Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Eliazon - The New Queen

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Voice of Commendatore| Onda ögat| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog?
Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog?Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog?Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog?
Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog?
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Ska jag ta råd av läkare om medicin eller hämta nya råd från psykolog?


Porträtt av dr Sigmund Freud från omkring sekelskiftet 1900 - Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog
Buy at AllPosters.com
Neurologen och läkaren Sigmund Freud blev psykologen Sigmund Freud när han själv fick en formidabelt svår livs- och identitetskris i samband med faderns (Jacob Freud) bortgång 1896. Freud insåg och förstod, att den läkarvetenskap och den neurologiskt medicinska forskning som han dittills med stor tillit och frenesi betrott allsmäktigt vetande om människans hälsotillstånd, nu plötsligen kom till korta och stod helt handfallen i att kunna förklara hans smärtsamma tankar, irritation, sorg, vrede och ångestreaktioner (sömnproblem, märkliga drömmar etc). Freuds självreflektioner ledde honom att börja närma sig själva kärnan i psykologin (Voice of Commendatore) och utmynnade 1899 i utgivning av boken "Drömtydning". Hans absolut mest kända verk och som om inte ensamt, tillsammans med "Studien uber Hysterie", kom att bli grundpelaren för hans senare teoribyggnad - psykoanalysen. Freud fick m a o på samma sätt som t ex samtida författaren August Strindberg sitt kreativa genombrott genom en aspekt inom psykologin som jag definierat med begreppet Voice of Commendatore (=ung. den Andres genomslagskraft). M a o där läkarvetenskapen fortfarande står och famlar i den till kroppen bundna somatiken, återupptäckte Sigmund Freud mystiken i den till livets varseblivna och språkliga möjligheter i övrigt, själv bundna psykologin. På motsvarande sätt som en val och en isbjörn rör sig i två helt skilda naturliga element (utan egentlig kontakt eller beröring) förhåller sig psykologin till somatiken och tvärtom. Som en blixt från klar himmel hade neurologen Freud insett att livets sköraste trådar kräver yttre stimulering för att inte självdö.

Anekdoten med Freud, mannen som lämnade läkarvetenskapen till förmån för kulturen och psykologin, visar oss även att det inte alls är en dum idé att kanske börja med att först rådfråga en läkare, om vi tror att vi har fått ett ”fel i hjärnan”. Enligt försäkringskassans egen enhet för analys i Sverige så anses de psykiska sjukdomarna ha ökat tämligen dramatiskt som sjukskrivningsorsak. I slutet av 1980-talet stod de psykiska sjukdomarna för 14 procent av de sjukskrivningar som pågick mer än 60 dagar. År 2003 hade denna andel ökat till 30 procent! Psykisk sjukdom bland långtidssjukskrivna är vanligare bland kvinnor (33 procent) än bland män (26 procent) men uppgången är uttalad för båda könen. Den helt dominerande delen av de psykiska sjukdomarna utgörs av depressioner, ångesttillstånd och stressreaktioner. Trots att det totala inflödet till långvarig sjukskrivning minskade under 2003 fortsatte sjukskrivningar till följd av psykiska åkommor att öka i antal. Psykisk sjukdom är numera den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland långtidssjukskrivna kvinnor. Bland kvinnor är det också vanligare med magont, magbesvär, yrsel eller svindel, huvudvärk, smärta eller värk, sjukdomskänsla och trötthet, sömnstörningar, utbrändhet och besvär i samband med arbete (t.ex. överansträngning). Psykologiska bakgrundsfaktorer anses m a o idag vara orsak till många ”onödiga” besök på hälsocentraler och hos intygsskrivande läkare, men det kan faktiskt också förhålla sig precis tvärtom. Läkarbesök är aldrig onödiga eller överflödiga, utan rekommenderas av professionellt verksamma ansvarsfyllda psykologer som ett komplimenterande observandum med en i sig psykologiskt läkande effekt på individen. Detta genom bl a att rent somatiska faktorer kan uteslutas innan en psykologisk analys och en effektiv psykologisk behandlingsmetod utprövas och anpassas för individen. Tänkandets (kognitionen), inlärningens, varseblivningens, den språklig formuleringen, tolkningen, representationen, symboliserings psykologi och psykologin om medvetandets strukturering och nivåer har alla ett biologiskt/neurologiskt substrat och koppling som inte får förbises.

Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog Psykologens främsta verktyg är kommunikation och ordanvändning (se mer om detta här). Läkaren är framförallt en medicinsk och anatomisk expert utbildad för att med antingen kirurgiska ingrepp eller farmakologisk behandling i form av förskrivning av medicin eller läkemedel "bota" sjukdomstillstånd. Om man därför vänder sig till en läkare eller en hälsocentral med andra förväntningar, t ex att man önskar prata ut om en traumatisk eller kritisk händelse som skapat ångest, riskerar man att bli besviken. Läkarens primära verktyg är läkemedelsförskrivning och medicin, inte inlevelse och god psykologisk förståelse. Läkarvetenskapen och läkaren arbetar oftast i ett spektrum från sjukt till friskt, emedan psykologen vanligen arbetar i spektret: mår dåligt - mår bra. Människan kan vara fysiskt mycket sjuk, men må väldigt bra och tvärtom vara fullt frisk i fysiskt hänseende, men må väldigt dåligt. Där läkaren och dennes kompetens rör sig inom somatikers av kroppen styrda begränsning, arbetar psykologen i kunnandet om psykologin för hela den mänskliga livsmiljön (kommunikation och relationer, skolan, arbetet, familj, vänner och fritid). Läkaren har förskrivningsrätt på mediciner med verkan på psykologiska åkommor, vilket psykologer saknar i Sverige. Förutom en mycket god bildning om psykobiologin, hjärnans och CNS funktionssätt (plus viss tillgång till psykiatriska bedömningsinstrument), har allmänläkaren utbildningsmässigt och generellt sett, samma psykologiska kompetens eller avsaknad av legitim djuppsykologisk specialistkompetens att behandla, hantera och stödja (t ex jag-svaga människor och neurotiska individer som mår dåligt i vår kultur på annat sätt), som t ex lärare, poliser, socionomer, sjuksköterskor, beteendevetare, förskollärare, busschaufförer, väktare, försäljnings- och butikspersonal och liknande yrkesföreträdare. Man tvingas därför hantera mänskliga relationer i sin yrkesutövning, ibland mycket svåra personlighetsstörningar, med endast bildningen av en förhoppningsvis erfarenhetsmässigt inhämtad rutin, korta fortbildningsinslag, allmän empatisk förutfattad läggning, egen inlevelse och förståelse.

Legitimerade psykologer har att ta hänsyn till flera lagar beroende av arbetsområde och har att följa ibland olika tillsynsmyndigheternas föreskrifter. Psykologen arbetar enligt vetenskapligt beprövade och antagna metoder, samt följer en föreskriven och utarbetad etik i sitt arbete, på samma sätt som läkaren gör. Genom möjligen en större främlingsrädsla, en konstitutionellt inneboende frihetslängtan och inte minst en självtillräcklig önskan om att "kunna själv", värjer sig många människor ändå fortfarande i Sverige, mot tanken på att naturligt besöka och ta råd av en främling genom besök hos en utbildad och erfaren legitimerad psykolog. Den naturliga lite psykofobiska rädslan som egentligen har sin grund i att psykologen re-presenterar någonting helt okänt (och därför kusligt), hindrar människor ofta långvarigt att ta den hjälp och de råd de behöver, men avklingar vanligen ganska snart när man väl vågat knyta den nödvändiga kontakten. En viss helt inkorrekt föreställning, med vidskeplighet besläktad misstänksamhet, finns därför fortfarande kvar ibland där psykologer antingen antas arbeta med tankeläsning, hypnotiska metoder eller ren hokus-pokus, såsom primitiva folks medicinmän.

Relationerna och kommunikationsförmågan, flexibiliteten, plasticiteten, timing och agerande i olika nätverk och subkulturer eller m a o den psykologiska kompetensen och sociala förmågans betydelser har markant förändrats. På samma sätt som vi vänjer oss vid kontinuerliga besök hos en frisör eller tandläkare vi tilltror gott handlag i sin yrkespraktik (och för att vi vill ta god vård om vårt yttre utseende, företräden och tillgångar) inser därför allt fler begåvade människor (inte minst i de högre skikten av konstnärligt och intellektuellt verksamma yrkesutövare t ex läkarna själva, föräldrar, ledare och beslutsfattare i USA, Brasilien, Argentina, HongKong, Japan och på den europeiska kontinenten) att vi idag lever i en mer konkurrensutsatt och globaliserad värld, i vilken vi helt naturligt behöver psykologer och psykologiska förklaringsmodeller för att bättre kunna tolka, njuta och begripligt förstå den vardag i vilka vi verkar. Åtminstone om vi också vill vårda våra inre talanger och förmågor (som vi idag tar vård om hud, tänder och hår), och vill vinna en ökad eller helst en mer optimal förståelse, kunskap och framgång för dem vi bryr oss mest om - våra närmsta, våra barn, vänner och anställda.

Även i Sverige ser vi nu att det börjar bli allt mer naturligt att tidvis (och ibland sporadiskt) gå privat hos en kvalificerad och välutbildad psykolog. Detta på samma självklara sätt som man återkommer till den bästa frisören, efterfrågar sig om det bästa varumärket, sko-, fashion och klädbutiken, make up artisten, gymmet, hälsokostbutiken eller hälsocentralen inom lämliga reseavstånd. Inte sällan för att man själv arbetar med relationer inom HR (human resources) som hälsorådgivare, stressterapeut, yogainstruktör, personal- och organisationsutvecklare, chef, arbetsledare, företagsledare, turism, affär & handel, kommunikation, försäkringshandläggare, socialsekreterare, behandlare, koordinator etc - och därmed själv behöver bästa fortlöpande uppmuntran, uppskattning, handledning, vågvisning, stöd och påfyllning. Ibland för att man "bara" önskar behålla, vidmakthålla, förfina och utveckla en redan strålande personlighet och begåvning, eller ibland för att man bryr sig om andra, lyssnar och ger stöd till nära, kära, barn och vänner och har ett allmänpsykologiskt intresse och extra hög grad av empati, förståelse och omtanke om andra. Dessa s k Psych Up Artists (d v s psykologiskt mer medvetna och skolade människor), har insiktsfullt förstått att varje framgångskoncept över huvud taget, förutsätter en förmåga till att lyssna, att ta emot vägledning och råd vid sidan av en exekutiv talang och beredvillighet (som också utvecklas hos psykologen). Läkarens, somatikers arbetsfält är sammanfattningsvis den fysiskt materiella kroppen och de kroppsliga manifestationerna, där psykologen och den avancerade kvalitativa psykologin tar vid i denna kropps psykologiska och symboliskt abstraherande manifestationer, kognitiva, emotionella och språkligt begripliga strategier och framgångskoncept, existentiella förutsättningar och paradoxala lösningsalternativ och möjligheter i livet, (T ex. ”det enkla” att ”bara vara” människa, eller förälder, i en stressfylld informationsbemängd tillvaro).

En stund på Jorden: Vill du "bara" vara en människa?

1. ...som har råd med det hon vill

Ja
Nej

2. ...som vill och kan ta beslut om sin egen rättmätiga plats

Ja
Nej

3. ...som backar för motgång, motstånd, oro och förundran - endast när hon behöver

Ja
Nej

4. ...som förvaltar inneboende talanger och färdigheter väl

Ja
Nej

5. ...som tänker och reflekterar fritt samt överväger sina handlingar på ett genomarbetat sätt

Ja
Nej

6. ...möter uppmärksamhet, anseende, framgång, beundran och attraktion

Ja
Nej

7. ...med hög personlig integritet och förtjänad auktoritet

Ja
Nej

8. ...med fortsatt stöd, förtroende och välvilja hos andra respektabla människor

Ja
Nej

9. ...med bibehållen självrespekt, självkänsla, integritet, heder, moral och etik i kritiska eller ifrågasatta situationer

Ja
Nej

10. ...som erfar inre glädje, vila, njutning, avkoppling, förtröstan, spänning, intresse och nöje

Ja
Nej

"I mötet med björnen är kampen över. Kom till ro nu moderna, hungrande och villfarna själ. Där finns nåd och en vila - bland bergen. Vad jagar du för?"

eliazon

Eliazon - skapar mänsklig verklighet och effekt av dina drömmar!

JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


Namn:


Personnummer:


Adress:


Telefon:

E-mail:

Kontaktorsak och övrig information:


Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

 

ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykologwww.eliazon.com
Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

 

Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog - Email

| Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog

Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog

Skarp kritik mot vård av panikångest

Hennes man hade mått dåligt väldigt länge. Socionomen föreslog andningsövningar, men det hjälpte inte. Månader senare fick han diagnosen panikångest. Nu är hon kritisk till att socionomer får behandla psykiskt sjuka – och att de inte kan ställas till svars.

Hon är starkt kritisk, och ifrågasätter socionomernas behörighet att samtalsbehandla psykiskt sjuka. – Det är ett experiment med patienters hälsa och anhörigas tillvaro. Samtalsbehandlingar ska utföras av psykologutbildad personal som vet vad de gör och vilka konsekvenser det får, mot bakgrund av hur bra min man blev efter vård av läkare och psykolog. –Varför inte anställa psykologer som har utbildning?, undrar hon. Läs hela artikeln

Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog

Medicin ersätter psykologhjälp

Enligt undersökning refererad i SvD så nekas minst ca 30 000 personer med behov av psykologstöd sådan hjälp årligen - därför att de inte har råd. Antidepressiv medicinering, med de allvarliga biverkningar som FDA (The US Food and Drug Administration)erkänt, är i dag det huvudsakliga alternativet för den fattige som egentligen behöver akut psykologhjälp vid en livskris i Sverige.
Läs hela artikeln i SvD

Föräldraskolan

Genom Föräldraskolan får du tillgång till eftersökta professionella tjänster och fri information om olika roller och förhållningssätt i föräldraskapet.
Föräldraskolan

Psykolog Läkare Medicin

 • Psykologi och psykologer i England UK(British Psychological Society)
 • Wikipedia - Psykolog (Psychologist)
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • Läkare utan gränser
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • Europarådet
 • Läkartidningen
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • KBTERAPI: kognitiv beteendeterapi – kbt i Stockholm city
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • Råd & Rön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Råd av läkare: Ångest - Screening Test
 • Råd av läkare, om läkare och deras arbetssätt
 • Råd av läkare - Licensierade läkare i USA
 • Wikipedia om råd av läkare och doktorer(Physician)
 • webmd.com - Råd av läkare på webben
 • Råd av doktor, läkare, doctor, webmd, physician
 • Medscape.com - råd av läkare
 • Råd av husläkare - familjedoktorer (Family Physicians)
 • Natur Medicin
 • Medical Dictionary om Medicin
 • Råd av doktor om medicin
 • MedicineNet
 • National Library of Medicine
 • Råd av läkare och psykologer i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog
  Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog
  Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog
  Råd av läkare om medicin eller nya råd från psykolog