Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Onda ögat| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog
Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykologPrivat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog
Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Privat behandling och terapi

av legitimerad och privat verksam psykolog


Palm Serenity II Buy at AllPosters.com
Söker du en erfarenhetsbaserad och kunnig privat behandling och terapi för att du vill få bättre hälsa och/eller en mer framgångsrik utveckling? Känner du osäkerhet över om du helst ska konsultera en utbildad läkare eller en psykolog? K A T Eliazon är en legitimerad privat verksam, psykolog, socionom, talare, föredragshållare och pedagogisk utbildare inom skola, avancerad utbildning, familj, företagshälsovård och företag med omtalat effektiv behandling, goda resultat och avpassade terapier och behandlingsprogram efter de enskilda klienternas individuella behov.

En psykolog arbetar med människors psykologiska uttryck, tal, språk, affekter, föreställningar och beteenden. Erfarna och teoretiskt kunniga psykologer brukar definiera psykologin som antingen symboliskt, imaginär eller real. Inom det symboliska fältet återfinner vi människors olika uttrycks- eller förmedlingsmöjligheter i form av språkligt tal, skrift, konst, musik, religion, arbete och symtom. Inom det imaginära återfinns våra fantasier, tankar, kognition, minnen, upplevelser och perceptionen såsom vi erfarit den genom hela vår varseblivning och sinnesintryck. I det reala fältet återfinns det som vi hela tiden försöker förstå och begripa, men som ständigt undgår oss och glider undan vår förståelse (t ex det som Hegel kallade Tinget-i-sig) och som just därför skapar olika symtom och ibland "konstigare" behandlingsbehov.

Utbildning till psykolog tillhandahålls på åtta universitetsorter i Sverige (Umeå, Örebro, Uppsala, Stockholm, Linköping, Östersund, Göteborg och Lund). Socialstyrelsen utfärdar legitimation för psykologer efter en sex år lång sammanhållen utbildning inkl. en fullgjord praktisk tjänstgöring. Legitimationen garanterar att psykologen har en i samhället godkänd utbildning och för psykologens del även fullgjord praktisk tjänstgöring. Titeln psykolog är därför skyddad, vilket innebär att ingen får utge sig för att vara psykolog och arbeta med svåra psykologiska frågor, utan att ha legitimation för utövande av yrket.

Psykologer utbildar, informerar, stöder och handleder alla som har en direkt kontakt med människor. Psykologer har gemensamt (och i motsats till exempelvis beteendevetare, psykiatriker, läkare, socionomer, poliser, lärare, sjuksköterskor etc.)en mycket högt kvalificerande och fördjupad utbildning inom ämnesområdet psykologi, men psykologer utövar själva rollen som psykolog inom ganska vitt skilda områden:

Några psykologer forskar om fysiska, språkliga, kognitiva, emotionella – eller sociala aspekter på mänskligt beteende och interaktion inom högskolor och universitet. Olika psykologer kan ibland erbjuda olika sorters stödinsatser beroende på erfarenhet, hur psykologen har kunnat förkovra sig inom yrket, teoretisk hållning och specialisering. Förutom psykoterapi och psykoanalys finns det psykologer som speciellt arbetar med personer som t.ex. lider av missbruk, fobier, människor som har neurotiska problem, personlighets- eller relationsstörningar, ett funktionshinder eller har sexologiska problem osv..

Inom offentlig hälso- och sjukvård och ute i de kommunala verksamheterna så arbetar psykologer som specialister inom psykiatrin, akutsjukvården, kris- och katastrofberedskapen, omsorg och habilitering, smärtkliniker, neuropsykologiska enheter, geriatrik, mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomsmottagningar, hälsocentraler och socialtjänsten ( ex. IFO). Föräldrar eller familjer kan ibland behöva stöd av en psykolog vid kriser, skilsmässor eller vid andra separationer. Familjeterapi eller föräldraterapi kan vara en bra hjälp för de som har hamnat i en relationskris där både barn och föräldrar mår psykiskt dåligt.

Inom kroppssjukvården och på rehabiliteringskliniker har psykologer även en viktig uppgift i att ge stöd till sjuka och deras anhöriga, handleda personal och göra utredningar. Psykologer kan också genom psykologisk behandling hjälpa de som har psykosomatiska besvär. I den kommunala barnomsorgen och skolan stöder psykologen barn som har behov av särskilt stöd och ger utbildning och handledning till personal. Psykologer har också föräldrakontakter, ger handledning i föräldraskap och bedriver föräldrautbildning samt ser till att det finns behövliga resurser för bl a ett bra skolarbete.

I de statliga verken anställs psykologer för stöd och vägledning i arbetsmarknadsfrågor, sjukskrivning och rehabilitering från sjukdom, värnpliktsutbildning, utbildning och verksamhetsutveckling, invandrar- och flyktingfrågor, kriminalvård och frivård. Privat ger psykologer bl a psykoterapeutisk behandling till enskilda, par och grupper av människor, krisbearbetning och debriefing, arbetsrelaterad stress och utbrändhet, samt ger råd och hjälp till företag, myndigheter och organisationer i frågor om kreativitet, prestation, produktion och motivation, avveckling och nedläggelse, personal- och rekryteringsfrågor, företagshälsovård och arbetsmiljö, samt i frågor avseende organisationsförändringar, chefs- och ledarskapsutveckling/-rekrytering.

Företaget Qilin Psykologkonsult - eliazon ägs av leg.psykolog/socionom Torbjörn Eliasson som yrkesmässigt bedriver verksamhet under varumärkesnamnet Eliazon. Eliasson är född 1955 som 1/3 i en lantbrukarfamilj från Storhallen i Åsarna församling, Bergs kommun. 1963 flyttade familjen till Östersund där fadern och modern fick anställning. Efter gymnasiestudier under ungdomsåren och sedvanlig värnplikt examinerades E. som socionom vid högskolan i Östersund 1978/79. Han arbetade som förvaltningssocionom inom primärkommunal förvaltning t o m 1986. 1983-84 genomgick han SPF:s högre personaladministrativa utbildning. I januari 1985 påbörjade han en egen individuellt inriktad psykoterapi hos leg.psykolog Bo Sellander, Borås omfattande totalt 120 sessioner.

Eliazon blev antagen till psykologutbildningen vid Lunds universitet 1986. Under åren 1987-89 och inom ramen för psykoterapi-/psykologutbildningen gick E. i gruppsykoterapi hos leg. psykolog/leg. psykoterapeut Kirstin Artin, Lund. Under åren 1989-91 bedrev han sin första utbildningsterapi under handledning av leg.psykolog/leg. psykoterapeut Lars-Erik Persson, Umeå och under överinseende av utbildningsansvariga Ulla Wiberg, Umeå. E. utbildade sig till psykolog och psykoterapeut (Steg 1) i Lund respektive Umeå och examinerades i juni 1991. Som ett sorgearbete efter en nära anhörigs bortgång 1989, formulerade han två teoretiskt välskrivna och omtalade examensuppsatser: "Syndriften – ett av S Freuds centrala begrepp", 1989 (handl. Professor Lars Nylander, Berkely University) och "Tillbaka till fadern", 1991 (handl. Univ.lektor Tomas Nilsson, Umeå universitet).

Efter psykologutbildningen arbetade E. som handledare, utbildare, psykolog och psykoterapeut vid Rättspsykiatriska regionvårdsenheten i Sundsvall under drygt fyra år, under handledning av bl a leg.psykolog Ulla Arnell, Uppsala och leg.psykolog Kurt Sigerud, Sundsvall. Arbetet innebar ett vardagligt slitsamt psykoterapeutiskt och kliniskt arbete med landets tyngst kriminellt belastade psykiatripatienter och gav ganska snart ett gott närmevärde till vad verklig mänsklig tragik, vansinne, utanförskap, otillräcklighet, psykisk död eller total meningslöshet, är för något. E. utvecklade och praktiserade i en lärorik och stimulerande miljö, nyskapande idéer i ett formidabelt insisterande på talets och den biologiske faderns symboliska betydelse för det mänskliga subjektets strukturering och utveckling. Idéer som efterhand vann gehör och ett allt större genomslag i olika former av vårdarbete och bemötande av klienterna vid kliniken. Under perioden 1991-95 producerade E. förutom ett vitsordat kvalitetsdokument över klinikens verksamhet, ett flertal artiklar och nedtecknade nytolkningar/ föreläsningar om bl a Sigmund Freuds strukturella modell och centrala begrepp i den psykodynamiska teorin, sjukdomsklassifikation m.m, inspirerad av bl a den franske psykoanalytikern Jaques Lacans teoribildning och den framlidne chefsöverläkaren Nicolas Nägeles praktiska livsgärning.

Verksam i Jämtlands län inom bl a habiliteringen, skolväsendet, arbetsmarknadsverket och företagshälsovården sedan 1995 och med en 20-årig erfarenhet av psykosocialt arbete med människor i offentliga verksamheter. I privat regi, genom företaget Qilin Psykologkonsult HB, bedriver E sedan företagets grundande 1989, psykoterapi, rådgivning, krisbearbetning, handledning, utbildning, organisations- och företagsutveckling m.m. E. är verksam som, eller har varit, aktiv boxare, boxningstränare och ledare, kommunpolitiker, elitjägarsoldat, förvaltningstjänsteman i primärkommunala verksamheter, taxeringsfunktionär, taxi- och lastbilschaufför, skötare, vaktmästare, arbetsmarknadspsykolog, skolpsykolog, terapeut, handledare, författare, debattör, talare, lärare och föredragshållare m.m.

Som specialområden utöver manlig-kvinnlig identitetsutveckling, det manliga och kvinnliga begärets uttrycksformer, passionernas, kärlekens, fortplantningens, aggressivitetens och språkets betydelse kan E. räkna in i princip det mesta som faller under en psykoanalytiskt och existentiellt färgad psykologis teoriramar: varseblivningens psykologi, utvecklingspsykologi, såväl elementär utvecklingspsykologi som mer fördjupad sjukdomsklassifikation d v s det som kännetecknar olika psykologiska sjukdomstillstånd och symtomområden som missbruk o liknande, den psykiska apparatens struktur och bildande etc. Härutöver kan E. gärna berätta om likheter och skillnader mellan olika psykologiska skolbildningar, olika former av psykoterapier, personlighetsmodeller osv. Detta implicerar såväl barn-, ungdomars-, som vuxnas psykologi, gruppsykologi som individualpsykologi och i viss mån det som är överförbart på det som man brukar beteckna som mass-, arbets- eller organisationspsykologi, ledarskapspsykologi osv. E. har även intresserat sig för och behärskar hur man kan se psykologin som vetenskap kopplad till angränsande områden som religion, filosofi, lingvistik, matematik, etik, estetik, somatik, sociologi m.m.

Under de sista åren har Eliazon arbetat med bl a behandling, undersökning och utbildning när det gällt barns psykologiska utveckling, språkets betydelse och utveckling, mäns och kvinnors psykologiska hälsa, personlighetsutveckling, aggressivitet och dess hantering, ångest, våld, hot, konflikthantering på arbetsplatser, dominant beteende, kvinnovåld, borderlinestörningar, stresshantering, sexuella avvikelser, missbruk och perversioner, skoltrötthet, ungdomsfrågor, tonårsproblem, riskvärdering, emotionell och social kompetens, kognitiv utveckling, relationsproblem, kommunikationsfrågor, dålig självkänsla, motivation, talang- och färdighetsutveckling, ledarskap, antisociala beteendeavvikelser, utbildning, vinst- och produktutveckling, marknadsföringsstrategier, namnfrågor (inkl. varumärkesnamn), coachning, handledning, attitydförändringar, organisationsutveckling.


Kunskap och vetande som gör dig mer attraktiv i arbetslivet - eliazon utbildning De mest spännande, nya, globala, moderna, effektiva, kvalitativa, erfarenhetsbaserade och kostnadsreducerande programmen, metoderna och idéerna, för arbetet med den mänskliga psykologin, kommunikationen och produktionen, hittar vi idag hos eliazon.

 • Individ o självutveckling - PsychUpArtist™
 • Familj, utbildning o skola - PsychUpFamily™
 • Affärsliv o Samhälle - PsychUpBusiness™
 • Trygghet o krisberedskap - PsychUpSecurity™


 • Är du duktig ambassadör? Registrera dig som TellPal med möjlighet att tjäna pengar!

  ARTIKLAR - TEXTER
  Författare: Torbjörn K A Eliazon

  Artiklar på engelska
 • Hur man skapar en bättre värld att leva och verka i
 • Jämtland-Härjedalen - En vildmark med lugn och ro för födelse, liv och inspiration
 • Karriärutveckling
 • Trygghet i relationer och familj
 • Effektivare karriär, jobb- och näringslivsutveckling
 • Blicken för succé och framgång
 • Affärsinriktat Ledarskap
 • BAT-terapi (Beauty Aging Therapy)
 • Utsökt stil och etikett på Oskuldens tid
 • Skönheten och Odjuret
 • Att behålla kognitiv och kreativ vitalitet är en konst i sig
 • Om populära namn och varumärken
 • Den nya kvinnan
 • Snatteri och tvångsmässig lust att shoppa kläder i butik
 • Stress skapar inget långt och lyckligt liv
 • Rädd att flyga av ångest och fobiska besvär
 • Sociopatens kriminella beteende och psykopati
 • Tonåringar och ungdomars bild av sin kropp påverkar hela familjen i anorexi (ätstörningar)
 • Social fobi, rädsla och ångest i sociala sammanhang
 • Tonåringar, kvinnor och barn känner mer ledsamhet och depression i skola, hem och jobb.
 • Perfektion, missbruk och tvångstankar
 • En helt annan okänd värld av konst, dans, spel, lek, tal och musik.
 • Spelare och spelmissbrukare kan förlora kvinnor, sex och lust, familj, barn, jobb, vänner och livets övriga intressen
 • Dolce Gabbana
  Gucci
  Armani
  Chanel
  Dior
  Versace
  Yves Saint Laurent
  Breitling
  Barbour
  ....och mera

  Artiklar på svenska
 • Så uppstår galenskap
 • Voice of Commendatore
 • Om berömda och glamorösa kändisar
 • Att vara talangfull, högfärdig och perfektionist!
 • Att vara "styvföräldrar" - Mina barn och dina ungar!
 • Auktoritet och Ledarskap
 • Mannens våld, ilska och aggressivitet
 • När utmattning hindrar mig att se det vackra i livet och världen.
 • Begärets blick - om ögongodis, rovgirig hunger och narcissisk uppmärksamhetstörning
 • En bra modell, lärare och artist
 • Se den vackra världen med andra sköna ögon
 • Det brinner en eld inom oss!
 • Barnets fascination för TV-tittande
 • Om utbildning och kurser i psykologi
 • Samtal med psykolog eller råd av läkare om medicin
 • Existentiella strukturer: neuros - psykos - perversion
 • Den civiliserade vilden i Paris
 • Moses stentavlor – om krig, ledarskap och pappor
 • Psykoterapi, analys och annan psykologisk terapi och behandling
 • Om uppfostran, barn, hem & skola, föräldrar och föräldraskap
 • Aspergers syndrom, en oförmåga att förstå sociala relationer
 • Barnpsykologi och barnperspektiv i sagor och politik
 • Hem & skola, skollagen och elevhälsan i Sverige
 • Mobilisering av psykologiska resurser för individuell framgång
 • Konfliktungar och olika arbetskultur i företagen
 • Psykologisk trygghet och krisberedskap vid oförutsedda olyckor och incidenter
 • Att så ett barn och skörda en bomb! Är missbruk ärftligt?
 • En hjärna som ruttnar - om test, bra minne, demens och minnessvårigheter
 • I begynnelsen är ord och teater
 • Tillämpad psykologi för kvinnor i jobb som chef och ledare • Y Nya kurser: Barnpsykologi - Föräldrautbildning - Modeller för autentiskt ledarskap, god hälsa och yrkesutövning!


   

  JA, jag vill att ni kontaktar mig för privat behandling och terapi. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


  Namn:


  Personnummer:


  Adress:


  Telefon:

  E-mail:

  Kontaktorsak och övrig information:


  Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

     ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA


  Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog  www.eliazon.com
  Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

   

  Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog - Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
  Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund - Psykologi Östersund

  Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog

  RSS Nyheter

  Trendanalytikern och journalisten Sarah Rabia arbetar sedan flera år på The Future Laboratory i London. The Future Laboratory arbetar med branding, produktplacering och marknadsföring för bl a American Express, British Vogue, Diageo Reserve Brands Group, Investec Private Bank, Lamborghini, L'Oréal luxury division, Louis Vuitton, Melbourne City Council, Miss Selfridge, Toyota, Tesco, Zurich Bank, Nokia, The Gap, The New Yorker, Unilever, Veuve Clicquot och Vodafone. Företaget ger även ut Viewpoint Magazine som är världens mest välrenommerade publikation om nya trender, varumärken, kunskap och idéer om framtiden

  Trender inom mode och skönhet

  Det är hedrande och kul att duktiga journalisten och trendanalytikern Sarah Rabia hänvisar till en radikalt ny idéutveckling inom skönhetens och psykologins område, som bär Eliazons signum.

  Sarah Rabia har intresserat sig för och fascinerats av Eliazons praktiska tillämpningar, nyskapande begreppsbildning och utvidgande teoretisering inom psykologins, marknadsföringens och skönhetens områden.

  I ett nyutkommet specialnummer om kvinnlig skönhet av den ansedda tidskriften Viewpoint Magazine medverkar Eliazon om skönhetsindustrins framtid. Du kan ta del av alla frågeställningar i den genomförda intervjun med Eliazon här: Sex frågor om skönhet och skönhetsindustrins framtid.

  Aktuella bloggtexter

  Må bra med en god bok

  Det är nästan mitt i natten. För unga 3-barnsmamman Anna Ahlin är allting ett stort sömnlöst kaos. Hon är trött, men ligger ändå vaken. Hon är drygt 30 år, har man, ett fint hus och barn. Man säger att hon skall skatta sig lycklig: - "Hon har ju allt och är så duktig, betydelsefull och vacker!" Men, Anna kan inte tycka om och acceptera sig själv, hennes lust och självkänsla är bruten och i botten.

  Anna går kurser i personlig utveckling, healing, tarot och seanser. Hon slukar allt som finns att lära om hjärntvätt, beroende, kärlek, relationer, döden, kroppen, barnuppfostran, tankar, arbetssituationer, mediation och psykoterapi. I boken Tänk om... får vi ta del av den fascinerande upplösningen av Anna Ahlins egen Hollywood-saga, om hur den litterärt intresserade unga kvinnan från Hofors hittar hem igen och skriver in sig i historien av ett sant utvecklat kvinnligt författarskap, en sannare glädje, större tacksamhet och acceptans av de egna villkoren.  - 'Vi måste våga förändra oss själva!', säger författaren Anna Ahlin

  - "Vi bör se klart och fatta att det är positivt det som sker, hur det än ser ut. Allt vi har omkring oss är det vi behöver för tillfället. När vi behöver utvecklas så kommer miljön omkring oss också att förändras. Vi måste våga förändra oss själva och situationen. Men glömmer vi inte lite för lätt ibland, att barnen faktiskt kan vara våra bästa handledare och lärare ?", säger författaren Anna Ahlin

  Privat behandling och terapi

 • Psykologi och psykologer i England UK(British Psychological Society)
 • Wikipedia - Psykolog (Psychologist)
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • Läkare utan gränser
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • Europarådet
 • Läkartidningen
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • NordForsk - nordiskt samarbete inom forskning
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Råd av läkare: Ångest - Screening Test
 • Råd av läkare, om privat läkare och deras arbetssätt
 • Råd av läkare - Licensierade privata och offentliga läkare i USA
 • Wikipedia om råd av läkare och doktorer(Physician)
 • webmd.com - Råd av privata läkare på webben
 • Råd av doktor, läkare, doctor, webmd, physician
 • Medscape.com - råd av läkare
 • Råd av husläkare - familjedoktorer (Family Physicians)
 • Natur Medicin
 • Medical Dictionary om Medicin
 • Råd av doktor om medicin
 • MedicineNet
 • National Library of Medicine
 • Manscentrum om våld och hot
 • Råd av läkare och psykologer i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Psykolog i Östersund

 • Turist- & Kongressbyrån i Östersund
 • Östersunds-Posten ÖP
 • Länstidningen i Östersund LT
 • Östersund
 • Norsk Psykologforening
 • Svenska Psykologförbundet
 • Dansk Psykolog Forening
 • Institutt for psykologi Tromsø
 • Psykologi i Norden
 • Institut for Psykologi, København
 • Yrkesbeskrivning Psykolog
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Psykolog Eliazon - Utbildningar & Kurser i Östersund

  det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Augustin Mannerheim
  Ur: Spegelordsdikter
  "Det förstorade mörkret" Atlantis Förlag

  Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog
  Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog
  Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog
  © 2006 eliazon.com - All Rights Reserved - Företagets säte: Östersund - Jämtland
  Privat behandling och terapi av legitimerad och privat verksam psykolog
  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund - Psykologi Östersund