock komma att utgå på viss typ av tjänst (utbildningsinslag), beroende av skattelagstiftning.
 • Qilin Psykologkonsult har erforderlig ansvarsförsäkring och följer t ex socialstyrelsens och skolverkets riktlinjer för journalföring.
 • Företaget Qilin Psykologkonsult HB bedriver sedan 1989 psykologisk mottagning, behandling, utredning, forskning och utbildning, under varumärkesnamnet "eliazon" och har ändamålsenliga lokaler och sitt säte i Östersund.
 • Ytterligare information om företagets ägare, och dess verksamhet inom vetenskapsområdet psykologi återfinns under webbadressen: www.eliazon.com
 • Visste du att enligt Internetbaserade sökmotorföretagen Google, Teoma, Altavista, Overture, MSN och Yahoos rankinglistor senaste året, är Qilin Psykologkonsult och "eliazon" (i konkur-rensen av miljoner andra aktörer) en av världens tio mest led-ande enskilda aktörer inom ämnesområden som barnpsykologi, psykologer, psykologisk marknadsföring, psykologiska artiklar och psykologisk hälsa.
 • KONTAKTA ELIAZON IDAG! 063 - 10 32 50

  RESIDENSGRÄND 25 A - 831 41 ÖSTERSUND

  KONTAKTA ELIAZON OM DU ÖNSKAR DITT BARN BÄSTA MÖJLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR TILL ETT GOTT LIV!!

  Beauty Aging Therapy Tour - Psychologist Counseling for Successful Mother's and Prosperity Women

  E-mail kontakt:eliazon@qilinpsykologkonsult.com
  Telefon: 063-103250
  << Vår svenska hemsida


  Thomas Pink Wai Lana Yoga. Inspiring. Uplifting. Energizing. Gucci, Fendi, D&G Handbags, Ties, Bags, Scarves designer dresses Free Shipping with $100 - Activa Sports

  www.Barnpsykolog.com

  Innehåll www.Barnpsykolog.Com: barnpsykolog, skolpsykolog, psych up family, psych up, barn,psykologisk,psykologiska,psykologkonsult,skolan,företaget, vårdnadshavare,östersund,personal,skolhälsovård,tjänsteutbud,liv, beroende,särskilda behov,åtgärdsprogram,rektorn,elev,utredning, skola,hälsa,specialistkompetens,arbetar,eleven,elever, uppgifter,världen,utveckling,barnpsykologi,handledning,tjänster,lärare, utbildningsinslag,föräldrasamtal,barns svårigheter,barns behandling, betydelse,personella,språkutvecklingen,trauman,betydelsefyllda, sameskolan,beteendeproblem,ungdomar,barnutredning,
  - eliazon websites - uppdaterad


  psychologist
  eliazon

  Hemsida(eng.) | PsychUpArtist | Child Psychology Award | Qilinfonden | Beauty Aging Therapy | Domännamn | Om eliazon| Fråga oss| Sökmotor Vogue, 1947
  Vogue, 1947
  Rawlings, John
  Buy this Art Print at AllPosters.com