TellPal.com Psych Up Security| Psych Up Family|Psych Up Business| Psych Up Artist| In English

Bli mer självsäker, kreativ och glad - bli en Psych Up Artist!

Vill du få in extrainkomster, kanske starta eget eller tjäna mera pengar på att naturligt berätta om och därmed sälja kvalitativ information? Varför inte pröva att tjäna pengar som TellPal?

1.TellPal innebär att du skvallrar om någonting bra för dina vänner och bekanta!

TellPal innebär att du förmedlar din kännedom om, och väcker din omgivnings intresse för våra tjänster, och får betalt för det. TellPal översatt till svenska betyder bokstavligt "berätta för en kompis" och det är precis vad det handlar om. Du erbjuds här att verka som en ambassadör för våra tjänster och gärna fungera som en lobbyist ibland, när tillfället ger sig och - det passar dig själv. Förmedlingen kan ske muntligen genom att du skvallrar för dina vänner, bekanta, kunder och andra, genom att rekvirera riktat annonsmaterial eller på annat sätt som du själv väljer. Det som du ska förmedla information om är våra egna (eliazon), våra samarbetspartners och underentreprenörers högt kvalitativa tjänster och produkter. Den information du behöver återfinns delvis i broschyrer du kan beställa hos oss, men framförallt som innehåll på våra hemsidor (eliazon.com, qilinpsykologkonsult.com, glamourus.com och domainnamemediation.com, med underdokument[du ser länkar till några tjänster längst upp på den här sidan]). Målgruppen är dem du normalt känner och kommer i kontakt med: kunder, vänner, bekanta osv.

2. Optimalt så kan TellPal generera dig mycket goda sidoinkomster.

Det är inget oavvisligt krav att du själv väljer, tror på eller nyttjar de tjänster vi erbjuder. En viss kritisk hållning, egen tilltro, initierad kunskap och god tro befrämjar dock bättre vänskapsband och relationer i längre perspektiv. Oavsett vilket, får du en skälig ersättning för din förmedling av information om våra produkter och tjänster. Vårt enda krav är egentligen - vi vill att du ska vara dig själv. Ersättningen betalas ut efteråt, av den som utför tjänsten. När vår kund slutbetalar tjänsten eller produkten får du själv en TellPal-ersättning motsvarande hela 25% på totalpriset av upphandlingen. Utbetalning av mindre ersättningsbelopp (understigande 250:-) görs inte. Enda förutsättning är att du själv ser till att den som praktiskt utför tjänsten initialt får kännedom om ditt TellPal-reg.nr med hälsningar via kunden, och att du givetvis korrekt har registrerat dig som TellPal-ambassadör och att din registrering blivit bekräftad och därmed godkänts hos oss.

3.TellPal är en förnämligt bra win-win-lösning.

Konceptet är mycket enkelt och har enbart vinnare: Din vän får tillgång till en kvalitativt bra tjänst eller produkt han/hon antagligen inte sett eller kände till existensen av innan du förmedlar informationen, du får en ännu godare vän + mycket bra förmedlingsersättning och utföraren/utförarna får med motsvarande prisjustering på sina tjänster eller produkter en förbättrad avsättning på kunskaper och arbetsinsatser. Med aktuellt tjänsteutbud kan dina förtjänstmöjligheter bli mycket goda. T.ex. en kort billig föreläsningsinsats med ett arvode om netto 13000:- ger 3250:- i arvode till den TellPal som "tipsat" beställaren (uppdragsgivaren) om eliazons verksamhet, ackumulerade arvoden i längre psykoterapiserier, handlednings– och utredningsuppdrag kan ge betydligt högre arvoden till TellPal-ambassadören osv.osv.


4. Varför har ni skapat Tellpal-programet ?

Många mindre entreprenörer och småföretagare, men också anställda och privatpersoner efterfrågar möjligheter till bra och vettiga sidoinkomster. Genom TellPal kan vi själva dessutom väsentligen rationalisera och minska våra s k overhead-kostnader (kostnader för administrativ personal, improduktiva och tidsödande beslutsvägar, kontaktytor m.m. samt försäljnings- och marknadsföringskostnader). I stället för att betala pengar till en alltför kostsam och inte alltid effektiv organisatorisk överbyggnad väljer vi att avstå resurser till dem som genererar nya arbetsuppgifter och inkomster. Efterfrågan inom branschen fluktuerar därtill tidsmässigt/geografiskt och följer traditionellt det man just brukar kalla "mun-till-mun-metoden" (,eller varför inte - TellPal?).

5. Hur kommer det sig att ni kan betala ut "så höga" ersättningar till TellPals?

Eftersom TellPal är ett helt prestationsbaserat program så kan vi inte lämna garantier på ersättningsbelopp i krontal. Som TellPal kan du inte kalkylera in någon som helst ersättning på förhand, utan ersättningen blir vad den blir. Då och då (beroende av hur framgångsrik din prestation varit) dyker det bara upp en postanvisning eller insättning i ditt namn på ett belopp som dock alltid motsvarar just 25% av våra egna intäkter. P g a sekretess kan vi aldrig ange orsak eller spårning. Inga ersättningar utbetalas, ej heller för uppdrag som vi själva tycker faller utanför vårt kunskapsområde eller som vi av andra skäl inte åtar oss, förrän vi själva har erhållit konkret betalning från kunder, vilket minimerar vår risk för overheadkostnader till noll för improduktiva hänvisningar och rekommendationer. Produktiva rekommendationer d v s hänvisningar som skapat fakturerbara arbetsinsatser belönas tvärtom fullt ut. Innan utbetalning till privatpersoner gör eliazon avdrag för källskatter och sociala avgifter. Kontrolluppgifter på utbetalda belopp tillställs skattemyndigheten (inom Sverige). Utbetalning av ersättning till TellPal sker till det konto som TellPal anvisar vid registrering, till TellPals angivna postadress eller via PayPals betalningsförmedling.

6. Jag bor i ett annat geografiskt upptagningsområde eller land, kan jag ändå registrera mig som TellPal Ambassadör?
Ja, vi är ett internationellt verksamt företag som både själva utför uppdrag nationellt/internationellt och anlitar underentreprenörer i nödvändig utsträckning. Om någon del eller delar av den här TellPal-registreringen skulle anses vara ogiltig (t ex utifrån andra länders lagstiftning), skall detta inte innebära att överenskommelsen i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt överenskommelsen, skälig jämkning kunna göras. På den här beskrivna överenskommelsen skall för övrigt den svenska lagstiftningen tillämpas.

7. Hur får jag ett registreringsnummer på sätt jag kan börja verka mer aktivt som TellPal Ambassadör?

För att bli TellPal eller TellPal Ambassadör måste bara Du acceptera villkoren och informationen som beskrivs på den här sidan, fylla i nödvändiga registreringsuppgifter och därefter betala en anmälningsavgift som dras via betalkort hos PayPal (f n 25€). Var därför vänlig att läsa igenom sidan med största noggrannhet. Genom att klicka på knappen " Registrera anmälan " har du accepterat och godkänt villkor och information, som ett ingånget juridiskt bindande avtal. En förutsättning för att bli TellPal är därtill att du godkänns av Qilin Psykologkonsult HB eller eliazon och de bolag som eliazon sedermera anlitar som samarbetspartners, underleverantörer, utförare av tjänsterna. Därvid kommer du att via e-mail från eliazon’s webbplats www.eliazon.com få besked huruvida du godkänts som TellPal och i samband därmed få ditt TellPal-reg.nr.

8. Aktuell gällande information och villkor för TellPal.

TellPal-villkoren kan ändras eller upphöra när som helst. På denna webbplats, www.tellpal.com, finns aktuell gällande information och villkor om TellPal. Registrerad TellPal är själv ansvarig att känna till om en rekommenderad utförare, underleverantör eller annan är ansluten till TellPal och TellPal-vilkoren enligt information och villkor på denna sida..eliazon har alltid rätt att modifiera, förändra eller helt upphöra med TellPal-samarbetet. Registrerad TellPal kommer att underrättas om sådan åtgärd via e-post eller via webbplatsen, www.tellpal.com. För det fall Registrerad TellPal inte är beredd att acceptera åtgärden äger TellPal rätt, och skyldighet, att avbryta samarbetet.

9. Du måste själv ta ansvar för vad du talar om för andra..

Som TellPal är du själv ensamt ansvarig för tolkningar av den information som du lämnar vidare och att innehållet i informationen inte avviker från de faktiska informationskällor som eliazon ställer till ditt förfogande. TellPal ska följa vad som under tid till annan är förenligt med gällande lagar och författningar inom sitt eget land. Du måste också följa alla tillämpade EU-direktiv och nationella lagar och förordningar som gäller eller instiftas framöver. Om du är en fysisk person måste du vara över arton (18) år. Om du är under arton år måste du inhämta din målsmans tillstånd för att kunna anmäla dig. Din målsman måste härvid utföra registreringen hos eliazon i sitt eget namn och även stå som betalningsmottagare och skatteskyldig för utbetalningar. Eventuella skador eller men som du kan drabbas av på grund av din självpåtagna uppgift som TellPal är helt och hållet ditt eget ansvar och risktagande. eliazon kan inte garantera att tjänsten inte innehåller fel och brister och eliazon ansvarar därför inte i något som helst avseende för direkta felaktigheter i TellPal-tjänsten eller oförutsedda förvecklingar eller förluster som din registrering till TellPal kan leda till eller innebära. eliazon ansvarar vidare inte för att andra utförare, bolag, underentreprenörer, registrerade TellPals och andra samarbetspartners inte uppfyller sina åtaganden enligt detta TellPal-program. eliazon ansvarar inte heller på något sätt för överenskommelser som träffas direkt mellan TellPal och andra personer, bolag eller parter. Som TellPal Ambassadör får du själv under inga som helst omständigheter vara beställare, uppdragsgivare, beslutsfattare eller på annat sätt stå i otillbörlig beroendeställning till sådan person, instans eller myndighet, på sätt att misstankar om jävsförhållanden, bestickning, insiderbrott eller annan brottslig eller kriminell omständighet kan uppstå eller höjas.

10. Försök att vara sanningsenlig, men visa hänsyn och respekt.

TellPal garanterar att till eliazon lämnade registreringsuppgifter är korrekta, fullständiga och behörigen avsända samt att uppgifterna står i överensstämmelse med verkliga förhållanden. TellPal är skyldig att omgående anmäla förändringar avseende de lämnade uppgifterna till eliazon genom att göra en komplett nyregistrering på denna webbplats. TellPal får inte medverka till utsaga, handling eller åtgärd som kan innebära missfirmelse, kränkning, intrång i någon fysisk eller juridisk persons rättigheter, anseende, heder eller privatlivs helgd. Uppgifter och framställningar från TellPal får under inga omständigheter uppfattas som kränkande, otillåtna eller kunna ifrågasättas som otillbörliga eller spåras på annat sätt. TellPal är skyldig att meddela eliazon om det föreligger vetskap eller misstanke om missbruk av eliazons tjänst i övrigt.

11. TellPal är inte ett anställningsförhållande.

TellPal Ambassadörs registrering innebär inte att något anställningsförhållande uppstår eller föreligger mellan eliazon och den som registrerad sig som TellPal. TellPal har ingen som helst rätt till semesterersättning, uppsägningstid eller andra vederlag än dem som eliazon ensidigt beräknar varken under själva registreringstiden eller därefter. Du räknas som TellPal Ambassadör från det att du fått en bekräftelsemail innehållande ditt registreringsnummer (TellPal-reg.nr) och därmed godkänts som TellPal fram till dess att registreringen sägs upp eller hävs. Du har rätt att när som helst häva registreringen som TellPal till omedelbart upphörande och avbryta samarbetet. eliazon har likaledes rätt att utan motivering upphäva samarbetet med dig som TellPal och avregistrera dig om vi ensidigt bedömer samarbetet som olämpligt eller eljest på annan grund anser att samarbetet inte passar oss. Vi kan också avregistrera dig om du bedriver bedräglig eller annan olaglig verksamhet, samt inte tillämpar gällande lagar och förordningar. Ytterligare grund för en omotiverad avregistrering kan vara att du uppenbart inte genererat några nya kunder till oss under tre (3) hela kalendermånader i följd. Vid avregistrering skall eliazon via e-mail underrätta TellPal om att avregistrering skett, men behöver m a o inte precisera någon motivering.

12. Vad innebär en avregistrering?

I samband avregistrering upphör alla förpliktelser att gälla och ingen ersättning betalas ut. Efter avregistrering kan TellPal-programmet inte längre åberopas i något som helst avseende. Som TellPal ska du hålla eliazon skadeslös för skadeståndsanspråk eller andra ersättningsanspråk som kan riktas mot eliazon på grund av registrerad association med dig. Dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt ovan får inte, helt eller delvis, meddelas, överlåtas eller pantsättas. Du godkänner att dina till eliazon lämnade uppgifter om person- och adressuppgifter, webbplats, e-postadress mm får överlåtas av eliazon till annan part. I enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen medger du också att eliazon publicerar ditt namn och webbadress mm på eliazons webbplats. Du godkänner vidare att din e-postadress får användas av eliazon för utskick av nyhetsbrev mm samt att dina lämnade uppgifter får användas av eliazon i marknadsföringssyfte.

13. Registrera dig som Tell Pal – Ambassadör här:

  1. Läs igenom ovanstående text nogsamt. När du slutfört registreringsprocessen genom att markera "Registrera anmälan" accepterar du villkoren och informationen i den ovan beskrivna texten såsom ett ingående civilrättsligt juridiskt bindande avtal.
  2. Börja med att betala anmälningsavgiften här,
    via PayPal:s säkra betalningsförmedling.
    Anmälningsavgiften uppgår till 25€ (ca 230:-SEK) som dras av PayPal via ditt betalkort. När betalning skett förflyttas du tillbaka till denna sida.
  3. Fortsätt då registreringen med att fylla i nedanstående formulär. Där lämnar du de personuppgifter som vi behöver från dig för att kunna registrera din anmälan och godkänna dig som TellPal – Ambassadör.
  4. Fyll i samtliga med * - markerade uppgifter. Om du innehar F-skatt bör detta anges, liksom hur du vill att betalningen från oss skall ske. Om du inte anger kontonummer eller PayPal-överföring så kommer vi att skicka våra utbetalningar till dig via postbefordran. När du fyllt i alla obligatoriska uppgifter skickar du formuläret genom att markera knappen "Registrera anmälan.När anmälan skickats förflyttas du till en av våra hemsidor.
  5. Du får din bekräftelse på att du registrerats som TellPal – Ambassadör inom högst 3-4 dagar. Med bekräftelsen följer ett TellPal reg.nr som du måste hänvisa till och därför spara. VÄLKOMMEN SOM TELLPAL!
Förnamn* Efternamn*
Personnummer* E-mail*
Yrke/Sysselsättning Telefon*
Adress* Postnr* Ort*
Kontonummer för utbetalning:
Markera här om du önskar utbetalning via PayPal
Markera här om du innehar F-skattsedel
* = obligatoriska uppgifter

Tack för din anmälan - vi återkommer till dig så snart vi kan!


Innehåll www.TellPal.com:
eliazon - Berätta för en kompis om hur bra den här världen kan vara. Om att få extrainkomster, att kunna starta starta eget, tjäna mera pengar. Sälja information och erålla mera inkomster. Få mera pengar från bisysslor och som biinkomster. Omtalad, att tala om hur man talar om för kompisar. Om att skvallra och hur skvaller blir tellpal. eliazon ambassadör som ska sälja kvalitativ information. Att sälja tjänster,uppgifter och registrera bra webbplatser,utbetalningar. Registrerad i samarbetet med Paypal-registreringen. Lämnade tjänsten och registrera eget. Enligt goda ersättningar och bra ersättningsnivåer kunna ge bästa villkor till person och företag. Informationen kan som god grund mm kan betala sig. Goda kunder och en bra samarbetspartner lagar till att du kan starta eget och tjäna pengar i norrland.