Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning   Vill du ha ett jobb som personlig coach, vägledare eller hälsoutvecklare? Här finner du utbildningen för dig!
Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning

Auf deutsch Em português In English

Om|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annons & Reklam| Ovanor| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning

New York :   Östersund :

Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattningEmotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning
Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning
Eliazon - engelsk hemsida

Bästa köp: Gucci, Armani och Chanel

Att vara oduglig och otillåtet dum för sitt ämbete.

Om Emotionell intelligens och Œcopati (ekopati)


Dansa bättre med emotionell intelligens - EIQRE! [Följ bildlänken för köp av affischen på AllPosters.com!] Eliazon tillhandahåller en tjänst vid rekrytering och anställning av ledare och andra medarbetare kallad EIQRE . Kort och gott innebär tjänsten ett muntligt (och delvis skriftligt) prov på en individs emotionella intelligens, vana och kompetens. EIQRE (Emotional Intelligence Quotient Recruitment) - betyder rekrytering och rekryteringsval utifrån en emotionell intelligenskvot och en större känslomässig mognad. Den emotionella intelligensen eller kompetensen är nödvändig och direkt avgörande för alla andra intellektuella färdigheters utveckling och artikulering. I arbetslivet och när vi möter andra i samhället måste vi veta att hantera våra egna begär, känslor, önskemål och tillkortakommanden. Ibland behöver vi motivera oss själva, balansera utfästelser och förehavanden, hantera och mobilisera inre talanger, preferenser och önskningar som vi har, mot yttervärldens förväntningar, konvenans och krav. Vi behöver en förmåga att kunna förmedla vad vi vill och hur vi tänker, att kunna språkligt beskriva våra tankar och affekter, kommunicera budskap och ställningstaganden på ett begripligt sätt, uppvisa sociala färdigheter på t ex empati och insikter. Vi behöver en talang att avläsa när andras känslor och gränser prövas, överskrids, kränks osv.

Med diktaren Hans Christian Andersen och dennes välkända betraktelser om t ex Kejsarens Nya kläder ("Keiserens nye Klæder" utgiven 7 april 1837) kan vi säga att ingen människa vill vara oduglig och otillåtet dum för sitt ämbete. Det även om vi vill följa det förväntade och dessutom gärna vill utsmycka oss med ett särdeles vackert tygstycke som just berättelsen om Kejsarens Nya kläder handlar om. Det mest sedelärande i HC Andersens betraktelse är ju att såväl kejsaren som undersåtarna föreföll kunna bli både oduglig och otillåtet dum för sina ämbeten, men framförallt så förlorar den kejserliga auktoriteten sin respekt fullständigt i det ögonblick han framstår spritt språngande NAKEN! 170 år efter utgivningen av berättelsen avslöjar fortfarande journalister och papparazzi-fotografer kejsarna och allmogen nakna på löpande band. Som om vi inte lärt - någonting. EIQRE som värderings- och bedömningsinstrument skiljer i det här avseendet agnarna från vetet, innan fotoblixtar i mörkret gör samma sak.

Ordförande Persson och EIQRE v.s Ekopati

Ett subjekt med en hedrande livsgärning och ett sannolikt innerst inne mycket gott humanistiskt hjärta, men i media framställd och upplyst i en självgod, förslagen och narcissistisk framtoning som f d statsminister ges i vår omedelbara nutid maximalt utrymme. Statsmannen ”strippar” hejdlöst, ohämmat och depressionsframkallande (antagligen mest allvarligt för honom själv och för den rörelse han företräder) av sig statsmannaattributen, på bästa sändningstid i ett s k dokumentärprogram kallat Ordförande Persson. Dokumentären - ett manligt utvik där kejsaren glatt deltar i dansen kring Guldkalven och låter sig utnyttjas av moderna bedragare att klä av sig själv helt naken - sätter å ena sidan ljus på en i balansräkningar positiv ekonomisk/politisk utveckling men exemplifierar å andra sidan en trist framväxt av en alltmer förfärande Wal-Mart filosofi och en psykologisk s k ekopati som degraderar mänsklig heder och humanitet till en tävlan och ett osmakligt spel om vem som är den mest hungriga råttan.

Œcopat, œcopathy, œcopati eller s k ekopati (från gr. oikos, "hus" och pathos "lidande") kännetecknas av en tvångsmässig missbrukslik vana, minutiös upptagenhet eller intresse för ekonomi, pengar, siffror, kvartals- och vinstrapporter till en sådan grad att ekopaten blir kallsinnigt likgiltig, oförstående och okänslig till hur t e x ekonomiska rutiner, ställningstaganden och beslut (t ex publicistiska) påverkar, kan inskränka och inverka i hans egen eller andra människors sociala vardag och affektiva känsloliv. Ekopati är inte en extrem form av kapitalism utan en psykologisk perversion och avvikelse med sadistiska inslag sprungen ur objektet för begäret till en god ansats att tjäna pengar, på bästa sätt förvalta ekonomiska tillgodohavanden och möjlighetsskapande ekonomiska medel. Ekopati är inte ens ekonomisk smartness eller girighet, utan har passerat dess gränser i en extrem fartblindhet och beräknande förslagenhet. Ordet ”mer” har blivit en central existentiell ståndpunkt och saknar en bortre gräns på samma sätt som hos missbrukare och människor som förnekar ödmjukhet och egen dödlighet. Ekopatin kan både vara förefintlig hos enskilda individer och utvecklas som ett strukturellt inbyggt normativ, en kåranda inom organisationer med alltför osjälvständiga, blint följsamma, rigida, osäkra och tvångsmässigt fungerande medarbetare. Fascination, hög motivationsgrad, oförmåga att motstå och hantera grupptryck, blind förälskelse, följsamhet och vanförställningar om uppsatta mål i organisationen (eller företaget) är andra riskfaktorer. Här kan ekopatin också ibland utnyttjas i rent politiska och ekonomiska syften och utöva särskild påtryckning på enskilda och grupper utanför den aktuella organisationen. Ekopaten dödar och skadar människor och mänsklig verksamhetsutövning, inte handgripligen eller med vapen, utan med ekonomisk finess, bedrägeri, manipulation, utpressning, underlåtenhet och enfaldig sanktion.

Tidsdokumentet "Ordförande Persson" visar att omedvetna associationer i kombination med insinuanta hänvisningar om förefintlig ekopati är sannolikt en av de enskilt största och farligaste fällorna en politiker kan hamna i när han eller hon försöker driva och profilera en politisk idé, opinion eller ansats. Ekopatin har blivit en existentiell lösning och ett livsstilsliknande, hårdhänt sätt att få kontroll, makt och inflytande i en alltmer sub-kulturell omvärld präglad av rotlöshet, identitetsproblem, mångfald, plasticitet och förändring. Pengar är som ord (och vapen) kommunikativa ömsesidigt utbytbara redskap och instrument för medling (och förmedling) mellan människor som kräver en etiskt övertänkt hållning (som ekopaten ”skrattar åt hela vägen till banken”). Ekopaten är ofta beräknande kallsinning, girig, samvetslös, förfalskat och sociopatisk vänlig, insmickande och inställsam samtidigt, men ekopaten kan eller vill inte känslomässigt förstå eller sätta sig in i hur hans egna tolkningar, missförstånd, fördomar, avund, beslut, handlingar och eget förfarande med rutiner, lagar, pengaflöden, krediter, förfallodagar, räntor och avgifter, budgets, vinstprognoser och författningsbestämmelser försätter människor i beroendeställning av honom i tillstånd av meningslöshet, uppgivenhet och vanmakt. Tvärtom erfar han en euforisk njutning av makt, position, status och narcisstisk påverkan. Med orden kan vi driva andra människor in i vanmakt och förtvivlan, men också ge tröst, kärlek och till och med göra en annan människa glad och lycklig. Det är en fråga om hur vi vill bete oss mot varandra. Samma sak gäller de ekonomiska övervägandena och transaktionerna i civilisationen. Ekopaten vill inte förstå detta och att den bräckligt moderna och demokratiskt politiska civilisationen bygger på att vi också är genuint vänliga och hyggliga mot varandra (och härigenom undviker onödiga konflikter) när det gäller pengaflöden och ekonomi. För ekopaten äger ekonomin ingen psykologi. Ekopatin leder därför till svåra ekonomiska och sociala kriser, aggressivitet, utanförskap, psykisk utmattning, för tidig död och är orsak till tragedier som ex. suicid i många fall. Ekopatin genererar också enorma förmögenhetsförflyttningar, upplopp, kravaller, våld, konkurser och ekonomisk utarmning. I ett globalt perspektiv är ekopatin - i form utav hur vi nesligen och utan tanke på andra än oss själva beteer oss mot varandra med hjälp av pengar, både en stor bakomliggande orsak till redan befintliga miljökatastrofer i t ex tidigare Östeuropa som det största och mest skrämmande enskilda hotet i frågeställningen om hur vi ska hantera aktuella miljöhot som global uppvärmning, växthusgaser, koldioxidförbrukning, förändrade havsnivåer och andra katastrofala klimatförändringar och politiska konflikter. Frågan om hur vi agerar, hanterar och diskuterar ekopatin och ekopatens härjningar i samhällslivet är helt överordnad och avgörande i hur vi ska kunna hantera t ex klimatförändringar och andra politiskt svåra uppgifter och ställningstaganden.

P g a globalisering och ökad rörlighet i marknadsekonomin, en remarkabel journalistisk oförmåga, underlåtenhet och feghet inför det intrikata som inte enkelt låter sig sammanfattas och formuleras i säljande "löp" och avhuggna artiklar, socioekonomiska och politiska faktorers betydelse, politisk okunskap och ovilja, så saknas delvis motiv, metoder, kunskaper och forskning att hantera ekopatins skador och utbredning. Trots att företeelsen funnits i kulturen och återgivits i konst och religion sedan dansen kring Guldkalven, har den ännu inte beskrivits hos vare sig politiska ideologer eller i psykiatriska kategorier eller som skarpa politiska resp. psykologiska förvecklingar. Pengar luktar inte, som andra primärt mänskliga behov! Pengar är luft? Företeelser med svåra hälsoproblem kopplat till en klart avvikande beteenderepertoar, en kommunikativ dysfunktion och fixering när det gäller pengar (t ex i filosofen Karl Marx ekonomiska idéer) finns t ex inte alls som hälsoaspekter hos Folkhälsoinstitutets eller andra statliga organ (utom när det gäller spelberoende). Nobelpristagaren Muhammad Yunus och Grameen Banks prisbelönta mikrokreditkoncept och s k sociala ekonomier är ett par tecken på omvärdering och motreaktioner mot ekopatins utbredning. (Tillsammans med bankorganisationen, belönades Yunus med Nobels fredspris 2006.) I Västeuropa har arbetslivet för många människor blivit en arena - en slags teaterscen eller boxningsring, där människor tror sig fritt få ge utlopp för och uttryck till en illa återhållen och dold aggressivitet och människoförakt. Obearbetade maktbegär, självgodhet och sublimering av omnipotenta fantasier, låg självkänsla, bristande självkännedom och en narcissisk bräcklighet förvärrar ekopatin. Det som utmärker ekopatin och ekopaten är, inte enbart en kanske uttrycksfull ignorans och ett föraktfullt lätt överseende tonläge och hållning visavi godtrogna eller välmenande människors affektliv och psykiska välbefinnande, utan ett fullständigt förkastande och en helt remarkabelt oförstående attityd och hållning till detta affektlivs existens överhuvudtaget när det kommer till ekonomiska överväganden, rovdrift och rent politisk manipulation och utnyttjande.

Vi flyger ogärna i en Boeing 747, med en oerfaren aspirant i planets idag högteknologiska cockpit, utan förväntar oss lite mer. Alla företag och organisationer med över- och underordningsstrukturer och i vilka människor befinner sig i olika beroendeställning till varandra (företaget och organisationen) bör överväga EIQRE - analyser för lednings- och chefspersonal av exakt samma skäl - ingen ska kunna kallas oduglig och otillåtet dum i sina jobb. Detsamma gäller tjänsteproducerande företag och organisationer där kunder är i stark beroendeställning till produkten/tjänsten (t ex kreditinstitut och försäkringskassor) EIQRE tjänar här både som en kvalitetsskärpning inom verksamheten och en kvalitetsmärkning av verksamheten gentemot dess kunder.

När t ex ekopatin är utbredd i en organisation eller om enskilda personer i den uppvisar framträdande ekopatiska drag bör urval och rekryteringåtgärder utifrån Emotionell Intelligenskvot (Emotional Intelligence Quotient Recruitment) förkortad EIQRE absolut övervägas. Företaget/organisationen löper i sådana fall eljest stor risk för både stora ekonomiska skador och omfattande förluster av goodwill och anseende (jmfr tidigare Skandia, ”Årets stjärnbolag" Carnegie i Sverige och Enron i USA) men också inre personalmotsättningar och ökad grad av hälsoproblem. Personalvårdsprogram och rekryteringsurval enl. EIQRE innebär att vi med samtal och psykometriska metoder fokuserar på medarbetarnas emotionella intelligens, talanger och färdigheter t ex:

 • Förmågan att föra inre dialoger för att styra beteenden och hantera oväntade situationer.
 • Förmågan att känna till, avläsa och tolka konvenans, sociala tecken och signaler.
 • Förmåga och strategier att stegvis kunna lösa problem och fatta beslut.
 • Förmåga att se saker ur andras perspektiv.
 • Förmåga att kunna upprätthålla en positiv livsinställning och bibehålla (till-)tro och entusiasm.
 • Förmåga till självkännedom och hantering av traditionsburna lösningar.
 • Förmåga till hantera icke-verbala uttryck som blickkontakt, ansiktsuttryck, gester, manér, kroppsspråk osv.
 • Förmågor till att kunna uttrycka sig klart och koncist.
 • Förmåga att kunna avväga uttryck och kommunikation efter olika personers och situationers mottaglighet och krav.
 • Förmåga att ta emot kritik och möta kritikfyllda situationer.
 • Förmågor att stå emot negativt inflytande.
 • Förmågor att kunna lyssna till andra.
 • Förmåga att skilja egocentrism och negativ narcissism från altrusim och positiv narcissism (utan primära sär- och egenintressen).
 • Förmåga att delta i och på ett positivt sätt bidraga i grupper.
 • Förmåga till att känna igen och på ett korrekt sätt ge ord och uttryck till känslor och affekter.
 • Förmåga till att bedöma känslors intensitet och orsakssamband.
 • Förmåga att handskas med känslouttryck hos andra.
 • Förmåga till egen integritet och att kunna uppskjuta, vänta, avstå och behärska sig.
 • Förmåga till stresshantering och stressreduktion.
 • Övrig emotionell intelligens, beredskap och förmåga till djuppsykologisk förståelse av mänskliga uttryck, beteenden, skeenden, känslor och handlingar på både individuell och gruppnivå
 • Eliazon


  Kunskap och vetande som gör dig mer attraktiv i arbetslivet - Eliazon utbildning De mest spännande, nya, globala, moderna, effektiva, kvalitativa, erfarenhetsbaserade och kostnadsreducerande programmen, metoderna och idéerna, för arbetet med den mänskliga psykologin, kommunikationen och produktionen, hittar vi idag hos Eliazon.

 • Individ o självutveckling - PsychUpArtist™
 • Familj, utbildning o skola - PsychUpFamily™
 • Affärsliv o Samhälle - PsychUpBusiness™
 • Trygghet o krisberedskap - PsychUpSecurity™


 • Är du duktig ambassadör? Registrera dig som TellPal med möjlighet att tjäna pengar!

  ARTIKLAR - TEXTER
  Författare: Torbjörn K A Eliazon

  Artiklar på engelska
 • Northern Wind - En saga om kvinnor som valt väg
 • European Psychologist - Om psykologer i Europa
 • Nya trender och idéer 2007
 • Hur man skapar en bättre värld att leva och verka i
 • Jämtland-Härjedalen - En vildmark med lugn och ro för födelse, liv och inspiration
 • Karriärutveckling
 • Trygghet i relationer och familj
 • Effektivare karriär, jobb- och näringslivsutveckling
 • Blicken för succé och framgång
 • Affärsinriktat Ledarskap
 • BAT-terapi (Beauty Aging Therapy)
 • Utsökt stil och etikett på Oskuldens tid
 • Skönheten och Odjuret
 • Att behålla kognitiv och kreativ vitalitet är en konst i sig
 • Om populära namn och varumärken
 • Den nya kvinnan
 • Snatteri och tvångsmässig lust att shoppa kläder i butik
 • Stress skapar inget långt och lyckligt liv
 • Rädd att flyga av ångest och fobiska besvär
 • Sociopatens kriminella beteende och psykopati
 • Tonåringar och ungdomars bild av sin kropp påverkar hela familjen i anorexi (ätstörningar)
 • Social fobi, rädsla och ångest i sociala sammanhang
 • Tonåringar, kvinnor och barn känner mer ledsamhet och depression i skola, hem och jobb.
 • Perfektion, missbruk och tvångstankar
 • En helt annan okänd värld av konst, dans, spel, lek, tal och musik.
 • Spelare och spelmissbrukare kan förlora kvinnor, sex och lust, familj, barn, jobb, vänner och livets övriga intressen
 • Hitta en personlig coach för relationer, livsstil, barnuppfostran och topprestationer inom skola, karriär och jobb hos Coachar.com


 • det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Augustin Mannerheim
  Ur: Spegelordsdikter
  "Det förstorade mörkret" Atlantis Förlag
  Artiklar på svenska
 • Jobb som personlig coach, vägledare eller hälsoutvecklare?
 • Ny forskning om psykisk sjukdom
 • Så uppstår galenskap
 • Voice of Commendatore
 • Om berömda och glamorösa kändisar
 • Att vara talangfull, högfärdig och perfektionist!
 • Att vara "styvföräldrar" - Mina barn och dina ungar!
 • Auktoritet och Ledarskap
 • Mannens våld, ilska och aggressivitet
 • När utmattning hindrar mig att se det vackra i livet och världen.
 • Begärets blick - om ögongodis, rovgirig hunger och narcissisk uppmärksamhetstörning
 • En bra modell, lärare och artist
 • Se den vackra världen med andra sköna ögon
 • Det brinner en eld inom oss!
 • Barnets fascination för TV-tittande
 • Om utbildning och kurser i psykologi
 • Samtal med psykolog eller råd av läkare om medicin
 • Existentiella strukturer: neuros - psykos - perversion
 • Den civiliserade vilden i Paris
 • Moses stentavlor – om krig, ledarskap och pappor
 • Psykoterapi, analys och annan psykologisk terapi och behandling
 • Om uppfostran, barn, hem & skola, föräldrar och föräldraskap
 • Skolpsykolog - Förtjäna ungdomars auktoritet
 • Om ekonomi i vård och behandling av barn och ungdom
 • Om privat behandling och terapi av av legitimerad och privat verksam psykolog och psykologer
 • Personlig Coach: Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
 • Psykolog gör psykologi enkel att förstå!
 • Aspergers syndrom, en oförmåga att förstå sociala relationer
 • Barnpsykologi och barnperspektiv i sagor och politik
 • Hem & skola, skollagen och elevhälsan i Sverige
 • Mobilisering av psykologiska resurser för individuell framgång
 • Konfliktungar och olika arbetskultur i företagen
 • Psykologisk trygghet och krisberedskap vid oförutsedda olyckor och incidenter
 • Att så ett barn och skörda en bomb! Är missbruk ärftligt?
 • En hjärna som ruttnar - om test, bra minne, demens och minnessvårigheter
 • Psykometri: Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre
 • I begynnelsen är ord och teater
 • Tillämpad psykologi för kvinnor i jobb som chef och ledare
 • Organisationskonsult (HR-konsult) - en säkerhetslina mot toppen!
 • Ovanor & Missbruk. Test, stöd och hjälp vid missbruk och beroende av mat, sex, spel, shopping, makeover, arbete, alkohol, perfektionism, exhibitionism m.m.
 • Press vid skidåkning i Åre VM 2007 - Jämtland
 • Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar • Y Nya kurser: Barnpsykologi - Föräldrautbildning - Modeller för autentiskt ledarskap, god hälsa och yrkesutövning!


     ELIAZON INDEXSIDA - PÅ SVENSKA


  Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning  www.EIQRE.com
  Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling
  Eliazon Web Sites unika besökare sedan 23 januari 2006:
  Unika besökare Eliazon sedan 23 januari 2006

   

  Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning - Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
  Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning - Sundsvall Östersund Stockholm Göteborg Malmö Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning

  RSS Nyheter

  Bill Clintons tankar om liv, kärlek, vänskap och politik. Från en svår uppväxt i Arkansas fram till och med tiden som president i USA


  Skicka Ditt bästa tips på en SPA-upplevelse du gärna rekommenderar andra!

  SPA-resans destination:

  Kostnadsintervall:

  Din anledning till vistelsen:

  Arrangör:

  Din signatur/ditt namn inkl. ålder som framgår vid publicering:

  Övrig information (motivering och rekommendation):


  Tack för ditt tips, vi publicererar efterhand din rekommendation på eliazon web sites!

  Den nya trenden: Vackert handstickade dockkläder! Följ bildlänken.


  Metoder, resurser och nätverk

 • Utvecklingspsykologi (barn & ord)
 • Olika former av samtalsbehandling och psykoterapier (inkl. kognitiva test och tekniker)
 • DKV Hälsa (Storebrand)- Europas ledande företag inom hälsoförsäkring med privata specialister och privata sjukhus i sju länder
 • Trygg Hansa - Försäkringsbolag med försäkringar för privatpersoner och företag
 • Folksam Hälsa - Trygg sjukvård & hälsa
 • Kris och Traumacentrum AB
 • Falck Healthcare i Sverige - psykosocialt personalstöd
 • Visavi - ICAS licensierat personalstöd till organisationer och medarbetare
 • EAPA World EAP - Paraplyorganisation för internationellt verksamma företag inom jobb & företagshälsovård
 • ICAS Ltd - internationellt stöd till organisationer, företag och medarbetare
 • Kognitiv terapi & Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Arbetslivsresurs
 • Skola, Barn och Utbildning - Skolhälsovård i kommun
 • Hazelden och Minnesotamodellen - missbruk
 • Sedonametoden - stress- och ångesthantering
 • Sigmund Freud och Sigmund Freuds Arkiv
 • Freud Museum i London
 • Lacan.Com
 • New Yorks Psykoanalytiska Institut & Sällskap
 • Anna Freud Centret - Psykoterapi för barn
 • Hem Lediga Jobb Eniro
 • Waldorf Antroposofiska Skola (Rudolf Steiner Institutet Hem)
 • Montessori skola (skolor/förskolor)
 • Forsmarks Naturvetenskapliga skola
 • Strandnäs skola - Mariehamn, Åland
 • Hem för Sveriges Största Online Poker Guide
 • Hem Svenska Spel
 • Gratis Online Spel
 • Hem för Spel.com (utför test och jobb till Silicon Valley)
 • Magasin för internationella SPA-resor
 • Hem för Spafinder.com SPA-resor
 • Barn- och babykläder
 • Yrkesbeskrivning psykolog och psykoterapeut
 • Hem för NRK.no informasjon till barn
 • SPA-resor till Tallinn
 • Coach.com - Hem för moderiktigt jobb
 • Wikipedia om psykolog och psykologi
 • EFPA - Federation av leg.psykologer inom Europa och Europarådet
 • EU:s Personnel Selection Office
 • EUROPA - EU:s webbportal
 • EU World
 • Eu-upplysning och eu-information i Sverige
 • EU:s Informationskontor i Stockholm
 • Bästa bantning!

  Kvinnor går ner dubbelt så mycket i vikt av en kolhydratfattig kost (low-carb mat) jämfört med traditionell bantning. Det visar ny amerikansk studie. Det ligger inget medicinskt mysterium bakom detta. Den som inte äter kolhydrater (antingen ”dåliga kolhydrater” som finns i godis, kakor, läsk och liknande, eller ”goda kolhydrater” i t ex bröd, potatis, ris och pasta) får ingen höjning av blodsocker och därmed inte heller en ökad produktion av insulin i kroppen.

  Det är insulinet som öppnar cellerna för sockret och som gör att överskottsenergin kan lagras i fettvävnaden. Inget insulin, ingen ökning av fettdepåerna, enkelt uttryckt. Fortsätt lugnt äta den goda osten från Jämtland, men undvik kolhydrater. Lätt som en plätt! (Eliazon)

  Ovanor & Missbruk. Om stöd och hjälp vid missbruk/beroende av mat, sex, spel, shopping och alkohol m.m. InkClub Telia Eniro - Gratis Köp & Sälj annonsering adlibris bokhandel

  Litteratur och inspiration

 • Topp Jobb för chefer och ledare
 • Gucci
 • Elle Magazine
 • Wikipedia om tester
 • About om fashion och flärd
 • Online shopping
 • Mammor och entreprenörskap
 • Eget företagande genom franchiseverksamheter och företag som är till salu
 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Omega-3 har visat sig ha extraordinärt positiva effekter i behandlingen av sjukdomar som Alzheimer, paranoia och aggressivitet, ADHD, autism, schizofreni, ångest, fobier och olika former av stress- och depressionssjukdomar. Köp Omega 3 här.

  Sveriges större tätorter - invånarantal 2007:

  Stockholm 1 252 020 Göteborg 510 491 Malmö 258 020 Uppsala 128 409 Västerås 107 005 Örebro 98 237 Linköping 97 428 Helsingborg 91 457 Jönköping 84 423 Norrköping 83 561 Lund 76 188 Umeå 75 645 Gävle 68 700 Borås 63 441 Södertälje 60 279 Eskilstuna 60 185 Täby 58 593 Karlstad 58 544 Halmstad 55 688 Växsjö 55 600 Sundsvall 49 339 Luleå 45 467 Trollhättan 44 498 Östersund43 796 Borlänge 39 422
  Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning
  Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning
  Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning
  Emotionell intelligens(EQ) och känslomässig mognad i arbete, jobb, arbetsliv, ämbete, anställning, tjänst och befattning