Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Onda ögat| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa
Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa
Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Moses stentavlor

- om krig, ledarskap och pappor


Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni´s (1475-1564) berömda skulptur av Moses i kyrkan San Pietro in Vincoli i Rom. Inte som du

Det är den nionde dagen i mars månad 2003. Den irakiske presidenten Saddam Hussein och Förenta Staternas ledare George Bush hetsar varandra till ytterligare krigshandlingar inför en omvärld som ropar: -Sluta att slåss! Två vuxna män tillika fäder som bägge vill göra anspråk på att vara förebilder för en omvärld. Bägge vill föra sina folk till det förlovade landet. Vi kan förhålla oss kritiska till dem, vi kan tvivla på det goda som bägge säger sig representera, men vi kan knappast förhålla oss avmätt och likgiltigt. Samtliga parter i konflikten vill representera en slags Moses och införa sina stentavlors regler och sin typ av civilisation. På en global nivå liknar konflikterna de svårigheter som vi psykologer arbetar med varje dag, den grundläggande tvivlen hos alla människor som tidvis är så starka att de får oss att bli neurotiskt sjuka. För kvinnan handlar den grundläggande konflikten om: - Jag ska inte bli som hon, min mamma! För mannen handlar den på motsvarande sätt om: - Jag ska inte bli som han, min pappa! (som t ex inte avslutade uppdraget i Irak!)

Berättelsen om Mose är berättelsen om mannen som överlevde mot alla odds, vann sitt folks kärlek och respekt, samt förde de här av vedermödor prövade israeliterna till det förlovade landet. I Mose finner vi bilden för ett sant trovärdigt och uppriktigt ledarskap, samt några av de attityder och egenskaper vi kan begära av en ledare. Inte minst är berättelsen om Mose berättelsen om en man som fann försoning med sin far. Förutom gamla testamentets beskrivning av Mose känner vi kanske den materialiserade Mose bäst genom Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni´s (1475-1564) berömda skulptur av Moseskepnaden i kyrkan San Pietro in Vincoli i Rom. Michelangelos arbete med Mosestatyn (färdigställd 1515) ingick i en större beställning av påven Julius II och föregicks bl a av den berömda svit av takmålningar (över trehundra verk) i sixtinska kapellet med många motiv ur bl a skapelseberättelsen. Michelangelo lät avbilda Mose som en mantelklädd muskulös patriark med ett långt skägg invirat i handen och med en skarp blick riktad mot fjärran som en hänvisning till Gud. Under Moses högre arm finner vi hans kanske mest synonyma attribut: stentavlan med de tio budorden.

Om nutidsmänniskan vill återuppta en reflektion över Mosefiguren såsom den återgivits och presenterats av Michelangelo, skulle det kunna ge ett förnyat, vidgat och godare perspektiv på hennes aktuella livsbetingelser i många fall.

1.Faderskapet.

Är det inte i den här bilden som vi ser vår egen pappa och far eller åtminstone helst skulle vilja ha honom förkroppsligad? En trygg klippa att tillitsfullt kunna följa närhelst och hur mycket livets stormar än pinar oss när det blåser. En figur som vet vad han talar om, som vet vad som ska göras och hur det ska gå till att på bästa sätt utföra både det obekväma och det fullständigt oförutsägbara och kanske kusligt skrämmande. En klippa som dessutom står ut med all kritik, spott, spe, sorg, klagan och som kan ge hopp, tro, stöd och skapa en oförbehållsam glädje. Ser vi inte i denna Mose, en man som enträget sitter kvar (om det är det han förväntas göra) eller går vidare genom klippa, land eller hav (när detta är vår förväntan)? Mose är givetvis långt ifrån vår tids "mjukispappor" skapade av aggressionshämmade, auktoritetsårade och auktoritetsfientliga individer som just därför "dödar sina fäder" och blir regelöverskridande "motherfuckers" och kvinnligt högaktande men inte minst utnyttjade, "feminister".

2. Ordet som vapen.

Mose håller i sin högra hand stentavlorna med budorden. Inte nog med att orden på dessa tavlor är regler och normativ vars källa är Gud. Därtill är texterna inristade i en sten så att de inte kan ändras hur som helst. Budorden som Mose håller, blir just genom sin inskription i stentavlor, desto tyngre, allvarsammare och mer stadfästa. I relationen till Mose blir varje försök till ett tonårsuppror därmed uteslutet. Denne man äger ordet av Gud givet. När han talar med betydelse och inlevelse, tystnar folket i andaktsfull vördnad och respekt. I tystnaden får varje gest, varje rörelse, varje blick en högaktad gudomligt tolkningsbar betydelse. När orden inte räcker till tar vi till våldet eller kriget., men i Moses ser vi det motsatta. Här kan vi ana den störste, mest krigiske och högste befälhavaren - han i orden, han för orden - Den Förste Ordföranden. Svärdet, värjan, vapnen har ställts i källaren. Stentavlorna med Orden, tyngre, vassare och med större klipp, än vilken kulspruta, granat, dolk eller stöt som helst. Dessa ord har överlevt i årtusenden. Det är i samma insisterande som psykologin genom t ex psykoterapin och psykoanalysen och litteraturvetenskapen genom t ex poesin, tar sina utgångspunkter.

3. Ordval,ledarskap och auktoritet.

Ordet är demokratins fundament, men i Moses värld mer betydelsefullt än att det anses "fritt" att kunna missbrukas hur som helst. Demokratins svaghet och risk för undergång ligger i dess hänvisning till det "fria ordets" företräde, därför att om allt blir tillåtet att säga eller uttrycka, när som helst och hur som helst, så urvattnas demokratin till tomt prat och meningslöshet. Ledaren erhåller sin auktoritet eller auktoritetsförlust utifrån förhållningssättet till sitt ordval och sin språkanvändning. Initiativkraften och förmåga till att motivera, entusiasmera, sammanföra och samla ihop de som av fri egen vilja vill följa honom, är en av de främsta ledaregenskaperna hos Mose. Upplevelsen här av just den fria viljans existens är av central betydelse för hela företagets genomförande. En starkt karismatisk person med Moses smått hypnotiskt övertygande egenskaper kan framstå som en förförelse eller förälskelse, men det är det övergripande budskapet (om en bild av trosvisshetens enhet)i Mose uttryck som folket antar och placerar honom som re-presentant för. Folket förälskade sig inte i Mose, utan i hans begär, övergripande trosvisshet och genuina övertygelse (som i sig kan innehålla korn av tvivel). Moses sannolikt mycket goda talang till retorisk pedagogisk artikulation av detta hans begär, spelar givetvis också in i det här sammanhanget.

En ledargestalt som Mose med trovärdig auktoritet har alltid förtjänat sitt ledarskap på egna meriter och egen grund. Denna person har omvandlat rollen som ledare till en karismatisk integrerad del av den egna personligheten. Auktoriteten finns där och har uppstått såsom en följd av omgivningens oförbehållsamma tilltro och respekt till att personen är seriös och genuint kompetent för antingen en specifik uppgift eller ett område av uppgifter. Ledarskapets trovärdighet och auktoritet bestäms av ett flertal faktorer:
Språklig-symbolisk exekutivt artikulerande förmågor.
Analytisk tolknings-, besluts-, diskriminerings-, problemlösnings- och uppfattningsförmåga.
Heder, legitimitet, förtroende, tilltro och respekt hos omgivningen.
Förmåga att bemöta och ta emot kritik från omgivningen.
Exekutiv- och utbildningsmässig kompetens inom uppgiftsområdet.
Förmågor till att entusiasmera omgivande miljö.
Tendenser till och förekomst av avund och desavuering.
Ålder och grad av livsvisdom.
Tålamod och uthållighet. Förmåga till att försaka, avstå, vänta och invänta.
Medvetenhet om mål och delmål. Vågar möta, klarar av och kan hantera stormiga, ifrågasättande och ensamhetstyngda situationer.
Personlig integritet, förmåga till självkritik och avgränsning.
Empatisk läggning och inlevelseförmåga
Grad av utarbetad och övertygande antagen moralisk och etisk hållning.
Incitament till utövning av befogenhet och makt.
Tidsströmningar och subkulturella mönster.

4. Perfektion och dogmatism.

För många nutidsmänniskor representerar en biblisk figur som Mose, en sträng, dogmatisk representant för ett patriarkaliskt manschauvinistiskt förtryckarsystem. Att Moses hänvisning och blick riktas mot en godhetens Gud ingår endast i spelet om ett hierarkiskt fallocentriskt bestämt förtryck och bedrägeri, enligt många nutidskritiker. Mose erhåller sin auktoritativa (makt-) position just ur hänvisningen till något ickeexisterande enligt denna kritik, och håller för troligt att israeliternas uttåg ur Egypten, vandringen genom öknen från Sinai till Kanaans land är ett sätt att bedraga och förföra ett folk, för egen narcissisk vinnings skull. Dessa kritiker antar inte heller t ex godhet eller kampen för det Goda som något egentligt övergripande mänsklig färdriktning i sig, utan betraktar godhet som förefintlighet enbart betraktat ur varje enskild godhjärtad handling. Bör vi då betrakta Mose som en övertygande bedragarkaraktär? Är då löftet om Kanaans förlovade land och en stor god Gud ett bedrägeri? Svar: - Nej. Strävan till att upprätthålla en dogm och perfektion är fundamentala mänskliga drivkrafter (sprunget ur vad vi inom psykologin kallar Gestaltlagarna), så även drömmar och idéer som av några (ibland folkflertalet), kan uppfattas varandes flummiga eller helt galna. Alla utvecklingssprång i mänsklighetens historia har emanerat ur just dessa "idiotier". Mosefigurens dogmatiska och perfektionistiska karaktär återfinner vi därför även hos kvinnokämpar som Lydia Wahlström, Simone de Bevoiar, liksom hos andra historiska personligheter som Lenin, Marx, Freud, Einstein osv.osv

5. Vördnad och respekt.

För att en vuxen individ ska må optimalt bra måste individen försona sig med sitt ursprung och levnadsöde och känna tacksamhet, stolthet och ödmjukhet inför detta. Mannen måste härvid okritiskt anta likheten, gemenskapen, kärleken till sin far och andra förfäder för att själv på ett trovärdigt, hållbart och meningsfullt sätt inträda i ett eget faderskap. Den vuxne mannen kan, bör och ska förhålla sig kritiskt och konkurrerande till alla andra män i världen förutom en person: den egna pappan eller fadern, vilken skall vördas och respekteras. Motsvarande gäller för kvinnor i förhållande till sitt mödernearv.

6. Åldrande och visdom.

"Det är mig ett stort nöje att sova
och ännu hellre att bli som den klippa jag sitter på
så länge som avund, skam, respektlöshet och vanära leder den här världen
Mitt begär är nu att slippa se eller känna någonting längre
Snälla, tig nu - när jag vill vila!"
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Moses avled, (delvis övergiven av ett folk som hellre dansade kring guldkalven) i en ansenligt hög ålder av 120 år. Han fick se ut över det förlovade landet och var vid god vigör och styrka vid tidpunkten då Gud bestämt hans död. Ska vi betro åldersbestämningarna från den hebreiska bibeltexterna så kan vi kanske skylla stressen i arbetslivet på att människor inte uppnår samma vördnadsfulla ålder idag. Bristen för respekt för hög ålder och tillägnad vishet i en kristet land som Sverige kan ur ett religionsperspektiv kanske förklaras av att Mose företrädde en faderstro (judendomen) till skillnad från kristendomens tro på Jesus och jungfru Maria (son- resp. och moderskult). Det här innebär kanske att kristendomen i högre grad än t ex judendomen uppfodrar ungdomsfixering och idolisering (beläten). Oaktat detta, så har det skett en utveckling i arbetslivet idag där tempot i arbetslivet mest passar yngre anställda i 20-30-årsåldern. Ingen människa i det nu uppskruvade arbetstempot kommer att uppnå Moses höga levnadsålder oavsett vilka landvinningar som görs inom hälso- och sjukvården i framtiden. Antalet förtidspensioneringar och sjukskrivningstalen har ökat på ett lavinartat sätt bara under en femårsperiod. Kraven på allt för många äldre arbetstagare är samma som stridpiloters fartblindhet och reaktionstider. Vi måste sänka arbetstempo och kravnivåer ute på våra arbetsplatser och kanske för att symbolisera detta återinföra stödkäppen som gåva till våra 40 och 50-årsjubilarer! Samtidigt med ett accepterande av en fysisk accelererande oförmåga måste vi dock återupprätta och bättre värdera de äldres auktoritet, visdom, erfarenheter och kunskaper. Ungdomlighetskulten och med denna följande fortsatta dans kring guldkalven gäller i högre grad idag, än under Moses tid. Ledarskap och chefskap har på olika nivåer i samhällslivet överlämnats till för unga, barnsligt omogna, intoleranta, narcissiskt självtillräckliga, oerfarna och inte minst traditionslösa individer. Inte minst kvackare inom psykologins område deltar med förtjusning och betjänar med dyra manualer, kurser, utbildningar och föreläsningar om marknadsföring, ledarskap och chefskap till individer som inte känner till orden: ålder, visdom och respekt, eller som ännu mindre kan stava till ordet: auktoritet. På nationell nivå leder detta till stagnation, stora sjuktal, politikerförakt, desavuering av traditionella institutioner. I globalt sammanhang: Ett krig om vem som bäst leder ett folk.

Eliazon


JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


Namn:


Personnummer:


Adress:


Telefon:

E-mail:

Kontaktorsak och övrig information:


Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

 

ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och papporwww.eliazon.com
Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

 

Psykologi: Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappor - Email

| Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
Psykologi: Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappor Psykologi: Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappor Psykologi: Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa

Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa

Skarp kritik mot vård av panikångest

Hennes man hade mått dåligt väldigt länge. Socionomen föreslog andningsövningar, men det hjälpte inte. Månader senare fick han diagnosen panikångest. Nu är hon kritisk till att socionomer får behandla psykiskt sjuka – och att de inte kan ställas till svars.

Hon är starkt kritisk, och ifrågasätter socionomernas behörighet att samtalsbehandla psykiskt sjuka. – Det är ett experiment med patienters hälsa och anhörigas tillvaro. Samtalsbehandlingar ska utföras av psykologutbildad personal som vet vad de gör och vilka konsekvenser det får, mot bakgrund av hur bra min man blev efter vård av läkare och psykolog. –Varför inte anställa psykologer som har utbildning?, undrar hon. Läs hela artikeln

Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa

Medicin ersätter psykologhjälp

Enligt undersökning refererad i SvD så nekas minst ca 30 000 personer med behov av psykologstöd sådan hjälp årligen - därför att de inte har råd. Antidepressiv medicinering, med de allvarliga biverkningar som FDA (The US Food and Drug Administration)erkänt, är i dag det huvudsakliga alternativet för den fattige som egentligen behöver akut psykologhjälp vid en livskris i Sverige.
Läs hela artikeln i SvD

Föräldraskolan

Genom Föräldraskolan får du tillgång till eftersökta professionella tjänster och fri information om olika roller och förhållningssätt i föräldraskapet.
Föräldraskolan

Privat Psykolog Läkare Medicin

 • Psykologi och psykologer i England UK(British Psychological Society)
 • Wikipedia - Psykolog (Psychologist)
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • Läkare utan gränser
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • Europarådet
 • Läkartidningen
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • NordForsk - nordiskt samarbete inom forskning
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Råd av läkare: Ångest - Screening Test
 • Råd av läkare, om privat läkare och deras arbetssätt
 • Råd av läkare - Licensierade privata och offentliga läkare i USA
 • Wikipedia om råd av läkare och doktorer(Physician)
 • webmd.com - Råd av privata läkare på webben
 • Råd av doktor, läkare, doctor, webmd, physician
 • Medscape.com - råd av läkare
 • Råd av husläkare - familjedoktorer (Family Physicians)
 • Natur Medicin
 • Medical Dictionary om Medicin
 • Råd av doktor om medicin
 • MedicineNet
 • National Library of Medicine
 • Manscentrum om våld och hot
 • Råd av läkare och psykologer i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Psykolog i Östersund

 • Turist- & Kongressbyrån i Östersund
 • Östersunds-Posten ÖP
 • Länstidningen i Östersund LT
 • Östersund
 • Norsk Psykologforening
 • Svenska Psykologförbundet
 • Dansk Psykolog Forening
 • Institutt for psykologi Tromsø
 • Psykologi i Norden
 • Institut for Psykologi, København
 • Yrkesbeskrivning Psykolog
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa

  det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Augustin Mannerheim
  Ur: Spegelordsdikter
  "Det förstorade mörkret" Atlantis Förlag
  Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa
  Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa
  Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa
  Moses stentavlor om krig, ålder, visdom, ledarskap och pappa