Sök |Fond | PsychUpSecurity| PsychUpArtist | PsychUpBusiness| PsychUpFamily| Ledarskap| Marknadsföring| Behandling| Cashmere| Om oss| Parfym & Schackspel| Begärets blick| Child Psychology Award| Välbefinnande| Föreläsningar| Hemsida
eliazon - hemsida

Barnets fascination för TV-tittande och dess konsekvenser.

Hur påverkas barns psykologiska utveckling av ett allt för fascinerat tv-tittande? Vad kan vi föräldrar göra för att hjälpa barnen till mindre fascination och antal timmar framför TV:n? Hur påverkas barnet av vad det ser (ibland trauman och traumatiska händelser) och den tid som det lägger ner på olika spel och program?

Barn tillbringar mycket tid ensamma framför TV, datorer och annan modern teknisk utrustning som videoapparater och digitala spel. Idag i en utsträckning som inte förekommit tidigare. Det är inga asketiska övningar som barnen underkastar sig själva till, utan barnen och ungdomarna är vanligen överförtjust roade av sina aktiviteter. Drivkraften är: beroendeframkallande fascination. Enligt undersökningar så ser barn på TV i genomsnitt över 1000 timmar per år. I jämförelse så är skoltiden d v s den tid barnet är i skolan drygt 900 timmar om året och en vuxens normalarbetstid brukar räknas till ca 1800 timmar/år. Varje dag så tittar barn i genomsnitt på TV 4 timmar om dagen, trots att vi barnpsykologer rekommenderar högst 1-2 timmars tittande på särskilt kvalitativa barnprogram med stort utbildningsvärde och under förutsättningen av vuxennärvaro och att barnet är minst två år gammalt. Under de två första åren när barnet anknyter till andra människor, auditivt lär in språk och tal, utforskar och lär in saker i sin omgivning, interagerar och leker med föräldrar och syskon för att därigenom lägga en bra grund för vidare kognitiv, fysisk, social och emotionell utveckling, så är hjärnans funktioner särskilt känsliga och barnet bör därför inte utsättas för någon som helst påverkan från TV-tittande, DVD, Video, data- eller videospel - överhuvudtaget. I sådant fall tar man risken att allvarligt äventyra en sund psykologisk kognitiv- och intellektuell utveckling.

Givetvis kan TV också ha positiva effekter på barnets kognitiva och emotionella utveckling. Förskolebarn kan t ex få en större språkmassa för sitt eget ordförråd, egen ordinlärning och uttal. Barn som påbörjat grundskolan får en helt annan tillgång till undervisning i främmande språk, geografi, samhälle, kultur och natur. Barnens föräldrar får bättre förutsättningar och kunskaper i barnuppfostran, till omvärldsanalyser m.m. genom nyhets- och dokumentärprogram. Tveklöst så innehåller dator-, TV och videokonsumtionen också stora underhållnings- och utbildningsvärden.

Trots sina fördelar så kan fascinationen för TV-tittande och Internetanvändning få allvarliga följder. De stora informationsmängderna överbelastar och inhiberar centrala nervsystemet och vi blir sönderstressade och utbrända. De barn som tittar mycket på TV löper betydligt högre risker att bli överviktiga. Barn som ser många kusligheter och våldsamma inslag på TV, har förhöjda risker att bli ängsliga, rädda och utåtagerande. TV förstärker könsroller, diskriminering och inte minst eskapismen från vardagens små trivialiteter och svårigheter. Det sist nämnda kan i sig vara ett huvudskäl till att barns TV-tittande bör begränsas. TV-tittandet blir lätt en flykt från vardagens krav och fascinationen en drog som låser fast och absorberar barnets aktivitetsbehov. Föräldern bör därför försäkra sig om att barnets TV-tittande inte innebär en "tidstjuv" som gör att barnet hellre tittar på TV än ägnar tiden till viktigare aktiviteter för barnets utveckling: Lekar med kompisar, läxläsning, träning, socialt umgänge.

För att få perspektiv på hur stora våldsinslag våra barn och ungdomar får via visuella media som TV och Video kan det vara bra att veta att den genomsnittlige 18-åringen fram till sin bemärkelsedag bevittnat inte mindre än 200 000 våldshandlingar via TV, spel- eller videoutrustning! Våldsamheterna uppmanar inte sällan till efterlevnad och imitation därför att de ofta framställs som underhållande och fascinerande, ibland t o m som roliga och inte minst demonstrerar ett effektivt handlingssätt att få sin egen vilja genomförd. Våldet är därtill inte sällan utfört av "den gode hjälten" som ungdomar lärt sig att identifiera sig med, men han är desto mer sällan en god gentleman eller någon stor artist. Även om föräldrar lär ut att det är fel att slåss, så uppmanar TV-programmen att det är rätt att inte bara slåss, utan även bitas, sparkas, våldta, tortera och misshandla andra människor om du bara tillhör kategorin "hjältar". Inte ens "bovarna" på TV-filmen hålls alltid ansvariga för sina handlingar eller bestraffas för vad de gjort mot andra människor.

TV:n sköljer därtill in ytterligare skrämmande, men fascinerande, omvärldshändelser mitt in till våra vardagsrum och rakt in i vårt privata själsliv. De bilder barnen tar emot via TV-tittandet skapar trauman och gör dem ibland mycket mer sårbara än vi egentligen anar. Barn mellan 2 och 7 år är särskilt rädda för skräckinjagande saker som t ex spöken och groteska monster. Att försöka lugna ner barnet med att en sådan bild inte är verklig hjälper barnet föga, eftersom ett barn i den här åldern inte kan skilja på vad som är fantasi eller verklighet. Lite äldre barn (8-12 år) är rädda för våld, naturkatastrofer och förföljelser och enbart hot om sådana händelser vare sig dessa uppträder som ren fiction, i nyhetsprogram eller i olika såpor och showliknande program. Resonemang, korrekt vägledande information och förklaringar avhjälper uttryck för rädsla och ångest bättre för de här lite äldre barnen, men man bör helst undvika helt att utsätta barn för det här TV-programutbudet.

TV-utbudet är dessutom fullt av diverse produktplacerad smygreklam och program som utan en kritisk diskussion av t ex konsekvenser, idealiserar olika typer av riskbeteenden som t ex utseendefixering, sex – och drogmissbruk, cigarrettrökning, alkoholanvändning och spel som tuffa, roliga och spännande aktiviteter att ägna sig åt. Exempelvis så tidigareläggs sexualdebuten hos ungdomar som ser filmer med pornografiskt eller grovt sexualiserade inslag. Tonåringar som tittar mycket på TV har en väsentligt förhöjd risk att börja röka eller missbruka alkohol i jämförelse med dem som följer rekommendationen om högst 2 timmars TV-tittande per dag.

Precis som om händelserna vore riktiga, verkliga här-och-nu-upplevelser så kan barnet traumatiseras av TV-tittandet och uppvisa samma reaktioner och symtom (t ex PTSD – Posttraumatiskt stressymtom). Några barn blir ängsliga och får minnesbilder som sakta försvinner över tid om de får stöd av vårdnadshavare och föräldrar. Andra kan få mer långvariga stressreaktioner och bli deprimerade, ångestfyllda, skuldtyngda, undandragna, aggressiva och uppvisa fysiska symtom (huvudvärk, sömnproblem) utan egentlig biologisk bakgrund. De här reaktionerna kan uppträda med det samma eller flera veckor efter traumat som TV-bilderna iscensätter och innebär för barnet. Barnets farhågor och ängslan kan påverka förmågan till koncentration och uppmärksamhet och orsaka svårigheter i t ex skolarbetet som liknar ADHD-symtom. Tilltron till omgivningen kan också komma att påverkas och fascinationen inom andra områden minskar. Somliga barn med tidigare traumatiska erfarenheter kan vara mer sårbara än andra och "glömda" erfarenheters traumatiska karaktär kan bli återuppväckta.

Några råd om barn som blivit skrämda av TV-tittande eller andra hemskheter i sin vardag:

  • Hjälp barnet att hitta fram till hur det kan känna sig säkrare och mer bekvämt under rådande omständigheter, kanske hur det kan finna till alternativa beteenden och områden för utlevelse av sin nyfenhet och fascination. Hjälp till att hitta andra åtgärder, sammanhang och personer för att ytterligare minska uppkommen osäkerhet, oro osv.
  • Diskutera vad som gjorts och vad som kan göras i framtiden. Vid naturkatastrofer som tsunamin – försök att försäkra att även om ingen kan förutsäga framtiden så är det inte troligt att en sådan typ av händelse inträffar igen. Hjälp barnet att distansera sig och hitta en avledning från händelsen.
  • Var stödjande och visa medkänsla för barnets affekter. Stöd barnets förmåga att uttrycka sina känslor och lyssna utan värderingar. Tillåt gråt, sorgsenhet och känslor av vanmakt, ilska eller förtvivlan. Tvinga inte fram några reaktioner, men låt barnet veta att det är vanligt och normalt att känna som det gör.
  • Ge struktur och rutiner som är flexibla till barnets behov. Stöd barnets förutsättningar och förmåga att förstå och hitta kontroll över sin omgivning. Låt barnet delta i några beslut över sina rutiner och andra aspekter i vardagen där detta är möjligt.
  • Var medveten om att barnets erfarenheter och minnesbilder lätt kan återuppväckas och bli problematiska igen av vardagshändelser som triggar igång dem. Var öppen för fortlöpande diskussioner, nya frågor och känslor som utvecklas över tid. Ta de olika tillfällen som dyker upp att verkligen lyssna till och bemöta barnets funderingar.
  • Ge barnet meningsfulla och meningsskapande aktiviteter och ritualer som uppmuntrar bearbetningen av traumatiseringen (t ex uppmuntra rörelseaktivitet, idrott, teckningar, musikalitet, sagoberättande eller andra talanger som barnet kan vara eller bli fascinerad av att utveckla.)
  • Tänk över, förbered dig och ge tid till dina egna reaktioner och reflektioner innan du pratar med och försöker stödja barnet. Ta reda på vilka andra resurser och stödmöjligheter som finns i din egen eller barnets närhet.

Eliazon

Nyhetsartiklar om barns spelande:

Denna artikel ingår i en serie av nyskapande intressanta artiklar där eliazon bl a beskriver Begärets blick (The Desire of the Gaze) - seendets och tittandets fenomenologi samt fascinationens och skönhetens uppkomst. Du kan finna fler artiklar t ex här:

 

Ytterligare upplysningar: Ring 063 -10 32 50 eller mailto: edu@eliazon.com

Vill du bli en god ambassadör för våra tjänster? Läs mer om TellPal här.

Vi erbjuder våra tjänster i Sveriges flesta kommuner, t ex:

Innehåll: barnet och tv-tittandet, se på tv, på tv idag, barn och tv, tv-tittande, tv-tider, timmar framför tv, barnen, barn som tittar på tv, barnets utveckling, tv:s påverkan, föräldrar och barn, titta på tv, barns tv-tittande, barns, barnets, barnens, barn-tv, barn och television, barns trauma, trauman, traumatiska händelser. Verksamhetsorter: Östersund,Östersund,Ale,Ale,Alingsås,Alingsås,Alvesta,Alvesta,Aneby,Aneby,Arboga,Arboga,Arjeplog,Arjeplog,Arvidsjaur,Arvidsjaur, Arvika,Arvika,Askersund,Askersund,Avesta,Avesta,Bengtsfors,Bengtsfors,Berg,Berg,Bjurholm, Bjurholm,Bjuv, Bjuv, Boden, Boden,Bollebygd, Bollebygd,Bollnäs, Bollnäs,Borgholm,Borgholm,Borlänge, Borlänge, Borås, Borås,Botkyrka, Botkyrka,Boxholm, Boxholm,Bromölla, Bromölla,Bräcke, Bräcke ,Burlöv, Burlöv,Båstad, Båstad,,Dals Ed,DalsEd,,Danderyd,Danderyd, Degerfors,Degerfors,Dorotea,Dorotea,Eda,Eda,Ekerö Ekerö,Eksjö Eksjö,Emmaboda Emmaboda,Enköping Enköping,Eskilstuna, Eskilstuna,Eslöv, Eslöv,Essunga,Essunga,Fagersta,Fagersta ,Falkenberg, Falkenberg,Falköping, Falköping,Falun, Falun,Filipstad, Filipstad ,Finspång, Finspång,Flen Flen,Forshaga ,Färgelanda Färgelanda,Gagnef Gagnef ,Gislaved,Gnesta Gnesta,Gnosjö Gnosjö,Gotland, Gotland,Grums,Grästorp Grästorp ,Gullspång,Gullspång,Gällivare, Gällivare,Gävle, Gävle

Göteborg, Göteborg ,Götene, Götene ,Habo, Habo ,Hagfors, Hagfors ,Hallsberg, Hallsberg ,Hallstahammar, Hallstahammar ,Halmstad, Halmstad ,Hammarö, Hammarö ,Haninge, Haninge ,Haparanda Haparanda ,Heby, Heby ,Hedemora, Hedemora ,Helsingborg, Helsingborg ,Herrljunga, Herrljunga ,Hjo, Hjo ,Hofors, Hofors ,Huddinge, Huddinge ,Hudiksvall, Hudiksvall ,Hultsfred, Hultsfred ,Hylte, Hylte ,Hällefors, Hällefors ,Härjedalen, Härjedalen ,Härnösand, Härnösand ,Härryda, Härryda ,Hässleholm, Hässleholm ,Håbo, Håbo ,Höganäs Höganäs ,Högsby Högsby ,Hörby Hörby ,Höör Höör ,Jokkmokk Jokkmokk ,Järfälla Järfälla ,Jönköping Jönköping ,Kalix Kalix ,Kalmar Kalmar ,Karlsborg Karlsborg ,Karlshamn Karlshamn ,Karlskoga Karlskoga ,Karlskrona Karlskrona ,Karlstad Karlstad ,Katrineholm Katrineholm ,Kil Kil ,Kinda Kinda ,Kiruna Kiruna ,Klippan Klippan ,Kramfors Kramfors ,Kristianstad Kristianstad ,Kristinehamn Kristinehamn ,Krokom Krokom ,Kumla Kumla ,Kungsbacka Kungsbacka ,Kungsör Kungsör ,Kungälv Kungälv ,Kävlinge Kävlinge ,Köping köping ,Laholm Laholm ,Landskrona Landskrona ,Laxå Laxå Lekeberg Lekeberg ,Leksand Leksand ,Lerum Lerum ,Lessebo Lessebo ,Lidingö Lidingö ,Lidköping Lidköping ,Lilla Edet Lilla Edet ,Lindesberg Lindesberg ,Linköping Linköping ,Ljungby ljungby ,Ljusdal Ljusdal ,Ljusnarsberg Ljusnarsberg ,Lomma Lomma ,Ludvika Ludvika ,Luleå Luleå ,Lund Lund ,Lycksele Lycksele ,Lysekil Lysekil ,Malmö Malmö ,Malung Malung ,Malå Malå Mariestad Mariestad ,Mark Mark ,Markaryd Markaryd ,Mellerud Mellerud ,Mjölby Mjölby ,Mora Mora ,Motala Motala ,Mullsjö Mullsjö ,Munkedal Munkedal ,Munkfors Munkfors ,Mölndal Mölndal ,Mönsterås Mönsterås ,Mörbylånga Mörbylånga ,Nacka Nacka ,Nora Nora ,Norberg Norberg ,Nordanstig Nordanstig ,Nordmaling Nordmaling Norrköping Norrköping ,Norrtälje Norrtälje ,Norsjö N orsjö Nybro Nybro ,Nyköping Nyköping

Nynäshamn Nynäshamn ,Nässjö Nässjö ,Ockelbo Ockelbo ,Olofström Olofström ,Orsa Orsa ,Orust Orust ,Osby Osby ,Oskarshamn Oskarshamn ,Ovanåker Ovanåker ,Oxelösund Oxelösund ,Pajala Pajala ,Partille Partille ,Perstorp Perstorp ,Piteå Piteå ,Ragunda Ragunda ,Robertsfors Robertsfors ,Ronneby Ronneby ,Rättvik Rättvik ,Sala Sala ,Salem Salem ,Sandviken Sandviken ,Sigtuna Sigtuna ,Simrishamn Simrishamn ,Sjöbo Sjöbo ,Skara Skara ,Skellefteå Skellefteå ,Skinnskatteberg Skinnskatteberg ,Skurup Skurup ,Skövde Skövde ,Smedjebacken Smedjebacken ,Sollefteå Sollefteå Sollentuna Sollentuna ,Solna Solna Sorsele Sorsele ,Sotenäs Sotenäs ,Staffanstorp Staffanstorp ,Stenungsund Stenungsund ,Stockholm Stockholm ,Storfors Storfors ,Storuman Storuman ,Strängnäs Strängnäs ,Strömstad Strömstad ,Strömsund Strömsund ,Sundbyberg Sundbyberg ,Sundsvall Sundsvall ,Sunne Sunne ,Surahammar Surahammar ,Svalöv Svalöv ,Svedala Svedala ,Svenljunga Svenljunga ,Säffle Säffle Säter Säter ,Sävsjö Sävsjö ,Söderhamn Söderhamn ,Söderköping Söderköping ,Södertälje S ödertälje ,Sölvesborg Sölvesborg ,Tanum Tanum ,Tibro Tibro ,Tidaholm Tidaholm ,Tierp Tierp ,Timrå Timrå ,Tingsryd Tingsryd Tjörn Tjörn ,Tomelilla Tomelilla ,Torsby Torsby ,Torsås Torsås ,Tranemo Tranemo ,Tranås Tranås ,Trelleborg Trelleborg ,Trollhättan Trollhättan ,Trosa

Trosa ,Tyresö Tyresö ,Täby Täby ,Töreboda Töreboda ,Uddevalla Uddevalla ,Ulricehamn Ulricehamn ,Umeå Umeå ,Upplands Bro UpplandsÄBro ,UpplandsÄVäsby UpplandsVäsby ,Uppsala Uppsala ,Uppvidinge Uppvidinge ,Vadstena Vadstena ,Vaggeryd Vaggeryd ,Valdemarsvik Valdemarsvik ,Vallentuna Vallentuna ,Vansbro Vansbro ,Vara Vara ,Varberg Varberg ,Vaxholm Vaxholm ,Vellinge Vellinge ,Vetlanda Vetlanda ,Vilhelmina Vilhelmina ,Vimmerby Vimmerby ,Vindeln Vindeln ,Vingåker Vingåker ,Vänersborg Vänersborg ,Vännäs Vännäs ,Värmdö Värmdö ,Värnamo Värnamo ,Västervik Västervik ,Västerås V ästerås ,Växjö Växjö ,Vårgårda Vårgårda ,Ydre Ydre ,Ystad Ystad ,Älmhult Älmhult ,Älvdalen Älvdalen ,Älvkarleby Älvkarleby ,Älvsbyn Älvsbyn ,,Ängelholm Ängelholm ,Åmål Åmål Ånge Ånge Åre Åre ,Årjäng Årjäng ,Åsele Åsele ,Åstorp Åstorp ,Åtvidaberg Åtvidaberg ,Öckerö Öckerö ,Ödeshög Ödeshög ,Örebro Örebro ,Örkelljunga Örkelljunga ,Örnsköldsvik Örnsköldsvik ,Österåker Österåker ,Östhammar Östhammar ,Östra Göinge Östra Göinge ,Överkalix Överkalix ,Övertorneå Övertorneå ,Sverige ,Län, Jämtland 10,Blekinge 20,Dalarna 09,Gotland 21,Gävleborg 13,Halland 06J,önköping 08,Kalmar 07,Kronoberg 25,Norrbotten 12,Skåne 01,Stockholm 04,Södermanland 03,Uppsala 17,Värmland 24,Västerbotten 22,Västernorrland 19,Västmanland 14,Västra Götaland 18,Örebro 05,Östergötland Tätort Hackås

centralorten - Hackås mitt i Sverige - nära överallt
www.eliazon.com