Sök |Fond | PsychUpSecurity| PsychUpArtist | PsychUpBusiness| PsychUpFamily| Ledarskap| Marknadsföring| Behandling| Cashmere| Om oss| Parfym & Schackspel| Begärets blick| Child Psychology Award| Välbefinnande| Föreläsningar| Hemsida
eliazon - utbildning

Framgångsrika med hög prestationsångest, höga prestationskrav och perfektionism

För att bli bäst måste vi våga lämna medelmåttan och kasta oss ut i ensamheten. Vi måste lära oss ha överseende med och tåla överidealisering, hat, avund och t o m förakt. Att vara en Mästare, att vara bäst, briljant och duktig har olika sidor. Inom t ex psykologins område finns många kvackare och det är tyvärr många som utger sig för att vara goda psykologer, utan någon egentlig praktisk eller bildningsmässig legitimitet för detta.

Många människor med talang och begåvning är framgångsrika, ekonomiskt förmögna och tillfredställda med sina liv och arbetsinsatser. Många fler människor i den här situationen kan vara rika eller framgångsrika men erfar ändå en slags otillfredsställelse, misstrivsel och kan trots en bra karriärutveckling känna vanmakt, misströstan och meningslöshet i t ex arbetet eller arbetslivet. I sitt inre kan dessa människor uppleva en förljugenhet, otillräcklighet och skuld och betrakta sig själva som överflödiga och t o m som en börda för sin familj och andra i omgivningen. Några kan i ytterlighetsfall uppleva en sådan obekväm livshållning att de hemfaller till olika former av självdestruktivt beteende (neurotiska besvär, spel, sexmissbruk, arbetsnarkomani, för högt ekonomiskt risktagande, sensationssökeri, överkonsumtion av alkohol, självmordstankar, övergrepp, missriktad aggressivitet, rigiditet, perfektionism etc.etc.) som kan varvas med inaktivitet och nedstämdhetsperioder. Många av de här högt begåvade, kreativa och talangfulla människorna har inte ens förstått sin egen talangfullhet och begåvningspotential och kan än mindre tillstå att värdesätta sig själva på det sättet.

De sant kvalitativa aspekterna i kommunikationen och relationen mellan människor avgör avsked, möten och vägar: humbug eller sanning. När jag för ungefär 10 år sedan besökte Wiens Konsthistoriska Museum fann jag mig plötsligt ståendes vid detta underbara och fascinerande föremål - Benvenuto Cellinis saltkar. Cellini skapade detta guldförmål i Paris under åren 1540-43 på beställning av kung Charles IX, som gav bort det som gåva. Inspirationen till verket sägs ha varit konstnärens önskan om att hylla naturen. Mansfiguren fick representera havet och kvinnan land. Ett magnifikt vackert föremål, som visar att livet inom sig bär helheten, kärleken och skönheten, eller hur?

Enligt en undersökning som den amerikanska affärstidskriften Forbes låtit göra och publicerats bl a i The Guardian (2001-11-10), så är 37 % av de 400 rikaste personerna i USA att betrakta som olyckliga enligt definitionerna i denna undersökning. Livet behöver givetvis inte vara på det här sättet. Vi kan idag erbjuda de här personerna en bättre livssituation och bistå dem med att få bättre uttrycksmöjligheter (kognitivt-, känslomässigt och inte minst språkligt) och uppleva en tryggare och bättre existentiell livssituation. Upplevelsen av olycka eller ett förebud om olycka behöver inte vara kopplad till rikedom, talangfullhet eller begåvning, lika lite som till att vi besitter kunskap och intellektuella färdigheter. Det kan även handla om fysiska attribut som att en person har ett attraktivt utseende, begåvning inom vissa specifika områden (t ex musikaliska/artistiska talanger) som sociala attribut ( t ex att en person tillhör en buren och välbärgad familj eller ärvt stora förmögenheter). Nu nämnda attribut och egenskaper tenderar att isolera oss som bärare av dem från det stora flertalet av mer medelmåttiga människor. Isoleringen kan handla om desavueringsförsök, missaktning och ren avund, den kungliga svenska avundsjukan och i Sverige utbredda Jantelagstiftningen, men också innebära en bristfällig social feedback, helt enkelt för att vi har så svårt att säga vad vi tänker och tycker, särskilt till idealiserade och högaktade personer. Som ett resultat av det här kan den mer talangfulle individen uppleva att hon inte riktigt utvecklats av faktiskt upplevda erfarenheter, och uppleva ett främlingskap, en annanhet och ett ifrågasättande av vem hon egentligen är.

För en begåvad och talangfull individ har känslan av att leva i en obekväm livssituation egentligen ingenting med en vanlig psykiatrisk sjukdom att göra. Vad det handlar om är snarare svårigheter att leva i en värld , vars konvenans, normer och regler urholkats och känns främmande, förenklade, simpelt nedlåtande trångsynta och kreativitetshämmande. Upplevelsen av utanförskap och en oförståelse från omgivningen skapar egentligen bara ytterligare kreativ nyfikenhet och kraft för att gå och trampa i egna stigar och ett intresse för att utveckla någonting annat, någonting mer och bättre. Tröttheten kan kännas monumental ibland över att vuxna människor tycks vilja bli plagiat av oss, frottera sig, ställa sig in och beskåda oss med en idoliserande osäkerhetens uppskattning och överidealisering. Samtidigt i vetskapen om att samma vänner betraktar "vänskapen" som billig och snabbt realiserbar vid en pantsättning.

Aspekter på begåvning och talang.

Många talangfulla begåvade människor har inte identifierats och värdesatts för sina talanger. I t ex skolan så beaktas inte följande aspekter på hög begåvning hos barn på ett tillfredställande sätt:

 • Goda förmågor till problemlösning och resonemang.
 • Snabb inlärningskapacitet.
 • Bra ordförråd och artikuleringsförmågor.
 • Övergenomsnittlig minneskapacitet.
 • Numerisk förmåga.
 • Spatial orienteringsförmåga i t ex tid och rum.
 • Övergenomsnittlig förmåga till att kunna fokusera och bibehålla uppmärksamhet vid inlärning.
 • Hög grad av sensitivitet och urval.
 • Omtanke och inlevelse i hur andra kan tänka och reagera.
 • Perfektionism och stilfullhet.
 • Intensitet i åtaganden och framföranden.
 • Moraliska och etiska ställningstaganden och värderingar.
 • Nyfikenhet och intresse för det lite extraordinära.
 • Intresse och förståelse för träningens betydelse.
 • Inställning och lustfylldhetens roll i uppgiftslösningen.
 • Grad av brådmognad.
 • Öppenhet och flexibilitet i intressen och preferenser.
 • Humoristiska förhållningssätt.
 • Övergenomsnittliga förmågor i skolämnen och andra uttrycksområden.
 • Övergenomsnittliga förmågor avseende observation och analys.
 • Förmågor till bildspråk, metaforer och till ordspråksförståelse.
 • Kreativ brådmogenhet och lösningskapacitet.
 • Intresse- och förståelse av vuxnas auktoritet och auktoritativa funktion.

  Hos den vuxna befolkningen respekteras färdigheter, attribut, begåvning och talang likaledes i för liten utsträckning och det kan då dessutom handla om:

 • Förmåga att faktiskt få till stånd avsedda effekter i visioner, planering och insatser.
 • Sofistikerat och globalt tänkande.
 • Förmåga till analys och begreppsbildning
 • Humor
 • Sökande efter mening och sanning
 • Individualistiska erfarenheter
 • Experimentell verksamhet och erfarenhet
 • Kuriosa aktiviteter
 • Hög sensitivitet
 • Hög intensitet
 • Integritet
 • Idealism
 • Flexibilitet
 • Perfektionism
 • Skepticism
 • Talangutveckling
 • Planering och framförhållning

  Om begåvningens möjligheter och svårigheter:

  Begåvade och talangfulla personer förväxlas ofta med neurotiska. Inte sällan upplever den begåvade själv sig som neurotisk eller t o m sig lidandes av ännu värre psykologiska tillstånd. Oavsett om vi är ett barn med ett högt IQ eller en vuxen individ med briljanta strategiska insikter, som bara inte kan stå ut med ytterligare ett trist möte, så uppfattas det inte sällan som ett utslag av ointresse eller oföretagsamhet. Kritiken från omgivningen kan gälla att man bör ta till orda, bör uttrycka sin mening osv, och att man själv är ansvarig för att innehållet på mötet utvecklas på ett meningsfullt och stimulerande sätt. Att ta över pladderfyllda meningslösa debatter och organisatoriska sammanhang är dock ingenting som en begåvad person ger sig in i. Det handlar mer om att det inte känns meningsfullt att försöka övertala personer som inte begåvningsmässigt har förutsättningar att förstå komplicerade sammanhang med förenklande oprecisa omskrivningar som missar målet med ev. förklaringsförsök. Många människor begriper helt enkelt inte att det finns sanningar som är helt omöjliga att förenkla till vardagsspråkets nivå. När vi ser människor i vår omgivning (vänner, närstående, kollegor, uppdragsgivare, chefer och arbetskamrater) som helt saknar visioner, intelligens, kraft och mod nog att göra vad som erfordras av dem så är det lätt att ge upp i en slags attityd av inte bry sig. (Det går t ex inte att sköta en organisation eller ett företag som är som en atlantångare på egen hand!) Det finns m a o en punkt där det är bättre att vi nöjer oss med vad vi kan göra i stället för att försöka flytta på berget, som ett slags don Quijotehandling. Det kan kännas främmande och hårt att uppleva sig utanförstående och alienerad i förhållande till grupper och t o m mer närstående själsfränder, när vårt sätt att vara upplevs som hotfullt, respektfyllt, strängt, krävande och udda av de sociala konventionerna i omgivningen. Det är inte så underligt att vi ibland fördömer oss själva om att inte passa in och undrar om man kommer från månen. Det är svårt att passa in med människor vars omvärldsförståelse, värderingar. utgångspunkter är så disparat olika. Som talangfulla individer är vi bråkdelar av befolkningsmängden i stort, vilket gör oss sällsynta och utanförskapet mer förståeligt

  I Sverige varnar vi människor i modersmjölken för hybrisidéer och medelmåttan älskar ett ordspråk som säger "Högmod går före fall". Skadeglädjen om en begåvad individ begår misstag känner inga gränser när "drevet går" i det massmediala gatloppet. Högt drivna ambitioner, som en strävan mot t ex perfektionism innebär, är inte den dåliga egenskap som så många människor och även behandlare och terapeuter vill få oss att tro. Tvärtom så är det egentligen själva motorn i alla mänskliga utvecklingsprång. Vilka mänskliga framsteg har uppnåtts genom att någon bara har försökt göra något tillräckligt bra? Vilka av de så kallade mänskliga "underverken" skulle ha funnits om ingen vågat tänka lite större och stort? Perfektionism är att undvika det som talangfulla och begåvade människor fruktar mer än pesten: Att vara medioker, medelmåttig, att inte vilja något mer och bättre! Det är dessutom troligt att vi instinktivt och ödesmättat (genom det som psykoanalytikerna kallar för :upprepningstvånget) strävar mot mål som är fullt möjliga för några av oss att uppnå, om vi har talang eller begåvning för det och kan hushålla med uthålligheten. Perfektionism är en bra egenskap för den begåvade att uppnå det bästa, men saknas den genuina talangen riskerar personen bli svedd, utmattad eller utbränd som en gudasagans Ikaros. Strävan mot perfektion för den begåvade innebär att vi reglerar "höjden på ribban" mot efterhand omdefinierade målsättningar. Inte sällan kan den begåvades önskan om perfektion växla i ett fördömande av mindre lyckade prestationer och t o m växa sig till ett självförakt. Detta betyder inte så mycket, så länge det inte blir till en massa tvångsmässiga "måsten". Smärtan som perfektionisten upplever vid ett misslyckande omvandlar den begåvade till förnyade krafttag mot möjligen omdefinierat mål. Strävan till perfektion är därför något vi ska vara stolt över.

  Ibland kan vi uppfatta de begåvade och talangfulla människorna som mer identitetssökande, än befolkningen i stort. På ett sätt så är det självklart att det är på det viset beroende dels på att den begåvade är talangfullare och mer begåvad än den genomsnittlige på många saker, dels så ervinner människan sin identitet genom det hon testar, gör och de roller hon intar, vilket innebär att den som vågar gå ny vägar också måste utforska och pröva nya identiteter. En av de främsta utmaningarna för de högre begåvade är just att gå från den säkra trygga "tillräckligt bra"-identiteten mot den identitet som innebär att vara "den bäste", eller "den som anses veta" eller, "auktoritetens position" osv.

  En begåvad individ upplever ofta att han kan få framleva i åratal under smärtsamma existentiella villkor där livets cynism, ångest och depressivitet avlöser varandra. Frågan om "livets mening" upprepar sig i grubblerier på samma sätt som bl a Sören Kierkegaard åskådliggjort denna vilsenhet i sina böcker. Denna till synes depressiva tendens resulterar från ett sökande efter "en sanning" ackompanjerat av vanmäktighet att inte kunna förändra saker och ting, att inte ha tillräckliga påverkansmöjligheter. Givetvis finns det bättre strategier att hantera denna existentiella levnadsångest på än att hemfalla till olika former av självdestruktivt beteende (ätstörningar, sexmissbruk, droganvändning, kriminalitet m.m), som tyvärr allt för många begåvade individer hemfallit till, t ex prinsessan Diana, Ernest Hemingway, Marilyn Monroe, Elvis Presley osv. Genom att med olika psykologiska behandlingsverktyg reducera självdestruktiva inslag är det idag möjligt att utveckla en inre styrka baserad på glädje och tillit till genuint egna talanger och förmågor.

  Nyss nämnda personer uppvisade också andra briljanta egenskaper i sina personligheter nämligen intensitet, närvaro och temperament. Många riktigt begåvade människor kan inledningsvis och utåt sett uppträda som passivt försiktiga, ointresserade och halvneurotiska individer, men äger inom sig en beredskap att med stor frenesi och intensitet slåss som en sårad tiger för betydelsen av sin talang eller verksamhet, om och i fall den ifrågasätts eller hotas. Risken i intensiteten är om den leder till självförbränning och används när det uppenbart är bättre att hålla god min i elakt spel. Som en god boxningspromotor väljer matcher åt sin adept, måste vi välja och gallra våra striders arenor. Tyvärr så låter sig många begåvade och talangfulla individer utnyttjas i sin intensitet och trasslar in sig som snart utslocknade "eldsjälar" och i sista hand som s k "rättshaverister" i organisatoriska strukturer de inte klarar av. I sistnämnda fall ofta beroende på en obearbetad narcissistisk karaktär med tillägg av raptus i självkänsla och integritet i kombination med okunskap om att etablerade hierarkier och allianser ofta står i motsättning till förändringar.

  Stoppnålen

  Sammanfattningsvis så kan vi förstå att även "lyckan" är förenad med komplikationer:

 • Om du är vacker - så vill inte omgivningen förstå att sätta värde på dina inre behov och egenskaper.
 • Om du är rik - så ser man ingenting annat än ditt bankkonto och din balansräkning.
 • Om du är intelligent - så uppfattas du som svårförståelig och ointresserad av värden som gör andras värld njutningsfull.
 • Om du är talangfull framgångsrik musiker, skådespelare, poet eller annan konstnär eller yrkesarbetare så uppträder man märkligt och obekvämt i din närhet.
 • Torbjörn Eliasson

  Komplikationerna är ganska likartade oavsett om vi är intellektuellt, fysiskt, socialt eller psykologiskt begåvade. Om vi föddes med begåvning, talang, välstånd, börd eller en position eller om vi är vackra, attraktiva och stenrika, så finns medelmåttans ifrågasättande, avund, och desavueringsförsök där som en vagel i ögat. I Sverige, tyvärr, värre än på andra ställen. "-Jag är för fin, jag är för fin för den här världen!", sa Stoppnålen, när hon föll i vasken. Här skjuter vi landets statsminister, nedvärderar all kunskap och tradition! Men hon höll, när åkarlasset gick över henne.

  Vi bistår er på bästa sätt med reflektioner, handledning och coachning i ovanstående avseenden.

  Torbjörn Eliasson

  Ytterligare upplysningar: Ring 063 -10 32 50 eller mailto: edu@eliazon.com

  Vill du bli ambassadör för våra tjänster? Läs mer om TellPal här.

  Vi finns där du bor, t ex:

  Östersund,Östersund,Ale,Ale,Alingsås,Alingsås,Alvesta,Alvesta,Aneby,Aneby,Arboga,Arboga,Arjeplog,Arjeplog,Arvidsjaur,Arvidsjaur, Arvika,Arvika,Askersund,Askersund,Avesta,Avesta,Bengtsfors,Bengtsfors,Berg,Berg,Bjurholm, Bjurholm,Bjuv, Bjuv, Boden, Boden,Bollebygd, Bollebygd,Bollnäs, Bollnäs,Borgholm,Borgholm,Borlänge, Borlänge, Borås, Borås,Botkyrka, Botkyrka,Boxholm, Boxholm,Bromölla, Bromölla,Bräcke, Bräcke ,Burlöv, Burlöv,Båstad, Båstad,,Dals Ed,DalsEd,,Danderyd,Danderyd, Degerfors,Degerfors,Dorotea,Dorotea,Eda,Eda,Ekerö Ekerö,Eksjö Eksjö,Emmaboda Emmaboda,Enköping Enköping,Eskilstuna, Eskilstuna,Eslöv, Eslöv,Essunga,Essunga,Fagersta,Fagersta ,Falkenberg, Falkenberg,Falköping, Falköping,Falun, Falun,Filipstad, Filipstad ,Finspång, Finspång,Flen Flen,Forshaga ,Färgelanda Färgelanda,Gagnef Gagnef ,Gislaved,Gnesta Gnesta,Gnosjö Gnosjö,Gotland, Gotland,Grums,Grästorp Grästorp ,Gullspång,Gullspång,Gällivare, Gällivare,Gävle, Gävle

  Göteborg, Göteborg ,Götene, Götene ,Habo, Habo ,Hagfors, Hagfors ,Hallsberg, Hallsberg ,Hallstahammar, Hallstahammar ,Halmstad, Halmstad ,Hammarö, Hammarö ,Haninge, Haninge ,Haparanda Haparanda ,Heby, Heby ,Hedemora, Hedemora ,Helsingborg, Helsingborg ,Herrljunga, Herrljunga ,Hjo, Hjo ,Hofors, Hofors ,Huddinge, Huddinge ,Hudiksvall, Hudiksvall ,Hultsfred, Hultsfred ,Hylte, Hylte ,Hällefors, Hällefors ,Härjedalen, Härjedalen ,Härnösand, Härnösand ,Härryda, Härryda ,Hässleholm, Hässleholm ,Håbo, Håbo ,Höganäs Höganäs ,Högsby Högsby ,Hörby Hörby ,Höör Höör ,Jokkmokk Jokkmokk ,Järfälla Järfälla ,Jönköping Jönköping ,Kalix Kalix ,Kalmar Kalmar ,Karlsborg Karlsborg ,Karlshamn Karlshamn ,Karlskoga Karlskoga ,Karlskrona Karlskrona ,Karlstad Karlstad ,Katrineholm Katrineholm ,Kil Kil ,Kinda Kinda ,Kiruna Kiruna ,Klippan Klippan ,Kramfors Kramfors ,Kristianstad Kristianstad ,Kristinehamn Kristinehamn ,Krokom Krokom ,Kumla Kumla ,Kungsbacka Kungsbacka ,Kungsör Kungsör ,Kungälv Kungälv ,Kävlinge Kävlinge ,Köping köping ,Laholm Laholm ,Landskrona Landskrona ,Laxå Laxå Lekeberg Lekeberg ,Leksand Leksand ,Lerum Lerum ,Lessebo Lessebo ,Lidingö Lidingö ,Lidköping Lidköping ,Lilla Edet Lilla Edet ,Lindesberg Lindesberg ,Linköping Linköping ,Ljungby ljungby ,Ljusdal Ljusdal ,Ljusnarsberg Ljusnarsberg ,Lomma Lomma ,Ludvika Ludvika ,Luleå Luleå ,Lund Lund ,Lycksele Lycksele ,Lysekil Lysekil ,Malmö Malmö ,Malung Malung ,Malå Malå Mariestad Mariestad ,Mark Mark ,Markaryd Markaryd ,Mellerud Mellerud ,Mjölby Mjölby ,Mora Mora ,Motala Motala ,Mullsjö Mullsjö ,Munkedal Munkedal ,Munkfors Munkfors ,Mölndal Mölndal ,Mönsterås Mönsterås ,Mörbylånga Mörbylånga ,Nacka Nacka ,Nora Nora ,Norberg Norberg ,Nordanstig Nordanstig ,Nordmaling Nordmaling Norrköping Norrköping ,Norrtälje Norrtälje ,Norsjö N orsjö Nybro Nybro ,Nyköping Nyköping

  Nynäshamn Nynäshamn ,Nässjö Nässjö ,Ockelbo Ockelbo ,Olofström Olofström ,Orsa Orsa ,Orust Orust ,Osby Osby ,Oskarshamn Oskarshamn ,Ovanåker Ovanåker ,Oxelösund Oxelösund ,Pajala Pajala ,Partille Partille ,Perstorp Perstorp ,Piteå Piteå ,Ragunda Ragunda ,Robertsfors Robertsfors ,Ronneby Ronneby ,Rättvik Rättvik ,Sala Sala ,Salem Salem ,Sandviken Sandviken ,Sigtuna Sigtuna ,Simrishamn Simrishamn ,Sjöbo Sjöbo ,Skara Skara ,Skellefteå Skellefteå ,Skinnskatteberg Skinnskatteberg ,Skurup Skurup ,Skövde Skövde ,Smedjebacken Smedjebacken ,Sollefteå Sollefteå Sollentuna Sollentuna ,Solna Solna Sorsele Sorsele ,Sotenäs Sotenäs ,Staffanstorp Staffanstorp ,Stenungsund Stenungsund ,Stockholm Stockholm ,Storfors Storfors ,Storuman Storuman ,Strängnäs Strängnäs ,Strömstad Strömstad ,Strömsund Strömsund ,Sundbyberg Sundbyberg ,Sundsvall Sundsvall ,Sunne Sunne ,Surahammar Surahammar ,Svalöv Svalöv ,Svedala Svedala ,Svenljunga Svenljunga ,Säffle Säffle Säter Säter ,Sävsjö Sävsjö ,Söderhamn Söderhamn ,Söderköping Söderköping ,Södertälje S ödertälje ,Sölvesborg Sölvesborg ,Tanum Tanum ,Tibro Tibro ,Tidaholm Tidaholm ,Tierp Tierp ,Timrå Timrå ,Tingsryd Tingsryd Tjörn Tjörn ,Tomelilla Tomelilla ,Torsby Torsby ,Torsås Torsås ,Tranemo Tranemo ,Tranås Tranås ,Trelleborg Trelleborg ,Trollhättan Trollhättan ,Trosa

  Trosa ,Tyresö Tyresö ,Täby Täby ,Töreboda Töreboda ,Uddevalla Uddevalla ,Ulricehamn Ulricehamn ,Umeå Umeå ,Upplands Bro UpplandsÄBro ,UpplandsÄVäsby UpplandsVäsby ,Uppsala Uppsala ,Uppvidinge Uppvidinge ,Vadstena Vadstena ,Vaggeryd Vaggeryd ,Valdemarsvik Valdemarsvik ,Vallentuna Vallentuna ,Vansbro Vansbro ,Vara Vara ,Varberg Varberg ,Vaxholm Vaxholm ,Vellinge Vellinge ,Vetlanda Vetlanda ,Vilhelmina Vilhelmina ,Vimmerby Vimmerby ,Vindeln Vindeln ,Vingåker Vingåker ,Vänersborg Vänersborg ,Vännäs Vännäs ,Värmdö Värmdö ,Värnamo Värnamo ,Västervik Västervik ,Västerås V ästerås ,Växjö Växjö ,Vårgårda Vårgårda ,Ydre Ydre ,Ystad Ystad ,Älmhult Älmhult ,Älvdalen Älvdalen ,Älvkarleby Älvkarleby ,Älvsbyn Älvsbyn ,,Ängelholm Ängelholm ,Åmål Åmål Ånge Ånge Åre Åre ,Årjäng Årjäng ,Åsele Åsele ,Åstorp Åstorp ,Åtvidaberg Åtvidaberg ,Öckerö Öckerö ,Ödeshög Ödeshög ,Örebro Örebro ,Örkelljunga Örkelljunga ,Örnsköldsvik Örnsköldsvik ,Österåker Österåker ,Östhammar Östhammar ,Östra Göinge Östra Göinge ,Överkalix Överkalix ,Övertorneå Övertorneå ,Sverige ,Län, Jämtland 10,Blekinge 20,Dalarna 09,Gotland 21,Gävleborg 13,Halland 06J,önköping 08,Kalmar 07,Kronoberg 25,Norrbotten 12,Skåne 01,Stockholm 04,Södermanland 03,Uppsala 17,Värmland 24,Västerbotten 22,Västernorrland 19,Västmanland 14,Västra Götaland 18,Örebro 05,Östergötland Tätort Hackås

  centralorten - Hackås mitt i Sverige - nära överallt
  www.eliazon.com