Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Onda ögat| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Kurs Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund
Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog
Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Föräldrar till ungdom och tonåringar

Skolpsykolog om psykologi inom skolan


Antal skolbränder i Sverige 1996-2006 Varje år kostar skolbränder och förstörelse i skolor hundratals miljoner kronor. Enligt Räddningsverket och personal inom Brandskyddsföreningen så kostar de anlagda skolbränderna kanske så mycket som en miljard om året. När försäkringsbolagen tillfrågats uppskattar dessa sina kostnader till drygt 300 miljoner kronor, men då är kommunernas egna kostnader inte beaktade. Sedan mitten av 90-talet har antalet anlagda skolbränder mer än fördubblats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beräknar att det sker ungefär en med uppsåt anlagd skolbrand varje dag i Sverige. I den statistiken räknas inte tilltag som uppeldade papperstussar in. I huvudsak är det barn och ungdomar som anlägger bränderna, men varken Skolverket eller myndigheten för skolutveckling har utrett varför barn och ungdomar egentligen tänder eld på skolor. De ser det inte heller som sitt ansvar.

Redan i anledning av bärsärkagången på Paris gator och i Paris förorter 2005 beskrev Eliazon hur extremt våldsamma, ilskna och frustrerade unga människor kan bli och hur frustrerade människors ilska och hat mot ledande auktoriteter kan leda till extremistiskt våld, formidabla upplopp och kravaller. Händelserna upprepar sig sedan i städer som London och Bristol i England, händelser i Oslo och på Utöya i Norge, och i Sverges större städer (Malmö, Göteborg och Stockholm). Det är antagligen lika naivt och farligt att bara betrakta statistik över skolbränder i Sverige som många vill betrakta ungdomsvåld i större städers förortsområden: som en vanlig ungdomsrevolt eller en enkel manifestation av missnöje. Förhoppningsvis innebär den här typen av aktiviteter och händelser en väckarklocka om att tilliten till det auktoritativa och föredömliga är farligt bristfylld (Se boken Perspectivae), kanske bortser vi från det igen och spelar ytterligare extremism och psykotisk fundamentalism också i händerna här hemma i Sverige.

En ny våg av psykisk ohälsa i form av sömnstörningar, oro och ångest blir därtill allt vanligare hos unga. Det finns idag vetenskapliga rön och belägg för antagandet att ungdomar normalt och utvecklingsmässigt betraktat, har betydligt svårare att hantera ångest, frustrationer, tillkortakommanden, ilska och aggressivitet än vad många vuxna inom skolan och familjerna förväntar sig, begär och kanske uppställer som krav på många ungdomar. Vetenskaplig forskning som tyvärr många som hanterar ungdomsfrågor och ungdomsgrupper idag är tämligen okunniga i och saknar fortbildning om. Ett exempel på detta är att nervimpulsaktiviteten i frontalloben normalt sett är ca 20 % accelererad hos tonåringen i jämförelse med det yngre barnet eller den vuxna individen. Detta kan försvåra och förvirra tonåringens möjligheter att kognitivt hantera basal information, förstå sociala interaktioner, hantera och på ett korrekt sätt avkoda emotionella signaler och vilka slutledningar man kan dra av en given stimulering. Precis när tonåringen sexualiseras och blir särskilt exponerad för sociala interaktioner så sker också en kognitiv "defragmentering" eller "ommodellering" av nervbanornas omkopplingsstationer, en förändring i den prefontala nervaktiviteten och överhuvudtaget i hjärnans strukturella fungerande. Förmågan att avläsa och hantera affekter liksom reaktionstiderna för informationshanteringen försämras. (För ytterligare information se New Scientist: Brain and Cognition [vol 50, p 173])

Det ökande antalet skolbränder och skadegörelsen i Sverige, eller händelseutvecklingen i en vanlig svensk småstad liknande den i Paris är inte "slöddrets" verk, utan uppvisar en allvarlig och fundamental frånvaro (från att faktiskt lyssna och bekymra sig för barn och ungdomars fascination och behov) hos en hel föräldrageneration i upplösning (vuxna och föräldrar som är upptagna av egna drömmar, ambitioner, ideér och illusioner om makt och självförverkligande) bl a företrädda av Frankrikes förra presidenter Sarkozy och Chirac (i Paris-upploppen), som abdikerade eller avsattes helt från en trovärdig föräldraposition (Jmfr. Kejsarens nya kläder!). Det fanns i grunden ingenting politiskt i detta annat än en formidabel oförmåga till genuin empatisk inlevelse och en högdragen psykopatisk arrogans, som människor och särskilt ungdom reagerar starkt på. Exakt samma allvarliga mekanismer är förefintliga i föräldrarollen och omhändertagandet av barn och ungdomar idag inom allt för många industrialiserade länder och skol. och utbildningssystem i upplösning. Med ett psykologiskt eller psykoanalytiskt språkbruk kan vi tala om utvecklingen som en kollaps för själva "Fadersnamnets metafor" (Se boken Perspectivae). Vi måste därför börja bry oss om och göra en annan och bättre värdering och prioritering av föräldrarollen och rollen av att vara ungdomars förebild, när barnet blir tonåring/ungdom. Många inom skolans värld idag är tyvärr inte förvånade över den utveckling som här beskrivs, men vi behöver egentligen inte stå handfallna.

Eliazons föreläsning "Den civiliserade vilden - en föreläsning om ungdomstiden" har redan getts i många rektorsområden och vid ett flertal tillfällen under anordnade "föräldrakvällar" och vid vilka samtliga föräldrar, lärare och övrig resurspersonal i aktuella skolor varit inbjudna. Föreläsningen har mött ett mycket stort positivt gensvar hos åhörarna, särskilt hos lärare och rektorer, eftersom den på ett tankeväckande, intressant och väl initierat sätt avhandlar undomstidens psykologiska förändringar och en metod som kan återge både den enskilda föräldern och skolrepresentanten eventuell förlorad tillit, auktoritet och förtroende i sina roller. De viktiga frågor som föreläsningen belyser är: Kan det som skedde på Paris gator också inträffa där vi själva bor, och hur undviker vi det? Vad innebär instiftandet av "Fadersnamnet" på ren begriplig svenska? Har skolan tagit på sig eller ålagts ett för stort ansvar för barns psykologiska beteenden och välmående, som föräldrar själva hellre bör ta ökat och bättre ansvar för?

Med utgångspunkt i bl.a. konkreta vardagshändelser (se ovan) och den nyutgivna boken Perspectivae beskrivs dels ungdomstidens vedermödor, riskfaktorer och hur t e x människor kan kriminaliseras, dels hur det går till när människan går från att vara ett däggdjur till att bli ett föredöme för sina barn och en kulturvarelse i ett civiliserat samhälle byggt på ömsesidig respekt och kommunikation. Ett föredrag därför lämpligt både för politiskt ansvariga, föräldrar och lärare att lyssna till och begrunda - tillsammans. I föreläsningen berättas om beteendets uppkomst, barnets psykologiska och språkliga utveckling och särskilt distinktionen mellan skolans resp. föräldrarnas uppgifter och ansvar i uppfostran och utbildning. Åhörarna ges möjlighet att delta i en diskussion och frågestund efter föredraget.

Målgrupper: Föräldrar. Politiker och personal verksam inom t ex skolan och samhällsplanering.

Föreläsare: Leg.psykolog/socionom Torbjörn K A Eliazon

Plats: Tillhandahållen och anvisad av beställaren.

Tid: 2 - 2½ timme inkl. frågestund. Eftermiddag eller kvällstid efter överenskommelse

Pris: enl. överenskommelse – erlägges kontant eller genom fakturering.

Beställning och övriga frågor: ring +46(0)63 - 10 32 50 eller maila torbjorn@eliazon.com.

Ytterligare information: www.eliazon.eu.

Informera dig om intresset för föreläsningen hos dina kollegor, dina vänner, din berörda personal eller föräldragrupper och återkom med en beställning av föreläsningen till oss.

Några råd till oroliga föräldrar:

· Försök trots larmsignaler om motsatsen att bibehålla tilliten till skolan och dess förutsättningar att ge barnen en god miljö för sin tillblivelse utanför hemmet.

· Gå inte in i och överta de uppgifter som finns inom skolan, även om skolan ibland inbjuder till föräldramedverkan och föräldrainitiativ. Respektera en strikt ansvars- och arbetsfördelning mellan hem och skola.

· Ta ansvar för ditt barns beteende och handlingsmönster i skolsituationen och var inte rädd för att efterhöra dig om detta. Notera och följ detta i större utsträckning än hur det går för barnet inom enskilt avgränsade ämnesområden.

· Sök stöd, handledning och kritik i din föräldraroll, hellre en gång för mycket, än för lite och av professionellt verksamma.

· Avlasta dig eller omprioritera ditt liv så att du kan finnas till hands i kritiska lägen i ditt barns liv - när barnet verkligen närmar sig elefantkyrkogården och står ensamt.

· Tillåt inte ditt barn att vare sig hemma eller i icke-hemmiljö uppvisa djur- eller odjursbeteenden. Hänvisa till kulturellt antagna och godtagna normer och regler.

· Lär barnet turtagningsregler, grupptryckets inverkan och hur barnet skall hantera Din och dina släktingars anseende i samverkan med andra barn.

· Lär ditt barn vänta, avstå, lyssna och tiga. Lär barnet att tala, skriva, spela och måla när det har något viktigt som det vill förmedla och uttrycka.

· Inpränta i ditt barns medvetande en respekt för äldre generationers kunskap, livserfarenhet.

· Ge barnet ord, namn och uttryck till affekter, känslor, sinnesintryck och erfarenheter.

Eliazon


JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


Namn:


Personnummer:


Adress:


Telefon:

E-mail:

Kontaktorsak och övrig information:


Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

 

ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog
www.eliazon.eu
Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

 

Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog - Email

| Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog Östersund Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund

Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykolog i Östersund

Våra rika tonåringar

Sju av tio ungdomar har ett eget bankkort. 80 procent av tonåringarna får regelbundet fickpengar. Från 15-årsåldern har varje tonåring i snitt dryga tusenlappen per månad att röra sig med.

Varje år sätter våra ungdomar sprätt på sammanlagt sju miljarder kronor, vilket gör ungdomarna till en mycket intressant målgrupp för många företag.

Flickorna sticker ut på många sätt. 15-17-åriga tjejer har mest pengar, nästan 1 300 kronor i månaden. De får högre veckopeng och arbetar i högre utsträckning än pojkarna, men prioriterar sparandet lägre..

Så här mycket får tonåringar i månadspeng
- 13 år - 346 kronor
- 14 år - 420 kronor
- 15 år - 592 kronor
- 16 år – 774 kronor
- 17 år – 850 kronor

Hit går pengarna

5 i topp för tjejer 13–14 år:
- Fika och godis
- Accessoarer och make-up
- Nöjen
- Kläder och skor
- Mobilkostnader

5 i topp för killar 13–14 år:
- Fika och godis
- Nöjen
- Sparande
- Internetkostnader
- Mobilkostnader

5 i topp för tjejer 15–17 år:
- Accessoarer och make-up
- Kläder och skor
- Nöjen
- Fika och godis
- Mobilkostnader

5 i topp för killar 15–17 år:
- Fika och godis
- Nöjen
- Mobilkostnader
- Kläder och skor
- Sparande

Källa: Synnovate/Nordea 2007

Medicin för unga vi bryr oss om

Förskrivningen av anti-depressiv medicinering har ökat markant till barn och tonåringar. Enligt undersökning refererad i SvD så nekas minst ca 30 000 personer med behov av psykologstöd sådan hjälp årligen - därför att de inte har råd. Antidepressiv medicinering, med de allvarliga biverkningar som FDA (The US Food and Drug Administration)erkänt, är i dag det enda alternativet för många människor (även ungdomar) i Sverige.
Läs hela artikeln i SvD

Föräldraskolan

Genom Föräldraskolan får du tillgång till eftersökta professionella tjänster och fri information om olika roller och förhållningssätt i föräldraskapet.
Föräldraskolan

Privat Psykolog Läkare Medicin

 • Psykologi och psykologer i England UK(British Psychological Society)
 • Wikipedia - Psykolog (Psychologist)
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • Läkare utan gränser
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • Europarådet
 • Läkartidningen
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • NordForsk - nordiskt samarbete inom forskning
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Råd av läkare: Ångest - Screening Test
 • Råd av läkare, om privat läkare och deras arbetssätt
 • Råd av läkare - Licensierade privata och offentliga läkare i USA
 • Wikipedia om råd av läkare och doktorer(Physician)
 • webmd.com - Råd av privata läkare på webben
 • Råd av doktor, läkare, doctor, webmd, physician
 • Medscape.com - råd av läkare
 • Råd av husläkare - familjedoktorer (Family Physicians)
 • Natur Medicin
 • Medical Dictionary om Medicin
 • Råd av doktor om medicin
 • MedicineNet
 • National Library of Medicine
 • Manscentrum om våld och hot
 • Råd av läkare och psykologer i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Psykolog i Östersund

 • Turist- & Kongressbyrån i Östersund
 • Östersunds-Posten ÖP
 • Länstidningen i Östersund LT
 • Östersund
 • Norsk Psykologforening
 • Svenska Psykologförbundet
 • Dansk Psykolog Forening
 • Institutt for psykologi Tromsø
 • Psykologi i Norden
 • Institut for Psykologi, København
 • Yrkesbeskrivning Psykolog
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Psykolog Eliazon - Utbildningar & Kurser i Östersund

  det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Augustin Mannerheim
  Ur: Spegelordsdikter
  "Det förstorade mörkret" Atlantis Förlag
  Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykologi Östersund Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykologi Östersund
  Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykologi Östersund
  Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykologi Östersund
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykologi Östersund
  Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar - Skolpsykolog i Östersund - Psykologi Östersund