In English |Search |Fond | Kontakt | Nyheter| Behandling| Ledarskap| Om|Psych Up Business|Psych Up Family| Fråga psykolog

 

Make Up med Psych Up - En grundlig "makeup" för själen i arbete och psykologi - En ny drottning - en riktig artist, beträder scenen då livet vänder!


Bli lycklig och glad - Bli Psych Up Artist idag! - In English

Psych Up Artist™

Peripeti – när det vänder. Om arbete, arbetsplatser, kommunikation, relationer och psykologi.

Katten har nio liv sägs det, och helt visst har vi människor det också. PsychUp innebär att mobilisera de egna inneboende resurserna, för att prestera mer optimalt eller kanske uppnå högre eller helt andra förutsättningar i livet. Peripeti betyder att livet har ställt mig inför en oväntad skiftning eller förändring av en genomgripande karaktär (t ex nytt arbete, nya arbetsuppgifter, oväntad händelse, kris, uppsägning, arbetslöshet, nedläggelse, sjukdom, skilsmässa eller annan livsavgörande omständighet). En förändring som jag kanske inte alltid direkt har önskat eller förväntat mig, men som jag inte kan undfly, förneka eller undgå, utan har att förhålla mig till: Logiskt-tankemässigt, känslomässigt, samt i mitt sociala liv, i mina vidare val, i min kommunikation, i mitt bemötande och relation till andra människor. Förändringen inverkar också på basala områden i mitt liv som försörjning, ekonomiska prioriteringar, identitet, kreativitet, lust, bekvämlighet och hälsa. Som goda och stora artister, har vi att förhålla oss till sådana förändringar.

Innehåll: Program Psych Up Artist™ innebär fördjupat mentorskap, en reflektion och utbildning i psykologiska förutsättningar, psykologiskt bemötande och potentiellt kreativa utvecklingsmöjligheter. Övergripande fokus är mänsklig kommunikation och bemötande, relationernas och arbetets centrala roll, etik, normer och värderingar samt olika arbetsplatsers och situationers specifika psykologi. I programmet Psych Up Artist™ fokuseras även hur enskilda individer lämpligen utifrån egna förutsättningar (arbetslivserfarenhet, ålder, kön, utbildningsbakgrund, tradering, arbetsmarknad m.m), med tillägg av professionell förberedande psykologiskt utbildning, kan förhålla sig till, hantera och bemöta egna och andras bekymmer, olust, resignation och de ibland krisliknande och frustrerande frågeställningar som aktualiseras vid, eller blir följden av t ex förändrade arbetsuppgifter, långtidssjukskrivning eller en påtvingad arbetslöshet. Generella bemötandefrågor, motivationsstärkande och kreativitetshöjande faktorer, olikheter i arbetskulturer och värderingsgrunder av medarbetare lyfts även fram. Deltagarens självkännedom och specifika begåvning, talanger och reella yrkesmässiga möjligheter tydliggörs och förstärks genom psykologiska samtal, tester och interventioner.

Ordinarie föreläsningar* för kursdeltagarna inom Program Psych Up Artist™ ram innehåller bl a:

KOPERNIKUS REVOLUTION. Föreläsning om utbrändhet och de särskilda faktorer som skapar och möjligör motivationen och återgången i anställning efter längre sjukskrivningsperi-oder.

EN FYRKANTIG TIGER. Öka dina kunskaper om vilka motiv och preferenser som vägleder medarbetare i arbetslivet med neurotisk- , psykotisk eller psykopatisk karaktärs-störning och personlighetsdrag.

EN STUND PÅ JORDEN. Om reflektion, stillsamhet, tystnad, närvaro, fiske, yoga och avslappning. Meditationstekniker, fitness, motion och träning i en aktivitetsfull värld.

BARA EN TILL. Om bakomliggande faktorer vid sex-, alkoholmissbruk och annan missbruksproblematik, samt hur sådant missbruk kan och bör hanteras inom arbetslivet.

SELMA Om motivation, adekvata resp. inadekvata prestationsbeteenden, grupp-, ålders och könsdifferentiering i personalgrupper.

STOPPNÅLEN Om att leda, hantera, entusiasmera och motivera människor genom modlöshet, nöd- och krissituationer.

OM POJKAR SOM SLÅSS Om stressen i att vara både yrkesverksam och förälder, om skolan, föräldraskap, barnuppfostran och bemötande av barns krav, förväntningar, behov och frågor.

FAR, SER DU DÅ INTE ATT JAG BRINNER UPP! Om att hantera och bemästra affekter, stress, våld och hot och frustrerande situationer i arbets- och vardagslivet.

INTELLIGENS, HÄLSA, SKÖNHET och ÅLDRANDE Åldrandets psykologi. Hemligheter bakom koncepten intelligens, hälsa, skönhet och ett vackert åldrande.

AUKTORITET och LEDARSKAP Psykologiska faktorer vid implementering och etablering av trovärdiga auktoritets- och ledningsstrukturer inom arbetslivet.

OMEGA-3 och ST.JOHNS WORT. Om dietens, kostens och sömnens betydelse, samt användning av bl a kosttillskott, läkemedel och naturläkemedel för att i psykologiskt avseende förbättra prestationsförmåga och välbefinnande.

Vill du hänga på i den nya trenden? Beställ då en Psych Up Artist t-shirt i vår butik! Målsättning:Program Psych Up Artist™ leder till arbete och avsevärt förbättrade förutsättningar på arbetsmarknaden, samt utvecklar erforderlig kompetens i befintliga arbeten eller förbereder för andra studier. Målsättningen med Program Psych Up Artist™ innebär också att stärka den enskilde deltagarens självkännedom vad avser egen identitet, affekthantering, självkänsla, självförtroende och talanger så att han/hon vid programtidens slut ska kunna, antingen förstå de krav som en arbetskultur och olika arbetsplatser ställer eller, återgå i arbete eller anvisas arbetspraktik, arbete eller en yrkesinriktad utbildning. Program Psych Up Artist™ ökar tillgången på värdefull yrkesskicklighet inom yrkesområden som det finns stora nationella behov av att utveckla. En ytterligare målsättning är därför att detta program ska innehålla direkt yrkesförberedande inslag på exempelvis stresshantering, kommunikation och bemötande som stärker deltagarens generella sociala och psykologiska kompetens, självförståelse, kunskap och beredskap att fungera i relationer eller t ex yrkesval där bemötandefrågorna är viktiga (ex. arbetsledande befattningar, hälso- och upplevelseindustrin, inom skolan, socialtjänsten, vårdyrken, polisyrket, försäljning, marknadsföring etc.)

Utvärdering. Efter slutfört program får deltagaren göra en skriftlig utvärdering.

Certifiering. Deltagaren erhåller särskilt personligt certifikat efter fullföljd program. Certifikatet innehåller fyra delar:

 • Beskrivning av övergripande psykologiska områden som särskilt belysts i generella termer (t ex Arbetets Psykologi, Barns utvecklingspsykologi, Stresshantering, Personliga Bakgrundsfaktorer, Psykologisk Hälsa och Hälsoutveckling).
 • Vägledande yrkesinriktat omdöme och sammanfattning från legitimerad psykolog hos anordnaren.
 • Tidsperiod under vilken deltagare fullföljt programmet.
 • Särskilt prövning och (under förutsättning av godkännande) särskilt bilagt utbildningsbevis om att deltagaren uppfyller fordringar för att i sin fortsatta utövning nyttja och använda beteckningen "Psych Up Artist™".

Metoder: Individuella veckovisa samtal (enl. BAT) varvas med undervisning och föreläsningar i grupp, litteraturstudier, eget arbete och workshops med generella teman. Psykometriska inslag kan förekomma.

Studiematerial: Viss obligatoriskt studielitteratur i form av anvisade essäer och artiklar tillhandahålls av anordnaren.

Tidsintervall: Halv- eller heltid. 40 resp. 80 veckor. Möjlighet till individuellt anpassad påbyggnadsprogram kommer att finnas. Löpande individuella intag. *Föreläsningsavsnitten förutsätter ett sammanlagt deltagarantal överstigande 8 personer. Halvtidsprogrammet kan kombineras med heltidsarbete.

Plats: Östersund – Residensgränd 25 A (avvikelser kan förekomma utifrån upphandlingsvillkor)

Pris: Per deltagare/deltagarvecka, lämnas vid förfrågan.

Säljarens kontaktperson: Torbjörn Eliasson, 063 – 10 32 50

Målgrupper och övrigt:

 • Fakturering sker löpande i efterhand (30 dagar).
 • Programmet kan upphandlas som arbetsledarutbildning, förberedande arbetsmarknadsutbildning, åtgärd i samband med omställning eller nedläggelse, eller som en anvisad rehabiliteringsåtgärd t ex vid långtidssjukskrivning (tala med din handläggare på trygghetsrådet, fackföreningen, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan).
 • Programmet kan även upphandlas som moment i provanställningsavtal och i s k traineeprogram (tala med din arbetsgivare).
 • Anordnare av programmet är företaget Qilin Psykologkonsult HB (916594-8523) Företaget innehar f-skattsedel och är momsredovisningsbefriat. Moms kommer dock att utgå på visst typ av innehåll beroende av skattelagstiftning. (Programmet innehåller såväl inslag av utbildning resp. psykologiska interventioner och behandling)
 • Qilin Psykologkonsult HB har erforderlig ansvarsförsäkring och följer t ex socialstyrelsens och psykologförbundets etiska och juridiska riktlinjer för psykologverksamhet.
 • Företaget Qilin Psykologkonsult HB bedriver sedan 1989 psykologisk mottagning, behandling, utredning, forskning och utbildning, under varumärkesnamnet "eliazon" och har sitt säte i Östersund. Visste du att enligt de största Internetbaserade sökmotorföretagen Google, MSN, Overture, Teoma, Altavista och Yahoos rankinglistor senaste året, har Qilin Psykologkonsult och varumärket eliazon klivit fram och blivit en av världens tio ledande enskilda aktörer inom ämnesområden som psykologer, psykologisk marknadsföring, psykologiska artiklar och psykologisk utbildning och hälsa. Ytterligare information om företagets ägare, och dess verksamhet inom vetenskapsområdet psykologi återfinns under bl a nedanstående webbadresser:
 • www.eliazon.com
 • www.qilinpsykologkonsult.com
 • www.glamourus.com
 • www.domainnamemediation.com
 • torbjorn@eliazon.com

eliazon


Intresseanmälan:

Ja, jag har noga läst i genom förutsättningarna och är mycket intresserad av att delta i Program Psych Up Artist™Y. Kontakta mig så snart ni kan (även kvällstid), för en överläggning om när och på vilket sätt jag kan genomföra programet.

Efternamn: Förnamn:
Personnummer: Telefon: Mobil:
Adress: Postnummer: Email:
Närmsta tätort:
Kommun: Län:
Ytterligare information du vill lämna:

Perfume Haute Couture.Com - Perfume and Fragrance for women


Några nyckelord här har varit:
nyheter,försäkringskassan,af,arbetsförmedlingen,arbetslivstjänster,auktoritet,marknadsföring,krav,medarbetare,arbetsplatser,arbetslivet,löpande,arbetet,företaget,arbete,arbetsuppgifter,artister,förutsättningar,handläggare,långtidssjukskrivning,arbetslöshet,nedläggelse,försörjning,ägare,anvisade,yrkesval,arbetskulturer,sjukskrivningsperioder,varumärkesnamnet,polisyrket,sociala,uppsägning,varumärket,ledande,intag,föreläsningar,skolan,föreläsning,diskussionsstund,föredragshållaren,program,utbildning,programmet,deltagaren,programtiden,metoder,undervisning,certifikatet,traineeprogram,anordnare,deltagare,psykolog,utvärdering,bemötande,psykologkonsult,psykologiskt,psykologisk,artiklar,psykologi,psykologiska,affekter,modlöshet,självkännedom,identitet,behandling,talanger,frustrerande,peripeti,artist,generella,faktorer,hälsa,liv,människor,ålder,mottagning,längre kontakt,kunna,professionell,stresshantering,bemästra,behov,livsavgörande,förändrade,samtal,barn,neurotisk,etiska,vägledande,värderingsgrunder,bekymmer,sjukdom,självförtroende,basala,stressen,hot,kreativitet,viktiga,vackert,lyft,personliga teman,personliga webbadresser,deltagarvecka,kunskap,eliazon,qilin,Östersund,eliasson,stoppnålen,sammanlagt,omständighet,tidsperiod,tala,direkt,innehåll,områden,fram,enskilda,förberedande,utifrån,upphandlas,ordinarie,individuella,det nya året,när det vänder,målsättning,särskilt,interventioner,förändring,specifika,nytt,oväntad,olika,förhålla,målsättningen,avvikelser,tidsintervall
Make Up med Psych Up - MakeUp för själen i arbete och psykologi
www.psychupartist.com