Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Onda ögat| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund
Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund
Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Pojkar som slåss

- en text i barnpsykologi om barn hem skola föräldrar och föräldraskap


Den orolige pojken Wolfgang Amadeus Mozart döptes egentligen som Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart vid födelsen i Salzburg 1756. Han levde ett kringflackande liv på många resor, och dog fortfarande ung och rebellisk i Wien 1791. [Bilden kan beställas från AllPosters.com om du följer bildlänken] Buy at AllPosters.com
Djuret Människan är dömd till en utveckling av mänskligheten så att hon till slut kan föra sig som en gentleman och kulturvarelse.

Vi föds alla som hundar, tigrar och andra djur, men måste utvecklas till att bli poeter och andra symbolanvändande varelser.

Alla barn söker nyfiket upp elefantkyrkogården, som hjälten Simba i Disney-filmen "Lejonkungen". Som goda föräldrar måste vi vara där, just då, när schakalerna attackerar, för att hjälpa barnet.

Vi måste varna barnet för att besöka platsen. Det som är normalt hos barnet är dess inneboende nyfikenhet och aggressivitet, men inte slagsmålet, ett slagsmål som kan sluta hur som helst.

Slagsmål skall alltid betraktas som onormalt, men vanligt mänskligt beteende. Liksom krig är för mänskligheten.

Aggressivitet

Aggressiviteten är normal, och reglerar det mesta i våra liv :

Kärlek

Tal

Sömn/vakenhet

Prestation

Uthållighet

Arbete och idrott

Som föräldrar är vi ansvariga för barnens beteende. Liksom att vi är ansvariga för att barnet får lära sig att på ett riktigt sätt få utöva sin inneboende aggressivitet. Vissa funktionshindrade barn har extra svårt för att hantera aggressivitetens uttryck. Det som gör att pojkar ter sig mer utåtriktat aggressiva än flickor är dels att aggressiviteten är biologiskt sett starkare och dels att flickan tenderar att rikta en obunden aggressiv energi mot det egna jaget.

Föräldern måste känna tillit till barnet förutsättningar att hantera skolsituationen och dessutom känna tillit till att utbildningsenheten och personalen vet vad de sysslar med. Tillitsbrist i något av dessa avseenden skapar osäkerhet och tvivel som tenderar att gå i en nedåtgående spiral. Betraktar vi skolan som en elefantkyrkogård så riskerar den att hemfalla till en sådan. Skolans uppgift är utbildning vars syfte är bl a att ge barnet en omvärldsuppfattning samt förmågor att hantera omvärlden. Sådana förmågor kan vara att bibringa barnet ytterligare social och emotionell (känslomässig) kompetens. Sistnämnda grundläggs i hemmiljön och tillskrivs traditionellt föräldraansvarets uppgifter och bör fortsättningsvis även göra detta. Vi föräldrar vill vara och skall vara våra barns föredömen och ledsagare i dessa avseenden. Frågan är nu om skolan skall överta en sådan uppgift i ett läge när vi samtidigt alla känner till att skolans resurser krymper? Man måste dessutom skilja på en person och dennes beteende. Detta är a och o när vi kommer in på frågan hur man sätter rimliga gränser för vad man kan tillåta och inte tillåta i en civilisation eller på en skola.

Vi måste tillåta alla människors existensberättigande men kan absolut inte tillåta alla beteenden som en människa kan uppvisa, ibland t o m värre än djuren. Inga andra djur mördar varandra av lust enbart, inga andra djur torterar varandra eller sätter varandra i fängelsehålor, inga andra djurarter våldtar, lemlästar och skändar andra varelser eller sätter dem i tortyrkammare för sitt höga nöjes skull. Allt sådant kallas inom psykologin för sadism och är som sådan en avart av typiskt mänskliga beteenden och handlingar. Sådana beteenden visar på när aggressiviteten blir destruktiv och förödande för människan. Givetvis stärks barnets sadistiska och depressiva läggning av dataspel och inflytande från TV och filmer, men vi måste vägleda barnet att ta ställning emot kommersialismens inflytande.

Barnen söker vägledning i hemmiljön, liksom i skolan, mot positiva uttryck och arenor för aggressivitetens utlevande. Sådana uttryck och arenor återfinner vi i arbetet, i idrottsutövningen, i konsten, i musiken, i vetenskapen och inom religionen.

För tio år sedan varnade jag för utvecklingen av en ny form av neuros/psykos som jag gav beteckning "maskinneuros". Bakgrunden var en studie av det mänskliga begärets uttrycksformer. Jag konstaterade också att barn och ungdomar inte sitter timtals och t o m i dagar och nätter framför data- och tv-skärmar därför att de genomför någon slags asketisk tvångsmässig övning utan för att de helt enkelt har lust till detta och gör det för lustens skull.

Under många år i bl a arbetet med barn-ungdomar, föräldrar och skolpersonal har det förvånat mig, vilken stor klyfta som tycks finnas mellan barnens faktiska behov och vuxenvärldens förståelse och förhållningssätt i att bemöta dessa behov. Ett exempel på detta är den diskrepans mellan politiska vallöften till föräldragruppen före valdagen och den ansträngning som man i det politiska sammanhanget är beredd att vidta när valnattens sammanräkning av röster är över. Min förvåning är lika stor när det gäller hur vi vuxna överlåter och överger föräldrafunktionen till TV- och dataprogramsproducenter. Vad händer egentligen i barnets föreställningsvärld när föräldrar lämnar över till TV- och dataprogramutbudet att ge informationen om rådande norm och regelsystem? Hur påverkas normbildningen hos barnet? Vad händer egentligen med det psykiska välbefinnandet och den psykologiska utvecklingen hos barnet om det översköljs med ett informationsflöde och en informationsmängd som barnet inte förstår att sortera, eller lärt sig att vila ifrån?

Människan har alltid haft och kommer alltid att ha sina gladiatorspel. I djupet av människan pågår alltid en strid mellan det Goda och det Onda, mellan det kulturvänliga och det kulturfientliga mellan det djuriska och det mänskliga. Idag har gladiatorspelen en annan handlingsinriktad skepnad än förr även om de som i sin mest symboliska form - i den politiska retoriken - äger samma form. Gladiatorspelen har tidvis i den mänskliga historien blossat upp till omfattande och förödande krig och krigshärdar. I fredligare former har gladiatorspelen omvandlats till idrott och lek för att under det sista halvseklet alltmer visualiseras till ett eget visuo-spatsial verklighet eller rum: Cyber-space. Hur ska vi se på en sådan utveckling, vad innebär den nya värld vi skapat oss under namnet Cyber-space. Låt oss göra en rundvandring.

Mycket i den digitaliserade datavärlden är egentligen en icke-existerande tillvaro en ren nonsens eller fantasy-tillvaro, en värld som egentligen inte finns annat än för våra sinnen och för vår förmedling. Till skillnad från människan eller naturen så är Cyber-space fullständigt immateriell men också som sådan med sina ettor och nollor en paradoxalt materialiserad fantasi eller dröm. För psykologen är Cyber-space och TV-film ett exempel på när en abstrakt och oförmedlingsbart mänskligt föreställningsinnehåll, en tanke eller en mänsklig symbol som ett ord, helt plötsligt kan få en realiserbar och konkretiserad viljemässig motsvarighet i det visuo-spatsiala rummet och för varseblivningen. TV-filmmediet och Cyber-space-rummet skapar en bildmässig återgivning av ett tidigare oförmedlingsbart föreställningsinnehåll som bildkonstnären under alla tider eftersträvat. Det mest revolutionerande med Cyber-space och TV-filmen är att den gör deltagarna till både konstnär, betraktare och skapare av sammanhanget på en och samma gång. Detta är den påtagligt största risken med fenomenet TV och data i det att det riskerar öka den narcisstitiska självtillräckligheten hos utövaren till den grad att han/hon anser sig substituera Skaparen. I Cyber-space-verklighetens mest utvecklade programvaror skapar utövaren sin egen värld och sina egna relationer på samma smått dåraktiga sätt som en psykotisk alkoholist en gång beskrev för mig hur han namngav och lekte ett relationsspel med buteljerna i de ölbackar som han brukade tömma (I stället för att våga ingå i vänskapsrelationer med människor i sin omgivning så valde alkoholisten att skapa "nära relationer" till sina flaskor).

Några råd till oroliga föräldrar:

· Försök trots larmsignaler om motsatsen att bibehålla tilliten till skolan och dess förutsättningar att ge barnen en god miljö för sin tillblivelse utanför hemmet.

· Gå inte in i och överta de uppgifter som finns inom skolan, även om skolan ibland inbjuder till föräldramedverkan och föräldrainitiativ. Respektera en strikt ansvars- och arbetsfördelning mellan hem och skola.

· Ta ansvar för ditt barns beteende och handlingsmönster i skolsituationen och var inte rädd för att efterhöra dig om detta. Notera och följ detta i större utsträckning än hur det går för barnet inom enskilt avgränsade ämnesområden.

· Sök stöd, handledning och kritik i din föräldraroll, hellre en gång för mycket, än för lite och av professionellt verksamma.

· Avlasta dig eller omprioritera ditt liv så att du kan finnas till hands i kritiska lägen i ditt barns liv - när barnet verkligen närmar sig elefantkyrkogården och står ensamt.

· Tillåt inte ditt barn att vare sig hemma eller i icke-hemmiljö uppvisa djur- eller odjursbeteenden. Hänvisa till kulturellt antagna och godtagna normer och regler.

· Lär barnet turtagningsregler, grupptryckets inverkan och hur barnet skall hantera Din och dina släktingars anseende i samverkan med andra barn.

· Lär ditt barn vänta, avstå, lyssna och tiga. Lär barnet att tala, skriva, spela och måla när det har något viktigt som det vill förmedla och uttrycka.

· Inpränta i ditt barns medvetande en respekt för äldre generationers kunskap, livserfarenhet.

· Ge barnet ord, namn och uttryck till affekter, känslor, sinnesintryck och erfarenheter.

Eliazon


JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


Namn:


Personnummer:


Adress:


Telefon:

E-mail:

Kontaktorsak och övrig information:


Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

 

ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
text i barnpsykologi om barn hem skola föräldrar och föräldraskapwww.eliazon.com
Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

 

text i barnpsykologi om barn hem skola föräldrar och föräldraskap - Email

| Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
text i barnpsykologi om barn hem skola föräldrar och föräldraskap- Psykologi Östersund text i barnpsykologi om barn hem skola föräldrar och föräldraskap Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund

Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund

Skarp kritik mot vård av panikångest

Hennes man hade mått dåligt väldigt länge. Socionomen föreslog andningsövningar, men det hjälpte inte. Månader senare fick han diagnosen panikångest. Nu är hon kritisk till att socionomer får behandla psykiskt sjuka – och att de inte kan ställas till svars.

Hon är starkt kritisk, och ifrågasätter socionomernas behörighet att samtalsbehandla psykiskt sjuka. – Det är ett experiment med patienters hälsa och anhörigas tillvaro. Samtalsbehandlingar ska utföras av psykologutbildad personal som vet vad de gör och vilka konsekvenser det får, mot bakgrund av hur bra min man blev efter vård av läkare och psykolog. –Varför inte anställa psykologer som har utbildning?, undrar hon. Läs hela artikeln

Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund

Medicin ersätter psykologhjälp

Enligt undersökning refererad i SvD så nekas minst ca 30 000 personer med behov av psykologstöd sådan hjälp årligen - därför att de inte har råd. Antidepressiv medicinering, med de allvarliga biverkningar som FDA (The US Food and Drug Administration)erkänt, är i dag det huvudsakliga alternativet för den fattige som egentligen behöver akut psykologhjälp vid en livskris i Sverige.
Läs hela artikeln i SvD

Föräldraskolan

Genom Föräldraskolan får du tillgång till eftersökta professionella tjänster och fri information om olika roller och förhållningssätt i föräldraskapet.
Föräldraskolan

Privat Psykolog Läkare Medicin

 • Psykologi och psykologer i England UK(British Psychological Society)
 • Wikipedia - Psykolog (Psychologist)
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • Läkare utan gränser
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • Europarådet
 • Läkartidningen
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • NordForsk - nordiskt samarbete inom forskning
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Råd av läkare: Ångest - Screening Test
 • Råd av läkare, om privat läkare och deras arbetssätt
 • Råd av läkare - Licensierade privata och offentliga läkare i USA
 • Wikipedia om råd av läkare och doktorer(Physician)
 • webmd.com - Råd av privata läkare på webben
 • Råd av doktor, läkare, doctor, webmd, physician
 • Medscape.com - råd av läkare
 • Råd av husläkare - familjedoktorer (Family Physicians)
 • Natur Medicin
 • Medical Dictionary om Medicin
 • Råd av doktor om medicin
 • MedicineNet
 • National Library of Medicine
 • Manscentrum om våld och hot
 • Råd av läkare och psykologer i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Psykolog i Östersund

 • Turist- & Kongressbyrån i Östersund
 • Östersunds-Posten ÖP
 • Länstidningen i Östersund LT
 • Östersund
 • Norsk Psykologforening
 • Svenska Psykologförbundet
 • Dansk Psykolog Forening
 • Institutt for psykologi Tromsø
 • Psykologi i Norden
 • Institut for Psykologi, København
 • Yrkesbeskrivning Psykolog
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Psykolog Eliazon - Utbildningar & Kurser i Östersund

  det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Augustin Mannerheim
  Ur: Spegelordsdikter
  "Det förstorade mörkret" Atlantis Förlag
  Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund
  Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund
  Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund
  Text i barnpsykologi om pojkar som slåss, barn hem skola föräldrar och föräldraskap av barnpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund