Eliazon - The New Queen - De nya rönen och upptäckterna inom den mänskliga psykologin   Vill du ha ett jobb som personlig coach, vägledare eller hälsoutvecklare? Här finner du utbildningen för dig!
Eliazon - The New Queen

Sök |Fond | PsychUpSecurity| PsychUpArtist | PsychUpBusiness| PsychUpFamily| Ledarskap| Vänner & Bekanta| Skönhet| Cashmere Livstil| Fascination| Glömska & Minne| Psykoterapi| Mejlterapi| Parfym & Schack| Begärets Blick| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Föreläsningar| Föräldraskolan| T-shirts| Utbildning o kurser| Folkhälsan - Tidsbeställning| Hem
Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?
Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?
 • 3 saker som förändrar ditt liv - idag!
 • Svensk hemsida

  Panikångest, ångest och panikattacker - innebär att sex, kanske sju sinnen väcker den eld som brinner inom oss!


  Panikångest, ångest och panikattacker eller - Ett nytt sinne, nummer sex som en del av varseblivningen?! Oberoende, och delvis nyligen publicerad vetenskaplig forskning i USA (forskargrupper under professor Richard Davidson - Professor of Psychology and Psychiatry, Ph.D. Harvard University) tycks nu indirekt bekräfta sedan tidigare gjort antagande av eliazon, om att människors ångest och depressionsbenägenhet bör betraktas (och behandlas) som vårt sjätte och sjunde sinnesorgan. Med hjälp av bl a EEG, fMRI, PET och SPECT-utrustning har man kunnat studera och avbilda hur mänskliga affekter som ångest och depression t ex topografiskt reglerar och aktiverar olika funktioner och delar av hjärnan. R.J.Davidson et al, har också funnit övertygande mätbara bevis på att olika typer av avslappning och avslappningstekniker av gammal buddistisk, hinduistisk, asiatisk härkomst (t ex. meditation, Yoga, självhypnos), har positiva effekter på både vår kropp och vårt psykologiska välbefinnande, till följd av hjärnans asymmetriska funktionssätt. Vi kan definiera detta psykologiska välbefinnande som hög grad av autonomi, självkontroll, personlig utveckling, bra relationer till andra människor, livsmening och självacceptans, eller som en egen värdering av våra affekter, känslor, språk och inre tankar. Oavsett definitionen av detta välbefinnande så tycks professor Davidson nu anse att meditativa tekniker och traditionellt österländska självsuggestionsmetoder bör antas som vetenskapligt beprövad och godkänd metod av professionellt verksamma i västvärlden. Davidson anser sig ha visat att meditation har en påvisbart bra effekt på immunförsvar och hjärnfunktioner (t ex amygdala som reglerar ångest och depression), panikångest, sociala fobier, depression, stress , utmattningstillstånd (utbrändhet) och PTSD (post-traumatiskt stressymtom) och att detta bör beaktas nogsamt vid utvecklingen av framtida behandlingsstrategier och behandlingslösningar. Vill du göra som Dalai Lama dagligen gör? Vill du lära dig en meditationsteknik, som är din och passar dig? Kontakta eliazon, så berättar vi mer och skapar ditt välbefinnande tillsammans!

  I sin hälso-bullentin Fre Okt 15, 6:25 2004 skriver nyhetsbyrån AFP WASHINGTON att FDA (The US Food and Drug Administration) går ut och allvarligt varnar för att anti-depressiv medicinering (s k "lyckopiller") kan öka risken för självmordstendenser hos unga människor. FDA har beslutat att följa en rekommendation från sin rådgivande kommiteé av oberoende experter som fastlagit att anti-depressiva mediciner måste ha en svart varningstext som anger riskerna med användningen (den starkaste graden av varning som FDA kan lämna till läkare och patienter.) "-Dagens åtgärd representerar FDA:s sammanfattning av den ökade risken för självmordstankar och de nödvändiga åtgärder som ordinerande läkare måste vidta i förhållande till de barn och ungdomar som behandlas med en sådan anti-depressiv medicinering", sa FDA-kommissionären Lester M. Crawford i ett uttalande. "-Vårt beslut grundar sig på de senaste och bästa vetenskapliga rönen, fortsatte Crawford. "Dessa stärker vad vi har hört från vår rådgivande kommiteé de senaste månaderna, lika som de signaler vi fått från människor i allmänhet" Den rådgivande kommiteén grundar sin varning på en serie av kliniska tester och experiment utförda på totalt 4000 unga patienter. Dessa hade ordinerats anti-depressiv medicinering med preparat från fem olika läkemedelstillverkare. Läkemedlen var förskrivna av läkare verksamma i USA. FDA-studien visar att unga patienter som får anti-depressiv medicin utskriven löper dubbelt så hög risk att få självmordstankar, i jämförelsen med de ungdomar som endast fick preparat av placebo-karaktär. Inga fullföljda självmordshandlingar rapporterades i undersökningen.

  Tillhör du dem som ofta känner oro eller obehag inför situationer? Stressar du ofta och upplever ångest i svåra stunder? Lär dig då hantera osäkerhet, oro och ångest med garanterad metod utan biverkningar. Stress i mindre omfattning kan vara positivt men under längre perioder och under vissa omständigheter kan stressen bygga upp sömnproblem, ångest och svåra paniktillstånd. Ångest är vanligen vad vi psykologer kallar en "jag-ångest" som uppstår i jaget. Ångesten uppkommer inte genom någon slags bortträngning utan är i stället det som framkallar olika försvarsmekanismer som t ex. bortträngning och många rent kroppsliga reaktioner och förändringar. Förr ansåg forskare att ångest alltid emanerar ur "födelsetraumat" och att alla senare ångestupplevelser återför subjektet till detta trauma med de bestämda fysiologiska sinnesintryck, kroppsförnimmelser och visuella intryck som är kännetecknade vid födelsen och i t ex panikångestattacken: Hjärtklappning, bultande hjärta eller ökad hjärtfrekvens, svettning, darrning eller skakning, muntorrhet, svårigheter att andas, kvävningskänsla, obehag eller smärta i bröstet, illamående eller magbesvär, yrsel, ostadighet, svindel eller matthet, overklighetskänslor inför en själv eller omgivningen, rädsla att förlora kontrollen eller sitt förstånd, dödsångest, värmevallningar eller frysningar, stickningar/domningar i händer eller fötter, häftig andning, kolsyrebrist, överaktivering av sympatiska nervsystemet, kallsvett, syrebrist i hjärnan, ostadighetskänsla, dimsyn, öronsusningar.

  Läkaren Sigmund Freud ansåg t ex att all ångest härstammar ur en upplevelse av fara, en farosituation, och att det förutom "ur-ångesten vid födelsen", genom jag-utvecklingen, kan urskiljas flera bearbetade former av ångest: rädslan för kärleksförlust, prestationsångest, kastrationsångest och ångest för överjagets bestraffning osv..

  Idag vet vi att ångesten inte enbart behöver vara rädsla, skräck och någonting hemskt som vi helst ska döva bort med medicinering. Det går mycket bra att lära sig leva med och i ångest (och dess pendang depressionen) och ångesten berikar våra liv i minst lika stor utsträckning som dess negativa uttryck. (Detta har gjort att jag även kallat ångest och depressionsutrycken för vårt sjätte och sjunde sinnesorgan.) Vi vet idag m a o att ångest också är "elden eller, det ljus som brinner inom oss" d v s en av de större drivkrafterna och det temperament som ligger bakom nyfikenhet, kreativitet, uppfinningsrikedom, skapande aktiviteter, musikalitet, tal etc., och att ångesten uppstår och formas på ungefär följande sätt:

  1.Jag noterar i ett visst ögonblick eller under speciella omständigheter en yttre situation som liknar och påminner mig om en tidigare upplevd situation. Denna tidigare upplevda situation kunde jag inte riktigt hantera på annat sätt än genom att jag trängde bort den till det Omedvetna. Situationen finns kvar inom mig som en olöst intra-psykisk konflikt .

  2. Denna inre konflikt är Omedveten för mig vilket betyder att jag fullständigt har glömt bort att den existerat. Den nuvarande situationen förändras genom att den på något sätt påminner om den förra till den grad att en obehaglig farosituation uppstår.

  3. Det bortträngdas återkomst pockar på min uppmärksamhet och väcker en ångestsignal som talar om för mig att jag antingen måste lösa konflikten (som jag inte medvetet kan komma ihåg) eller undfly den situation som jag nu upplever som väldigt ångestfylld. Ångestsignalen uppfattas som en innehållsmässigt "tom" affektsignal av mitt medvetna jag vars enda innebörd för mig blir att det sätter igång en arkaiskt inlärd flyktreaktion.

  4. Genom kroppsliga sensationer stegras ångestutvecklingen till panikångest eller en fritt flytande ångest som överväldigar mig ännu mer.

  5. Min jagkänsla uppfattar denna ångest som en upplösning eller fullständig fragmentering av hela min organisation och helhetsuppfattning. En kastrationsångest som hotar upplösa jaget.

  6. För att hindra den galopperande ångestutvecklingen och undvika fullständig upplösning, använder jaget sin uppladdade ångest till att projicera delaspekter av den intra-psykiska konflikten, till den uppfattade yttre farosituationen eller ett föremål utanför subjektet.

  7. En s k ångestfobi har uppstått. Fobin uppstår när det finns en intra-psykisk konflikt, t ex. en erotisk eller aggressiv driftimpuls krav på urladdning/ drifttillfredställelse som inte tillåts till följd av internaliserade överjagsförbud (Faderns lag) och dessa impulser blivit så pockande att jagets övriga försvarsorganisation inte förmått ta hand om och sublimera impulserna.

  8. Den påminnelse från en tidigare situation som jag här beskriver behöver inte nödvändigtvis ha ett specifikt konkret innehåll utan kan vanligen också vara påminnelse om en fundamental brist eller saknad som jag inte vill kännas vid.

  9. Påminnelsen behöver inte heller representera ett förnekande av en brist, utan det ångestskapande indikerar platsen för denna brist och denna brists kanske fullständiga oreducerbarhet.

  10. Det som skapar ångesten är ett spår, någonting kvarlämnat, en påminnelse, som lämnar någonting att kanske vilja begära eller som jag tvingas att försöka avstå eller förstå. Spåret efter brottslingen blir detektivens ångest och begär. I den erotiska relationen kan det vara den älskades blick, hennes röst, hennes kurvor som orsakar älskarens begär.

  11.Det är vanligen fragmentariska delar som orsakar mitt begär och min ångest, knappast den imaginära helheten som (utom i t ex. undantagsfallet med prestationsångest) gör mig lugn och avslappnad.

  12. I fetischismen blir det som är ångestladdat det som också orsakar ångesten och själv objekt för en sådan ångestladdning. För alkoholisten är det ett glas till, eller flaskan eller glaset. I fobin orsakar ångestens objekt begäret och en häftig reaktion samtidigt. Ångest är inte rädsla för ingenting, flykten eller skräcken inför en tomhet, utan snarare mötet med det någonting som markerar den ömma punkt där det finns någon form av en existentiell brist.

  Ovanstående är några av punkterna i den nya ART (Anxiety Reduction Treatment)-behandling som eliazon erbjuder för klienter med ångest- och depressionsproblematik. Behandlingen innebär en individuellt anpassad utbildning i ångest- och depressionsreglering med inslag av Charles Lindens s k Lindenmetod (The Linden Method) såväl som kognitiv-, psykodynamisk – och österländsk- och existentiell behandlingsmetodik. Teoretiska utgångspunkter och generellt applicerbara råd och anvisningar kan ligga till grund för riktade, förebyggande utbildningsinsatser på gruppnivå t ex i skolor, hos företag och organisationer.Kontakta mig redan idag för en initial utredning av dina särskilda önskemål och behov (använd gärna kontaktformuläret nedan), så får du veta mer.

  "I mötet med björnen är kampen över. Kom till ro nu moderna, hungrande och villfarna själ. Där finns nåd och en vila - bland bergen. Vad jagar du för?"

  eliazon

  Ja, jag vill må bra! Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande:


  Namn:


  Personnummer:


  Adress:


  Telefon:

  E-mail:

  Övrig information:


  Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

   

  ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?  www.theNewQueen.com
  Artiklar om psykologi: Panikångest, Ångest och Panikattacker

   

  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?- Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning? Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?

  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?

  Skarp kritik mot vård av panikångest

  Hennes man hade mått dåligt väldigt länge. Socionomen föreslog andningsövningar, men det hjälpte inte. Månader senare fick han diagnosen panikångest. Nu är hon kritisk till att socionomer får behandla psykiskt sjuka – och att de inte kan ställas till svars.

  Hon är starkt kritisk, och ifrågasätter socionomernas behörighet att samtalsbehandla psykiskt sjuka. – Det är ett experiment med patienters hälsa och anhörigas tillvaro. Samtalsbehandlingar ska utföras av psykologutbildad personal som vet vad de gör och vilka konsekvenser det får, mot bakgrund av hur bra min man blev efter vård av läkare och psykolog. –Varför inte anställa psykologer som har utbildning?, undrar hon. Läs hela artikeln

  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?

  Medicin ersätter psykologhjälp

  Enligt undersökning refererad i SvD så nekas minst ca 30 000 personer med behov av psykologstöd sådan hjälp årligen - därför att de inte har råd. Antidepressiv medicinering, med de allvarliga biverkningar som FDA (The US Food and Drug Administration)erkänt, är i dag det huvudsakliga alternativet för den fattige som egentligen behöver akut psykologhjälp vid en livskris i Sverige.
  Läs hela artikeln i SvD

  Föräldraskolan

  Genom Föräldraskolan får du tillgång till eftersökta professionella tjänster och fri information om olika roller och förhållningssätt i föräldraskapet.
  Föräldraskolan

  Panik & Ångest Länkar

 • Wikipedia - Ångest
 • Wikipedia - Panikångest
 • Amerikansk association för ångesttillstånd
 • Ångest - en del av livet
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • NRK:s Nyheter om Kongehuset
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Information om tremor (darrningar, skakningar, hjärtklappning) från National Institute of Neurological Disorders and Stroke
 • Information om tremor (darrningar, skakningar, hjärtklappning) från Medline Plus
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • GAMIAN-EUROPE - europeisk självhjälpsorganisation
 • Svensk Förening för självhjälp: Föreningen Balans
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • Om psykologiskt välbefinnande
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest - Screening Test
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Litteratur om depression, fobier, ångest och panik

  <
 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • David Watson - Humör och Temperament
 • Thomas Donahue - En guide till ett musikaliskt temperament
 • Victoria J. Molfese - Temperament och Personlighet
 • Janet M. Stoppard - Kvinnor och depression i ett socialt sammanhang
 • Marianne Fredriksson - Den som vandrar om natten
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning? Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?
  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?
  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?
  Panikångest, ångest och panikattacker eller nytt temperament och varseblivning?