Coach Utbildning - Coachutbildning i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Coach Utbildning - Coachutbildning i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annons & Reklam| Ovanor & Missbruk| Test Välbefinnande| Tema Föreläsning| Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Coach Utbildning - Coachutbildning i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund
Coaching för exekutiv ledare, chef och arbetsledning - Coach Utbildning - Coachutbildning
Coach Utbildning - Coachutbildning och Coaching för exekutiv ledare, chef och arbetsledning
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Coach Utbildning
Psych Up Artist™ - kvalificerad utbildning för vägledning och coachning

Skaffa dig en personlig coach hos Eliazon, för större framgång i karriär och arbete redan idag! Buy at AllPosters.com
Behövs en kvalificerad coachutbildning? Ja, alla människor är inte självgående, oberoende eller klarar sig helt på egen hand. Ibland finns en människa som behöver hjälp, kanske en personlig coach, en vägledare eller hälsoutvecklare. Tidvis behöver vi någon som lyfter oss, ser och förstår hur vi har det, vågar bli en förebild och som sätter djupare eller t o m mer avgörande spår i våra liv. Vi kan behöva någon som driver på oss ibland, stöttar oss och hjälper oss i:

 • Att sortera tankar, behov, visioner, delmål och sätta upp mål som antingen blir till framgång eller åtminstone till att ”vi kommer till skott” d v s ett gott försök och genomförande.
 • Att göra aktuell kunskap, information, rådgivning, mängderna av verksamheter/aktiviteter mer begriplig, tillgänglig och förståelig.
 • Att uppmärksamma behov och förmedla nödvändig stöd och service.
 • Att ta tillvara på och finna den positiva utvecklingspotentialen i våra egna inneboende resurser.
 • Att förstå att kropp och själ hänger ihop
 • Många människor vill ha möjligheter till att bara träffas, konversera, dricka kaffe, äta lunch, delta i tai chi, målningsgrupp, bokbinderi, föreläsningar, boule, stavgång, qigong, line-dance, mini-golf, litteraturcirkel, glas- och porslinsmålning etc. Ytterligare några vill också ha möjligheter till enskilda samtal med psykolog, kurator, hälsoutvecklare, coacher, rådgivning av syn- och hörselinstruktör, kontakt med Demensföreningen, att få träffa en äldreombudsman eller en representant för en pensionärsförening. Några andra vill lyssna till temaseminarier om psykologi, åldrande, demensfrågor, sund kost, motion och andra speciella program, föreläsningar, fester och liknande. Andra önskar hjälp i samarbetet med t.ex. primärvården, försäkringskassan, andra förvaltningar, frivilligorganisationer m.fl.

  Katten har nio liv sägs det, och helt visst har vi människor det också. PsychUp innebär att mobilisera de egna inneboende resurserna, för att prestera mer optimalt eller kanske uppnå högre eller helt andra förutsättningar i livet. Peripeti betyder att livet har ställt mig inför en oväntad skiftning eller förändring av en genomgripande karaktär (t ex nytt arbete, nya arbetsuppgifter, oväntad händelse, kris, uppsägning, arbetslöshet, nedläggelse, sjukdom, skilsmässa eller annan livsavgörande omständighet). En förändring som jag kanske inte alltid direkt har önskat eller förväntat mig, men som jag inte kan undfly, förneka eller undgå, utan har att förhålla mig till: Logiskt-tankemässigt, känslomässigt, samt i mitt sociala liv, i mina vidare val, i min kommunikation, i mitt bemötande och relation till andra människor. Förändringen inverkar också på basala områden i mitt liv som försörjning, ekonomiska prioriteringar, identitet, kreativitet, lust, bekvämlighet och hälsa. Som goda och stora artister, har vi att förhålla oss till sådana förändringar.

  Innehåll: Program Psych Up Artist™ innebär fördjupat mentorskap, en reflektion och utbildning i psykologiska förutsättningar, psykologiskt bemötande och potentiellt kreativa utvecklingsmöjligheter. Övergripande fokus i Program Psych Up Artist™ är mänsklig kommunikation och bemötande, relationernas och arbetets centrala roll, etik, normer och värderingar samt olika arbetsplatsers och situationers specifika psykologi. I programmet fokuseras även hur enskilda individer lämpligen utifrån egna förutsättningar (arbetslivserfarenhet, ålder, kön, utbildningsbakgrund, tradering, arbetsmarknad m.m), med tillägg av professionell förberedande psykologiskt utbildning, kan förhålla sig till, hantera och bemöta egna och andras bekymmer, olust, resignation och de ibland krisliknande och frustrerande frågeställningar som aktualiseras vid, eller blir följden av t ex förändrade arbetsuppgifter, långtidssjukskrivning eller en påtvingad arbetslöshet. Generella bemötandefrågor, motivationsstärkande och kreativitetshöjande faktorer, olikheter i arbetskulturer och värderingsgrunder av medarbetare lyfts även fram. Deltagarens självkännedom och specifika begåvning, talanger och reella yrkesmässiga möjligheter tydliggörs och förstärks genom psykologiska samtal, tester och interventioner.

  Ordinarie föreläsningar* för kursdeltagarna inom Program Psych Up Artist™ ram innehåller bl a:

  KOPERNIKUS REVOLUTION. Föreläsning om utbrändhet och de särskilda faktorer som skapar och möjligör motivationen och återgången i anställning efter längre sjukskrivningsperioder.

  EN FYRKANTIG TIGER. Öka dina kunskaper om vilka motiv och preferenser som vägleder medarbetare i arbetslivet med neurotisk- , psykotisk eller psykopatisk karaktärs-störning och personlighetsdrag.

  EN STUND PÅ JORDEN. Om reflektion, stillsamhet, tystnad, närvaro, fiske, yoga och avslappning. Meditationstekniker, fitness, motion och träning i en aktivitetsfull värld.

  BARA EN TILL. Om bakomliggande faktorer vid sex-, alkoholmissbruk och annan missbruksproblematik, samt hur sådant missbruk kan och bör hanteras inom arbetslivet.

  SELMA Om motivation, adekvata resp. inadekvata prestationsbeteenden, grupp-, ålders och könsdifferentiering i personalgrupper.

  STOPPNÅLEN Om att leda, hantera, entusiasmera och motivera människor genom modlöshet, nöd- och krissituationer.

  OM POJKAR SOM SLÅSS Om stressen i att vara både yrkesverksam och förälder, om skolan, föräldraskap, barnuppfostran och bemötande av barns krav, förväntningar, behov och frågor.

  FAR, SER DU DÅ INTE ATT JAG BRINNER UPP! Om att hantera och bemästra affekter, stress, våld och hot och frustrerande situationer i arbets- och vardagslivet. (Se även begreppet:Voice of Commendatore)

  INTELLIGENS, HÄLSA, SKÖNHET och ÅLDRANDE Åldrandets psykologi. Hemligheter bakom koncepten intelligens, hälsa, skönhet och ett vackert åldrande. (Se även begreppet:The New Queen)

  AUKTORITET och LEDARSKAP Psykologiska faktorer vid implementering och etablering av trovärdiga auktoritets- och ledningsstrukturer inom arbetslivet.

  OMEGA-3 och ST.JOHNS WORT. Om dietens, kostens och sömnens betydelse, samt användning av bl a kosttillskott, läkemedel och naturläkemedel för att i psykologiskt avseende förbättra prestationsförmåga och välbefinnande.

  Vill du hänga på i den nya trenden? Beställ då en Psych Up Artist t-shirt i vår butik! Målsättning:Program Psych Up Artist™ leder till bättre möjligheter i arbetslivet, arbete och avsevärt förbättrade förutsättningar på arbetsmarknaden, samt utvecklar erforderlig kompetens i befintliga arbeten eller förbereder för andra studier. Målsättningen med Program Psych Up Artist™ innebär också att stärka den enskilde deltagarens självkännedom vad avser egen identitet, affekthantering, självkänsla, självförtroende och talanger så att han/hon vid programtidens slut ska kunna, antingen förstå de krav som en arbetskultur och olika arbetsplatser ställer eller, återgå i arbete eller anvisas arbetspraktik, arbete eller en yrkesinriktad utbildning. Program Psych Up Artist™ ökar tillgången på värdefull yrkesskicklighet inom yrkesområden som det finns stora nationella behov av att utveckla (coach, vägledare, hälsoutvecklare, beteendevetare, poliser, chefer, socialsekreterare, lärare etc.) En ytterligare målsättning är därför att detta program ska innehålla direkt yrkesförberedande inslag på exempelvis stresshantering, kommunikation och bemötande som stärker deltagarens generella sociala och psykologiska kompetens, självförståelse, kunskap och beredskap att fungera i relationer eller t ex yrkesval där bemötandefrågorna är viktiga (ex. arbetsledande befattningar, hälso- och upplevelseindustrin, inom skolan, socialtjänsten, vårdyrken, polisyrket, försäljning, marknadsföring etc.)

  Utvärdering. Efter slutfört program får deltagaren göra en skriftlig utvärdering.

  Certifiering. Deltagaren erhåller särskilt personligt certifikat efter fullföljd program. Certifikatet innehåller fyra delar:

  • Beskrivning av övergripande psykologiska områden som särskilt belysts i generella termer (t ex Arbetets Psykologi, Barns utvecklingspsykologi, Stresshantering, Personliga Bakgrundsfaktorer, Psykologisk Hälsa och Hälsoutveckling, Sammanfattning av fokus i eget arbete.)
  • Vägledande yrkesinriktat omdöme och sammanfattning från legitimerad psykolog hos anordnaren.
  • Tidsperiod under vilken deltagare fullföljt programmet.
  • Särskilt prövning och (under förutsättning av godkännande) särskilt bilagt utbildningsbevis om att deltagaren uppfyller fordringar för att i sin fortsatta utövning nyttja och använda beteckningarna Personlig Jobb Coach eller "Psych Up Artist™".

  Metoder: Individuella veckovisa samtal (enl. BAT) varvas med undervisning och föreläsningar i grupp, litteraturstudier, eget arbete (under handledning) och workshops med generella teman. Psykometriska inslag kan förekomma.

  Studiematerial: Viss obligatoriskt studielitteratur i form av anvisade essäer och artiklar tillhandahålls av anordnaren.

  Tidsintervall: Halv- eller heltid. 40 resp. 80 veckor. Möjlighet till individuellt anpassad påbyggnadsprogram kommer att finnas. Löpande individuella intag. *Föreläsningsavsnitten förutsätter ett sammanlagt deltagarantal överstigande 8 personer. Halvtidsprogrammet kan kombineras med heltidsarbete.

  Plats: Östersund - Residensgränd 25 A (avvikelser kan förekomma utifrån upphandlingsvillkor)

  Pris: Per deltagare/deltagarvecka, lämnas vid förfrågan.

  Säljarens kontaktperson: Torbjörn Eliasson, 063 - 10 32 50

  Målgrupper och övrigt:

  • Fakturering sker löpande i efterhand (30 dagar).
  • Programmet kan upphandlas som kvalificerad yrkesutbildning, arbetsledarutbildning, förberedande arbetsmarknadsutbildning, åtgärd i samband med omställning eller nedläggelse, eller som en anvisad rehabiliteringsåtgärd t ex vid långtidssjukskrivning (tala med din handläggare på trygghetsrådet, fackföreningen, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan).
  • Programmet kan även upphandlas som moment i provanställningsavtal och i s k traineeprogram (tala med din arbetsgivare).
  • Anordnare av programmet är företaget Qilin Psykologkonsult HB (916594-8523) Företaget innehar f-skattsedel och är momsredovisningsbefriat. Moms kommer dock att utgå på visst typ av innehåll beroende av skattelagstiftning. (Programmet innehåller såväl inslag av utbildning resp. psykologiska interventioner och behandling)
  • Qilin Psykologkonsult HB har erforderlig ansvarsförsäkring och följer t ex socialstyrelsens och psykologförbundets etiska och juridiska riktlinjer för psykologverksamhet.
  • Företaget Qilin Psykologkonsult HB bedriver sedan 1989 psykologisk mottagning, behandling, utredning, forskning och utbildning, under varumärkesnamnet "eliazon" och har sitt säte i Östersund. Visste du att enligt de största Internetbaserade sökmotorföretagen Google, MSN, Overture, Teoma, Altavista och Yahoos rankinglistor senaste året, har Qilin Psykologkonsult och varumärket eliazon klivit fram och blivit en av världens tio ledande enskilda aktörer inom ämnesområden som psykologer, psykologisk marknadsföring, psykologiska artiklar och psykologisk utbildning och hälsa. Ytterligare information om företagets ägare, och dess verksamhet inom vetenskapsområdet psykologi återfinns under bl a nedanstående webbadresser:
  • www.eliazon.com
  • www.qilinpsykologkonsult.com
  • www.glamourus.com
  • www.domainnamemediation.com
  • torbjorn@eliazon.com

  Eliazon


  JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


  Namn:


  Personnummer:


  Adress:


  Telefon:

  E-mail:

  Kontaktorsak och övrig information:


  Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

   

  ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
  Coach Utbildning - Coachutbildning för exekutiv ledare, chef och arbetsledning  www.coachutbildning.com
  Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

   

  Coach Utbildning - Coachutbildning - Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
  Coach Utbildning - Coachutbildning för exekutiv ledare, chef och arbetsledning Coach Utbildning - Coachutbildning och Coaching för exekutiv ledare, chef och arbetsledning Coach Utbildning - Coachutbildning och Coaching för exekutiv ledare, chef och arbetsledning

  Coach Utbildning - Coachutbildning och Coaching för exekutiv ledare, chef och arbetsledning - Psykologi Östersund

  Coach Utbildning

 • Coach - Hälsa & Hälsoinformation
 • Wikipedia - Coach
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • International Coach Federation (ICF)
 • EFPA - Federation av leg.psykologer inom Europa och Europarådet
 • EU:s Personnel Selection Office
 • EAPA World EAP - Paraplyorganisation för internationellt verksamma företag inom jobb & företagshälsovård
 • ICAS Ltd - internationellt stöd till organisationer, företag och medarbetare
 • Sydsvenskan Jobb
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Eniro Jobbsök
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Komma in i ett nytt jobb
 • Starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige
 • Företagare och entreprenörer som vill starta eget företag eller som driver eget bolag.
 • Försäkringskassan
 • Personlig utveckling och Mental Träning
 • Catweb - Länkkatalog
 • Personlig Coach
 • Nina Jansdotter är beteendevetare och coach
 • Stresshantering, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Intersearch Coach
 • Jobb & Karriär
 • Wikipedia om coaching
 • Rekrytering & Karriär
 • Drömcoach
 • Sök Jobb, finn anställning och karriär
 • Hitta jobb, arbete och ny anställning bland 1,3 miljoner jobb
 • Jobb via Platsbanken och Arbetsförmedlingen
 • Nytt jobb eller lediga jobb
 • Lediga jobb - Jobbguiden
 • Personlig Jobb Coaching
 • Råd om jobb
 • Litteratur Coach Utbildning

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Coach Utbildning i Åre/Östersund

 • Turist- & Kongressbyrån i Östersund
 • Östersunds-Posten ÖP
 • Länstidningen i Östersund LT
 • Östersund
 • Norsk Psykologforening
 • Svenska Psykologförbundet
 • Dansk Psykolog Forening
 • Institutt for psykologi Tromsø
 • Psykologi i Norden
 • Institut for Psykologi, København
 • Yrkesbeskrivning Psykolog
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Omega-3 har visat sig ha extraordinärt positiva effekter i behandlingen av sjukdomar som Alzheimer, paranoia och aggressivitet, ADHD, autism, schizofreni, ångest, fobier och olika former av stress- och depressionssjukdomar. Köp Omega 3 här.

  Coachutbildning i Sveriges större tätorter - invånarantal 2007:

  Stockholm 1 252 020 Göteborg 510 491 Malmö 258 020 Uppsala 128 409 Västerås 107 005 Örebro 98 237 Linköping 97 428 Helsingborg 91 457 Jönköping 84 423 Norrköping 83 561 Lund 76 188 Umeå 75 645 Gävle 68 700 Borås 63 441 Södertälje 60 279 Eskilstuna 60 185 Täby 58 593 Karlstad 58 544 Halmstad 55 688 Växsjö 55 600 Sundsvall 49 339 Luleå 45 467 Trollhättan 44 498 Östersund43 796 Borlänge 39 422
  Coach Utbildning - Coachutbildning och Coaching för exekutiv ledare, chef och arbetsledning Coach Utbildning - Coachutbildning och Coaching för exekutiv ledare, chef och arbetsledning
  Coach Utbildning - Coachutbildning
  Coach Utbildning - Coachutbildning
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Coach Utbildning - Coachutbildning
  Coach Utbildning - Coachutbildning